Voľné pracovné pozície v mBank

Slovensko - centrála

 

 

Česká republika

 

 

V prípade, že sa s Tebou telefonicky nespojíme do 20 pracovných dní, znamená to, že sme uprednostnili iného uchádzača, ktorý viac vyhovoval našim požiadavkam a preferenciám. Veľmi si však vážime Tvoj záujem o prácu v mBank a budeme radi, keď budeš našu ponuku pracovných pozícií sledovať aj naďalej.

 

 

 

Ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi vo výberovom konaní?

V súvislosti s európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) by sme Vás radi informovali ako spracovávame Vaše osobné údaje (OÚ). OÚ uvedené vo Vašom CV, motivačnom liste, prípadne ďalších dokumentoch poskytujete spoločnosti mBank S.A., pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36819638. V súlade s účelom výberového konania (VK) spracovávame iba nevyhnutné OÚ, najmä: kontaktné údaje, kvalifikačné predpoklady (vzdelanie a skúsenosti, jazykové znalosti), súvisiace s povinnosťou banky sa správať pri nábore zamestnancov zodpovedne (bezúhonnosť, nezadlženosť), osobnostné vlastnosti (len u vybraných pozícií). OÚ uchovávame len po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu VK, to je oprávnený záujem spoločnosti, a skartujeme najdlhšie do šiestich mesiacov od jeho ukončenia. Ak ste nám dali tiež súhlas na spracovanie OÚ pre budúce VK, tak po dobu trvania súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Právnym základom pre spracovanie OÚ môže byť tiež plnenie povinností banky vyplývajúcich zo zákona. Na spracovanie OÚ využívame elektronický systém určený výlučne pre nábor. Jeho prostredníctvom s Vami môžeme písomne ​​komunikovať o priebehu a výsledku VK. Prístup k Vašim OÚ tak má iba recruiter a náborujúcí manažér. Toto technické a organizačné opatrenie umožňuje bezpečné spracovanie Vašich OÚ v mBank. V súvislosti so spracovaním Vašich OÚ, máte tiež právo: na informáciu, aké OÚ spracovávame, požadovať opravu nepresných OÚ či vymazanie OÚ, požadovať obmedzenie ich spracovania, pokiaľ mBank už nie je oprávnená OÚ spracovávať, podať námietku proti spracovaniu OÚ, ak máte za to, že sa tak deje v rozpore s právnymi predpismi, alebo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Máte k ochrane OÚ nejakú otázku alebo konkrétnu požiadavku? Napíšte nám na GDPR_HR@mbank.sk.