Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov klientov mBank
 

Vážení,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že spoločnosť mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, v súvislosti s poskytovaním bankových produktov a služieb spracúva niektoré dôležité údaje vzťahujúce sa na Vašu osobu ako klienta1 mBank.

Cieľom tejto Informácie o spracúvaní osobných údajov klientov mBank (ďalej len „Informácie“) je poskytnúť úplné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v mBank, a to najmä o tom, v akom rozsahu a na aký účel budú Vaše osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom bude Vaše osobné údaje spracúvať a komu môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené, a tiež o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

 

Pred každým poskytnutím Vašich osobných údajov mBank alebo udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov mBank sa, prosím, oboznámte s obsahom Informácie.

 

 

1. Všeobecne o spracúvaní osobných údajov klientov mBank

 

1.1. Informácie oprevádzkovateľovi

1.1.1. Prevádzkovateľom je mBank S.A., spoločnosť založená a existujúca podľa poľského práva, so sídlom na ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Poľsko, zapísaná v Celoštátnom súdnom registri (KRS) – v Registri podnikateľov vedenom Obvodným súdom hl. m. Varšavy, XII. Hospodárske oddelenie, pod číslom KRS0000025237, REGON: 001254524, vykonávajúca svoju bankovú činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1503/B(ďalej len „mBank“).

1.1.2. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa na mBank môžete obrátiť na adrese sídla uvedenej vyššie, na všetkých obchodných miestach mBank, prostredníctvom emailovej správy na adresu kontakt@mbank.sk, prípadne telefonicky prostredníctvom mLinky:
Pre hovory v rámci Slovenskej republiky na tel. čísle: 0850 60 60 50
Pre hovory zo zahraničia na tel. čísle: +421 2 32 101 080

 

1.2. Zodpovedná osoba

1.2.1. mBank vymenovala zodpovednú osobu, na ktorú sa môžete obrániť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov a ich spracúvania.

1.2.2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú nasledujúce:
a) email: DPO@mbank.sk
b) adresa: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, do rúk zodpovednej osoby.

 

1.3. Dozorné orgány

1.3.1. Na činnosť mBank z hľadiska bankovej regulácie dohliadajú – vo vzťahu k mBank S.A., poľská Komisia Finančného Dohľadu so sídlom vo Varšave, a vo vzťahu k mBank S.A., pobočka zahraničnej banky Národná banka Slovenska so sídlom v Bratislave.

1.3.2. Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Bratislave je dozorným orgánom mBank v oblasti ochrany osobných údajov v Slovenskej republike.

 

 

 

2. Pojem a dôvody spracúvania osobných údajov klientov mBank

 

2.1.1. Spracúvaním osobných údajov klienta sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré mBank alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi klienta alebo ich súbormi; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladane na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

2.1.2. Osobné údaje klientov mBank spracúva primárne v súvislosti s poskytovaním bankových produktov a služieb. mBank spracúva osobné údaje klientov aj na ďalšie účely.

2.1.3. Každej banke v Slovenskej republike, vrátane mBank, ukladajú právne predpisy, najmä zákony, celý rad povinností, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov klientov, ktoré musí dodržiavať predovšetkým, s ohľadom na bezpečnosť bankových obchodov, na účel plnenia podmienok pre poskytovanie bankových produktov a služieb alebo výkon verejnej moci zo strany príslušných orgánov. Ak by klient svoje osobné údaje mBank neposkytol, nemohla by mu z tohto dôvodu mBank poskytnúť svoje bankové produkty a služby, pretože to právne predpisy neumožňujú.

2.1.4. Osobné údaje klientov spracúva mBank tiež na to, aby skvalitnila starostlivosť o klientov (t. j. aby poskytovala optimalizované, rýchle a kvalitné bankové produkty a služby) a tiež aby mohla klientom poskytovať informácie a ponúkať ďalšie produkty a služby.

2.1.5. Spracúvanie osobných údajov klientov vykonáva mBank vo väčšine prípadov bez nutnosti získania súhlasu od klientov na takéto spracúvanie. V určitých prípadoch je však súhlas klientov so spracúvaním ich osobných údajov nevyhnutný a mBank nezačne spracúvanie, kým takýto súhlas nezíska.

 

2.2. Zásady spracúvania osobných údajov klientov mBank

2.2.1. Pri spracúvaní osobných údajov svojich klientov mBank v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:

a) osobné údaje klientov sú spracúvané s súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2016/679; ďalej len „nariadenie“2), korektne a transparentne;

b) pri spracúvaní osobných údajov klientov dbá mBank na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;

c) osobné údaje klientov sú vždy spracúvané na jasne a zrozumiteľne stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;

d) zhromažďované sú iba tie osobné údaje klientov, ktorých spracúvanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);

e) uchovávajú sa výhradne počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania;

f) mBank sa stará o to, aby boli spracúvané výhradne presné a aktuálne osobné údaje klientov. Ak mBank zistí, že spracúvané osobné údaje klientov nie sú presné alebo aktualizované, vykoná bez zbytočného odkladu primerané opatrenia, predovšetkým zaistí, aby boli nepresné alebo neúplné osobné údaje klientov opravené alebo vymazané;

g) mBank prijala zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť náležité zabezpečenie osobných údajov, ich najvyššiu možnú bezpečnosť a zabrániť akémukoľvek náhodnému alebo protiprávnemu porušeniu ich zabezpečenia, najmä neoprávnenému alebo protiprávnemu poskytnutiu či sprístupneniu osobných údajov klientov, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, aj k ich inému zneužitiu osobných údajov;

h) všetky osobné údaje klientov získané a spracúvané mBank v súvislosti s bankovými produktmi a službami sú chránené ako bankové tajomstvá.

 

2.3. Zdroje osobných údajov klientov

2.3.1. Osobné údaje klientov mBank sú získavané predovšetkým od klientov samotných pri uzatváraní zmlúv týkajúcich sa poskytovania bankových produktov či služieb a ďalej v súvislosti s používaním týchto produktov a služieb klientmi. Okrem toho mBank získava osobné údaje klientov tiež z vlastnej činnosti, a to spracúvaním už poskytnutých osobných údajov klientov.

2.3.2. mBank získava osobné údaje klientov tiež z verejne dostupných zdrojov (verejné registre, evidencie a zoznamy), zo stránok mBank na sociálnych sieťach, na ktorých klienti uverejňujú svoje vyjadrenia, od tretích osôb oprávnených pracovať s osobnými údajmi klientov a odovzdať ich mBank (napr. od iných bánk, veriteľských subjektov a združení v súvislosti so vzájomným informovaním o záležitostiach, ktoré vypovedajú o bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke ich klientov) a od potenciálnych klientov (záujemcov o produkty a služby mBank) v rámci marketingových akcií a kampaní organizovaných mBank a inými subjektmi.

2.3.3. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov klientov spracúva mBank nielen klientove vlastné osobné údaje, ale taktiež osobné údaje vzťahujúce sa na zástupcov klienta alebo ďalšie osoby vo vzťahu ku klientovi (napr. skutoční majitelia právnických osôb a iných zoskupení, účastníci vykonaných platobných transakcií a pod.). Tieto osobné údaje mBank spracúva preto, aby mohla klientom poskytovať produkty a služby a aby mohla plniť povinnosti uložené mBank príslušnými právnymi predpismi.

 

 

3. Účely spracúvania osobných údajov klientov mBank

 

3.1. Účely spracúvania osobných údajov klientov, ktoré nevyžadujú súhlas klienta

3.1.1. Osobné údaje klientov mBank spracúva bez ich súhlasu na základe zákona v súvislosti s poskytovaním bankových produktov a služieb na nižšie uvedené účely (v tomto prípade ide spravidla o situácie, kedy je poskytnutie osobných údajov klienta povinné, pretože je podmienkou na to, aby mBank mohla klientovi bankový produkt či službu ponúknuť):

a) splnenie právnych povinností mBank3, predovšetkým:

(i) plnenie povinnosti postupovať obozretne, chrániť majetok klientov a mBank a predchádzať škodám na tomto majetku;

(ii) plnenie povinností voči osobám povereným výkonom bankového dohľadu a štátnym orgánom (napr. oznamovacia povinnosť, povinnosť poskytovať súčinnosť);

(iii) plnenie povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutí (napr. povinnosti poskytovania súčinnosti a realizácie výkonu rozhodnutí);

(iv) vzájomné informovanie nebankových poskytovateľov spotrebiteľských úverov o záležitostiach, ktoré vypovedajú o úveruschopnosti klientov;

(v) plnenie povinností týkajúcich sa dohľadu nad bankami na konsolidovanom základe alebo doplnkového dohľadu na plnenie pravidiel obozretného podnikania;

(vi) plnenie povinností podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (napr. plnenie povinností identifikácie a kontroly, oznamovanie podozrivých transakcií);

(vii) plnenie povinností v súvislosti so službami, ktoré mBank poskytuje klientom na základe licencie či povolení udelených orgánmi dohľadu (napr. v súvislosti s poskytovaním platobných služieb podľa zákona o platobnom styku);

(viii) splnenie archivačných povinností,

b) splnenie zmluvy s klientom a vykonanie opatrení pred jej uzatvorením4; ide predovšetkým o:

(i) rokovanie o uzatvorení či zmene zmluvy medzi klientom a mBank;

(ii) splnenie zmluvy medzi klientom a mBank (napr. uskutočnenie bankového obchodu alebo iného plnenia zmluvy uzatvorenej medzi klientom a mBank, odosielanie výpisov z účtu a pod.),

kedy je spracúvanie osobných údajov klientov potrebné na to, aby bolo možné bankový obchod uskutočniť alebo vyhovieť inej žiadosti klienta. Bez poskytnutia a spracúvania osobných údajov klienta nie je možné žiadosti klienta vyhovieť alebo zmluvu splniť.

3.1.2. Osobné údaje klientov mBank spracúva v súvislosti s poskytovaním bankových produktov a služieb bez ich súhlasu tiež na účely oprávnených záujmov mBank a ďalších osôb5. Tieto oprávnené záujmy spočívajú najmä v spracúvaní vykonávanom na účel:

a) ochrany práv a právom chránených záujmov mBank a klientov, spočívajúcich v posudzovaní schopnosti a ochoty klientov plniť svoje záväzky;

b) zamedzenia podvodom;

c) vnútorných administratívnych účelov mBank a skupiny spoločností, ktorých je mBank členom (podávanie správ a konsolidácia údajov), ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2 tejto Informácie (ďalej len „skupina mBank“);

d) priameho marketingu mBank (t. j. na účel ponúkania produktov a služieb, či už písomne, elektronicky alebo telefonicky, a tiež posielania obchodných oznámení a newsletterov, realizované len v obmedzenom rozsahu);

e) vyhodnocovania činnosti mBank a skvalitňovania starostlivosti o klientov (t. j. realizácia hodnotení, výskumov, analýz, štatistického spracúvania, vyhodnocovania komunikácie mBank a ich klientov, vrátane vyhodnocovania telefonických rozhovorov s klientmi);

f) uplatňovania práv a vymáhania pohľadávok mBank za klientov, vrátane konania so záujemcami o pohľadávky mBank, prevody pohľadávok, realizácia zaistení a pod.;

g) vymáhania práv mBank voči klientom v súdnych a iných konaniach a plnenia povinností uložených klientom v takýchto konaniach.

Pri spracúvaní osobných údajov klientov mBank na vyššie uvedené účely mBank starostlivo zvažuje uvedené záujmy a základné práva a slobody klientov a osobné údaje klientov spracúva jedine spôsobom, kedy základné práva a slobody klientov nie sú dotknuté, resp. kedy majú oprávnené záujmy mBank a/alebo príslušných iných osôb prednosť.

 

3.2. Účely spracúvania osobných údajov klientov, ktoré vyžadujú súhlas klienta

3.2.1. Okrem vyššie uvedených účelov spracúva mBank osobné údaje klientov na základe ich súhlasu6 v súvislosti s poskytovaním bankových produktov a služieb na nižšie uvedené účely, a to predovšetkým:

a) reklamy a marketingu mBank, t. j. podpory predaja produktov a služieb ponúkaných mBank (ide predovšetkým o šírenie informácií, ponúkanie produktov a služieb mBank, či spoločných produktov a služieb mBank a jej partnerov), ktoré je realizované častejšie alebo vyžaduje spracúnie osobných údajov klientov v širšom rozsahu než spraúnie realizované na oprávnené záujmy mBank, a to predovšetkým poštou, elektronickými prostriedkami či telefonicky; toto spraúnie osobných údajov klientov zahŕňa tiež vykonanie triedenia a kategorizácie osobných údajov klienta formou profilovania);

b) reklamy a marketingu spolupracujúcich partnerov, t. j. podpory predaja produktov a služieb ponúkaných tretími osobami, ktoré s mBank spolupracujú (ide predovšetkým o šírenie informácií, ponúkanie produktov a služieb tretích osôb, partnerov mBank, či už ňou samotnou alebo týmito partnermi, a to predovšetkým poštou, elektronickými prostriedkami či telefonicky; toto spraúnie osobných údajov klientov zahŕňa tiež vykonanie triedenia a kategorizácie osobných údajov klienta formou profilovania);

c) využitie tzv. cookies a informácií o návštevnosti internetových stránok mBank (bližšie pozri čl. 8 nižšie)

3.2.2. Pre svojich klientov mBank tiež usporadúva marketingové a iné súťaže. Konkrétne podmienky danej marketingovej súťaže, t. j. podmienky spracovania osobných údajov účastníkov súťaže upravujú pravidlá danej marketingovej súťaže. So súhlasom klientov mBank zverejňuje v médiách informácie o výhre klienta v marketingových a iných súťažiach usporadúvaných mBank, ako jeho vybrané osobné údaje (napr. fotografia, meno a priezvisko).

 

3.3. Odvolateľnosť súhlasu a námietka proti spracúvaniu osobných údajov

3.3.1. Odvolateľnosť súhlasu: Klient nie je povinný udeliť mBank súhlas so spracúvaním osobných údajov, udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient kedykoľvek odvolať, a to

(i) v Internetovom Bankovníctve v sekcii Súhlasy,

(ii) prostredníctvom mLinky na telefónnom čísle 0850 60 60 50,

(iii) na obchodných miestach mBank,

(iv) e-mailom zaslaným na adresu kontakt@mbank.sk,

(v) písomne odoslaním na adresu spoločnosti uvedenú vyššie.

Odvolanie súhlasu klientom má účinky primárne do budúcnosti, nie je ním dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Ak klient súhlas odvolá alebo neposkytne, môže nastať situácia, že mBank nebude schopná poskytnúť niektoré produkty či služby, respektíve, že ich bude nútená odôvodneným spôsobom upraviť.

3.3.2. Právo vzniesť námietku (všeobecné): Ak sú spracúvané osobné údaje klienta na účely oprávnených záujmov mBank, je klient oprávnený vzniesť proti takému spracovanie námietku. V takom prípade musí banka preukázať oprávnené záujmy takého spracúvania osobných údajov, inak spracúvanie osobných údajov ukončí. Námietku je možné vzniesť podľa odseku 9.1.9.

3.3.3. Právo vzniesť námietku (priamy marketing): V prípade, že klient vznesie námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, ktoré mBank vykonáva odkazom na svoje oprávnené záujmy, mBank bez zbytočného odkladu ukončí takéto spracúvanie osobných údajov klienta a tieto už ďalej nebudú na tento účel spracúvané.

 

 

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov klientov mBank

 

4.1. Všeobecne o kategóriách spracúvania osobných údajov

4.1.1. Osobné údaje klientov sú mBank spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie vyššie uvedených účelov. Spracúvané sú predovšetkým kontaktné a identifikačné údaje, popisné a iné údaje o klientovi (napr. údaje vypovedajúce o bonite, dôveryhodnosti a úveruschopnosti klienta, údaje o realizovaných bankových obchodoch a pod.), údaje o aktivitách užívateľa webových stránok mBank (ďalej len „Uživateľ“) vrátane údajov z cookies využívaných v našich službách a ďalších technológií (napr. údaje o zariadení, z ktorého Užívateľ prehliada webové stránky ako je IP adresa zaradenia a údaje o používanom zariadení a údajov o používanom prehliadači, URL adresa, z ktorej užívateľ prichádza, počet návštev, prekliknuté odkazy zobrazené služby, pohyb a čas strávený na webových stránkach mBank) a v nevyhnutnom a oprávnenom rozsahu tiež údaje o iných osobách. V súvislosti s poskytovaním vybraných produktov (napr. poistenie) môžu byť tiež spracúvané, so súhlasom klienta, niektoré citlivé údaje vypovedajúce napríklad o zdravotnom stave klienta.

4.1.2. Rozsah spracúvaných osobných údajov klientov je na jednotlivé účely spracúvania osobných údajov klientov a s ohľadom na poskytované produkty a služby uvedený v prílohe č. 1 tejto Informácie.

 

4.2. Rodné čísla

4.2.1. Právne predpisy mBank ukladajú povinne spracúvať aj rodné čísla svojich klientov. Rodné číslo klienta (potenciálneho klienta), ak bolo pridelené, musí mBank zisťovať a spracúvať na účely bankových obchodov a na to, aby bolo možné bankový obchod uskutočniť bez neprimeraných právnych a vecných rizík pre banku. Ak by malo dôjsť k spracúvaniu rodného čísla klienta na iné účely, bude sa tak diať vždy iba so súhlasom klienta.

 

4.3. Doklady totožnosti

4.3.1. Vzhľadom na povinnosť jednoznačnej identifikácie klientov je mBank povinná na tento účel okrem iného spracúvať určité údaje o ich dokladoch (v rozsahu druh, séria a číslo dokladu totožnosti, štát, poprípade orgán, ktorý ho vydal, platnosť dokladu). Na tento účel je mBank oprávnená podľa zákon o bankách získavať tieto osobné údaje z dokladu totožnosti aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním.

 

4.4. Záznamy komunikácie

4.4.1. Všetku svoju komunikáciu s klientom mBank monitoruje, pričom vybranú komunikáciu (najmä telefonické hovory) mBank zaznamenáva, a to na účel oprávnených záujmov svojich aj záujmov klientov (napr. na účely reklamácií, na účel vyhodnocovania činnosti mBank a ich dodávateľov) alebo na účel plnenia právnych povinností mBank podľa § 91 ods. 3 zákona o bankách. Ak je komunikácia zaznamenávaná, je na to klient vždy vopred upozornený.

 

4.5. Kamerové systémy

4.5.1. mBank prevádzkuje v centrále (pozri čl. 1 vyššie), v priestoroch, kde sú poskytované služby klientom, kamerový systém so záznamom. Záznamy z kamerového systému sú uchovávané na účel ochrany oprávnených záujmov našej banky, klientov, prípadne tretích osôb na ochrane majetku a bezpečnosti počas 2 týždňov. V prípade trestného, správneho či iného konania, pre ktoré sú uvedené záznamy nevyhnutné, sú tieto spracúvané počas doby prebiehania príslušného konania. Ak neberieme do úvahy účel spracúvania kamerových záznamov, sú tieto bez odkladu zlikvidované.

 

 

5. Doba spracovávania osobných údajov klientov mBank

5.1.1. Osobné údaje klientov sú v mBank spracúvané len počas doby, ktoré je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania. mBank na tento účel priebežne posudzuje, či aj naďalej pretrváva potreba spracúvať určité osobné údaje a vo vzťahu k určitým účelom spracúvania osobných údajov bola vyhodnotená doba, počas ktorej boli údaje obvykle využiteľné. S ohľadom na to platí, že:

a) na účel splnenia právnych povinností mBank spracúva osobné údaje klientov počas doby stanovenej v príslušných právnych predpisoch;

b)ak ide o osobné údaje klientov spracúvané na účely splnenia zmluvy (doklady o uskutočnených obchodoch), je mBank zo zákona povinná tieto údaje spracúvať počas doby trvania zmluvného vzťahu s klientom a ďalej obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu. To platí aj pre povinnosť mBank spracúvať osobné údaje klientov a doklady o obchodoch spojených s povinnosťou identifikácie podľa zákona o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu;

c) osobné údaje klientov spracúvané na účely vzájomného informovania veriteľských subjektov a združení o záležitostiach vypovedajúcich o bonite, dôveryhodnosti, platobnej morálke a úveruschopnosti ich klientov a žiadateľov o ponúkané služby sú spracúvané počas doby trvania zmluvného vzťahu a ďalej sú príslušné osobné údaje využiteľné počas doby stanovenej jednotlivými prevádzkovateľmi registrov  klientskych informácií;

d) osobné údaje klientov spracúvané na účely priameho marketingu alebo reklamy a marketingu nad rámec priameho marketingu sú spracúvané počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi klientom a mBank a ďalej obvykle počas dvoch rokov;

e) osobné údaje klientov, ktoré sú spracúvané na vnútorné administratívne účely, sú spracúvané počas doby trvania zmluvného vzťahu klienta k mBank a ďalej počas piatich rokov po jeho ukončení;

f) mBank spracúva osobné údaje klientov na účely vyhodnocovania činnosti mBank počas doby trvania zmluvného vzťahu klienta k mBank;

g) mBank spracúva osobné údaje klientov na účely finančného výkazníctva počas doby trvania zmluvného vzťahu a ďalej obvykle počas 11 rokov.

 

 

6. Spôsob spracúvania osobných údajov klientov mBank
 

6.1. Všeobecné informácie

6.1.1. Na všetky osobné údaje klientov získané a spracúvané mBank v súvislosti s uzatváraním bankových obchodov sa vzťahuje bankové tajomstvo.  Klientske informácie podliehajúce bankovému tajomstvu môžu byť oznámené tretím osobám len so súhlasom klienta, ak nie je právnymi predpismi stanovené inak. Z tohto dôvodu mBank spracúva osobné údaje klientov spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému, protiprávnemu alebo náhodnému prístupu k osobným údajom klientov, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

6.1.2. Spôsob, ktorým je spracúvanie osobných údajov klientov vykonávané, zahŕňa manuálne spracúvanie aj automatizované spracúvanie v informačných systémoch mBank. V rámci automatizovaného spracúvania v týchto systémoch aj pri manuálnom spracúvaní osobných údajov klientov sú využívané zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov klientov.

6.1.3. Osobné údaje klientov sú spracúvané predovšetkým vlastnými zamestnancami mBank, ďalej sú využívané aj tretie osoby (dodávatelia). Pred odovzdaním osobných údajov klientov tretej osobe je vždy s touto osobou uzatvorená písomná zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracúvanie osobných údajov, ktorú sú zákonom stanovené a dodržiavané zo strany mBank. Tretie osoby podieľajúce sa na spracúvaní osobných údajov pre mBank konajú vždy len v rámci pokynov udelených mBank.

6.1.4. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, sú povinné dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.

 

6.2. Odovzdávanie osobných údajov do zahraničia

6.2.1. Osobné údaje klientov sú spracúvané na území Slovenskej republiky a na území ďalších štátov Európskej únie, kde sídlia subjekty patriace do skupiny mBank

6.2.2. Osobné údaje klientov nie sú odovzdávané do iných štátov mimo Európskej únie s výnimkou podľa bodu 7.2.3 a 7.3.2 tohto informačného memoranda.

 

6.3. Registre  klientskych informácií

6.3.1. Na účely splnenia povinnosti postupovať obozretne, t. j. na účely plnenia povinností uložených poskytovateľom spotrebiteľských úverov, spolupracuje mBank s overenými registrami  klientskych informácií, s ktorými si vymieňa vybrané osobné údaje s ohľadom na bonitu, dôveryhodnosť a úveruschopnosť klientov.

6.3.2. mBank spolupracuje najmä so Spoločným registrom bankových informácií (SRBI), ktorý vedie SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., a s Nebankovým registrom  klientskych informácií (NRKI), ktorý vedie Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb. Viac informácií je možné nájsť v informačných dokumentoch o spracúvaní osobných údajov v týchto registroch.

 

6.4. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

6.4.1. V prípade podania žiadostí klientov o niektoré úvery a pôžičky mBank osobné údaje klienta vyhodnocuje (profiluje) z hľadiska bonity, dôveryhodnosti a úveruschopnosti, a automaticky rozhoduje o prijatí či neprijatí žiadosti klienta o úver či pôžičku. Ak mBank klientovi odmietne poskytnúť úver na základe automatizovaného rozhodnutia, bez zbytočného odkladu klienta informuje o tomto odmietnutí, a ak je dôvodom neposkytnutia výsledok automatizovaného spracúvania údajov alebo vyhľadávania v registroch  klientskych informácií (pozri čl. 6.3 vyššie), vyrozumenie klienta o tomto výsledku a o použitom registri (databáze).

6.4.2. Okrem uvedeného vyrozumenia mBank klienta informuje o súvisiacich právach, vrátane práva vyjadriť svoj názor, napadnúť také rozhodnutie a na ľudský zásah, a spôsoboch ich uplatnení. Tato práva môže žiadateľ uplatniť u dokončených žiadostí odvolaním sa proti skutočnosti, že rozhodnutie bolo založené výhradne na automatizovanom spracovaní, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia upovedomenia a to podľa odseku 9.1.9.
Odvolanie bude preskúmané pracovníkom banky v lehote 30tich kalendárnych dní. Podpisom úverovej zmluvy vyplývajúcej z úverovej žiadosti schválenej na základe výhradne automatizovaného rozhodovania sa žiadateľ vzdáva práva sa proti tejto forme rozhodnutiu následne odvolať.

6.4.3. V mBank dochádza tiež k profilovanie osobných údajov klientov, a to:

(i) pre potreby priameho marketingu tak, aby sme klientom ponúkali len tie produkty a služby, ktoré môžu byť pre klientov zaujímavé a prínosné, vrátane údajov získaných pri používaní elektronických komunikačných prostriedkov a mobilných aplikácií pri komunikácii s mBank,

(ii) v internetovom a Mobilnom bankovníctve v rámci vybraných funkcionalít, ako napr. automatická kategorizácia platieb, detaily prebehnutých operácií pod. tak, aby sme mohli pomáhať klientom so správou a využívaním ich produktov,

(iii) pro tzv. predschválené úverové limity, ktoré klientom umožňujú požiadať si o úver bez dokladovania príjmu a tiež skracujú dobu spracovania úverových žiadostí.

Táto spracovania osobných údajov nemajú pre klientov žiadne právne účinky.

6.4.4. na obchodných miestach mBank Klient má právo kedykoľvek namietať voči automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, v súlade s čl. 21 ods. 1 nariadenia a to hlavne a nie výlučne ak mBank vydala rozhodnutie o zamietnutí bankového produktu alebo neschválila bankový produkt vo výške požadovanej klientom metódou automatizovaného rozhodovania. V prípade ak klient využije právo namietať voči použitu metódy automatizovaného rozhodovania, bude schválenie alebo zamietnutie bankového produktu opätovne posúdené mBank bez použitia metódy automatizovaného rozhodovania tak, aby práva klienta ako dotknutej osoby bolo rešpektované v súlade s nariadením. V prípade, že klient namietne proti zasielaniu profilovaných marketingových ponúk, mBank bez zbytočného odkladu ukončí zasielanie takýchto ponúk klientovi; vzhľadom na to, že interné spracovanie námietky trvá najviac 14 dní, nie je možné vylúčiť, že klientovi ešte počas 14 dní po doručení námietky mBank budú zasielané marketingové ponuky.

 

 
7. Kategórie príjemcov osobných údajov

 

7.1.1. Osobné údaje klientov budú sprístupnené predovšetkým zamestnancom mBank, a to iba tým, ktorí budú poverení ich spracúvaním a ktorí budú menom mBank poskytovať bankové produkty a služby.
Okrem toho sú osobné údaje klientov odovzdávané na základe príslušnej zmluvy tretím osobám, ktorých zamestnanci a systémy sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov klientov mBank. Ide najmä o tieto kategórie dodávateľov: poskytovatelia doplnkových služieb a to: (i) finanční sprostredkovatelia, (ii) spoločnosti zabezpečujúce správu a vymáhanie právnych nárokov, (iii) spoločnosti zabezpečujúce podporu, evidenciu, správu a/alebo archiváciu klientských vzťahov, (iv)   spoločnosti zabezpečujúce správu, podporu a vývoj bankových informačných systémov, (v) kuriérske spoločnosti alebo iné subjekty zabezpečujúce doručovanie, (vi) spoločnosti spolupracujúce mBank v súvislosti s vytváraním marketingovej stratégie,  (vii) spoločnosť zabezpečujúca realizáciu zahraničného platobného styku, (viii) spoločnosť zabezpečúca poskytovanie a získavanie údajov z úverového registra  o platobnej disciplíne, (ix) dodávatelia skartačných služieb.  Príklady prípadov sprístupňovania údajov pre najčastejšie typy spracúvania uvádzame nižšie.

 

7.2. Sprístupňovanie osobných údajov klientov bez súhlasu klienta

7.2.1. Na základe zákona a na účel plnenia právnych povinností mBank, a teda bez súhlasu klienta, sú osobné údaje odovzdávané predovšetkým:

a) príslušným orgánom štátnej správy na účel plnenia ich povinností a na účely výkonu rozhodnutí; ide predovšetkým o poskytnutie osobných údajov klientov súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcom dane, finančnému arbitrovi, Ministerstvu financií SR, orgánom sociálneho zabezpečenia, súdnym exekútorom atď.;

b) iným bankám a nebankovým poskytovateľom úverov v súvislosti so vzájomným informovaním o záležitostiach, ktoré vypovedajú o bonite, dôveryhodnosti a úveruschopnosti ich klientov, či podnikateľom v súvislosti s posudzovaním schopnosti a ochoty klientov plniť svoje záväzky;

c) iným poskytovateľom platobných služieb, ak je to nevyhnutné z dôvodu predchádzania podvodom v oblasti platobného styku, ich vyšetrovania alebo odhaľovania a pod.

7.2.2. V rámci spracúvania osobných údajov na účely oprávneného záujmu, a teda bez súhlasu klienta, sú osobné údaje odovzdávané predovšetkým:

a) ďalším subjektom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi (napríklad tretím subjektom na účely vymáhania pohľadávok mBank);

b) subjektom patriacim do skupiny spoločností mBank na vnútorné administratívne účely, ako bolo uvedené vyššie;

c) dodávateľom mBank, ktorí sa podieľajú na priamom marketingu (napríklad poštovné a kuriérske služby zabezpečujúce rozosielanie poštových zásielok s reklamou).

7.2.3. Na základe daňového zákona Spojených štátov amerických (FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act) mBank poskytuje súčinnosť daňovej správe Spojených štátov amerických pri predchádzaní  daňovým únikom, a to prostredníctvom pravidelného ohlasovania údajov o vybraných Službách,  ktoré sú priamo alebo nepriamo využívané daňovými rezidentmi Spojených štátov amerických.

 

7.3. Sprístupňovanie osobných údajov klientov so súhlasom klienta

7.3.1. Na účel ponúkania produktu a služieb spolupracujúcich tretích osôb zo strany mBank sú osobné údaje klienta spracúvané iba v prípade, že s takým spracúvaním klient vyslovil svoj súhlas. Podobne, mBank sprístupní (odovzdá) vybrané osobné údaje svojich klientov spolupracujúcim tretím osobám na účel ponuky produktov opäť výhradne na základe predchádzajúceho súhlasu klienta s takým spracúvaním. V týchto prípadoch sú však odovzdávané iba tie osobné údaje, ktoré sú na tento účel nevyhnutné, spravidla len osobné údaje kontaktné a identifikačné.

7.3.2. Údaje klienta a informácie, ktoré klient poskytol mBank v súvislosti s obchodom, ktorý s mBank uzavrel môžu byť za účelom realizácie zahraničného platobného styku poskytnuté spoločnosti S.W.I.F.T – Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adele 1, B-1310 La Hulpe, Spoločnosť SWIFT je celosvetová organizácia vykonávajúca cezhraničný platobný styk so sídlom v Belgicku. Spoločnosť SWIFT prevádzkuje celosvetovú sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku Klient súhlasí s tým, že jeho údaje obsiahnuté v Platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, čiastka, účel platby) mBank poskytuje spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii príjemcu platby a môžu byť na požiadanie sprístupnené štátnym orgánom USA. Z dôvodu ochrany systému a spracúvaných údajov sú prenášané údaje spoločnosťou SWIFT dočasne ukladané v dvoch operačných strediskách tejto spoločnosti umiestnených v Európe  a v USA. Túto informáciu mBank zverejňuje z dôvodu potreby informovať svojich klientov v súlade  s odporúčaním Úradu na ochranu osobných údajov SR ako reakciu na možnosť prístupu vládnych  orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom  proti medzinárodnému zločinu, terorizmu a praniu špinavých peňazí.

 

7.4. Poskytovatelia doplnkových služieb

7.4.1. mBank tiež poskytuje niektoré produkty a služby spoločne s treťou osobou (poskytovateľom doplnkových služieb), keďže ich zjednanie u tejto tretej osoby svojim klientom umožňuje. Ide napríklad o poistenie k platobnej karte alebo vernostný program k platobnej karte. Vo vzťahu k poskytovateľom týchto služieb mBank vždy jedná na základe zjednania príslušnej zmluvy medzi mBank, klientom a poskytovateľom doplnkovej služby a pokynov klienta voči mBank. mBank v niektorých takýchto prípadoch jedná ako prevádzkovateľ osobných údajov klientov, v iných prípadoch len ako ich sprostredkovateľ pre príslušného poskytovateľa doplnkovej služby.

7.4.2. V prípade, kedy mBank jedná len ako sprostredkovateľ osobných údajov klientov, určuje podmienky spracúvania osobných údajov klienta, vrátane citlivých osobných údajov, príslušný poskytovateľ doplnkovej služby. Rozsah osobných údajov klientov spracúvaných mBank na účely poistenia ako doplnkovej služby je uvedený v prílohe č. 1 tejto Informácie.

7.4.3. K tomu, aby bolo možné príslušné služby poskytnúť, je nevyhnutné zdieľanie niektorých osobných údajov klienta mBank s poskytovateľom danej doplnkovej služby. Zoznam poskytovateľov doplnkových služieb, s ktorými osobné údaje mBank zdieľa, je uvedený v prílohe č. 3 tejto Informácie.

 

7.5. Odovzdávanie anonymizovaných údajov

7.5.1. Určité údaje môžu byť odovzdávané v rámci finančnej skupiny COMMERZBANK (bližšie vymedzenie tejto skupiny je uvedené v prílohe č. 3 tejto Informácie), ktorej sú mBank a celá skupina mBank členmi, a to najmä na analytické a štatistické účely. Tieto údaje sú vždy odovzdávané výhradne v anonymizovanej podobe, ktorá neumožňuje priradenie údajov ku konkrétnemu klientovi. Z toho dôvodu je možné tieto údaje odovzdávať bez súhlasu klientov, pretože nejde o spracúvanie osobných údajov.

 

 
8. Používanie elektronických komunikačných prostriedkov a mobilných aplikácií pri komunikácii s mBank

 

8.1.1. mBank sa v rámci skvalitnenia starostlivosti o klientov snaží držať krok s rozvojom technológií tak, aby mohla poskytovať svojim klientom vždy nové a moderné služby. Preto mBank umožňuje svojim klientom využívať elektronické komunikačné prostriedky a mobilné aplikácie s cieľom zjednodušiť  klientom komunikáciu s mBank. Ide predovšetkým o služby spojené s používaním internetu, s používaním sociálnych sietí a rôznych mobilných aplikácií. mBank si však uvedomuje zvláštnu povahu poskytovania bankových produktov a služieb, a preto predovšetkým dbá na ochranu osobných údajov klientov pri používaní týchto prostriedkov a aplikácií. Využitie cookies a ďalších technológií môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov.

 

8.2. Cookies

8.2.1. Na webových stránkach mBank sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia mBank na rozpoznanie počítača Užívateľa pri jeho komunikácii s mBank prostredníctvom webových stránok mBank a k následnému využitiu niektorých funkcií týchto webových stránok.

8.2.2. Cookies sú ukladané prostredníctvom internetového prehliadača na pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu Užívateľa s tým, že ukladanie cookies môže Užívateľ kedykoľvek odvolať. Určité služby mBank však môžu vyžadovať ukladanie určitých iných typov cookies a v prípade odmietnutia ich ukladania v rámci nastavenia internetového prehliadača nebude Užívateľ môcť takéto služby využívať (tzv. nevyhnutné súbory cookies).

8.2.3. Bližšie informácie týkajúce sa využívania cookies mBank sa dajú nájsť v dokumente „Informácie o súboroch cookies“, ktorý je prístupný na webových stránkach mBank a na ktorý bude Užívateľ upozornený pri návšteve webovej stránky a prostredníctvom odkazu pred použitím zvolenej služby či aplikácie.

8.2.4. Účely, právne základy a doba spracúvania osobných údajov pri využívaní cookies a ich zdieľaní

(i.) Prevádzkovanie webových stránok a ich bezpečnosť (nevyhnutné súbory cookies)

- údaje o aktivitách Užívateľa na webových stránkach mBank sú spracúvane za účelom sprístupnenia služieb mBank, zníženie výpadkov týchto služieb a zaistenie bankovej bezpečnosti a bezpečnosti Užívateľa na webových stránkach mBank

- právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Užívateľa je oprávnený záujem mBank na zaistení funkčnosti webových stránok a ich bezpečnosti

- osobné údaje uchovávame po dobu relácie (návštevy webových stránok mBank)

(ii.) Analýza návštevnosti a prispôsobovanie webových stránok
- údaje o aktivitách Užívateľa na webových stránkach mBank sú spracúvané na účely prispôsobovania fungovania služieb na webových stránkach mBank preferenciám Užívateľa (napr. polohe a/alebo vybranému jazyku Užívateľa), zlepšovanie služieb na týchto webových stránkach, aby ich využívanie bolo pre Užívateľa jednoduché a pohodlné a analyzovanie a prispôsobovanie obsahu a vzhľadu týchto webových stránok návštevnosti a správaniu Užívateľa

- právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Užívateľa je súhlas Užívateľa, udelený prostredníctvom Cookies lišty na webových stránkach mBank

- osobné údaje uchovávame po dobu trvania súhlasu Užívateľa spravidla maximálne po dobu 1 roku, nie však dlhšie než 2 roky od udelenia súhlasu Užívateľom

- osobné údaje môžu byť taktiež poskytované tretím stranám, zoznam našich dôveryhodných partnerov je možné nájsť v dokumente „Informácie o súboroch cookies

(iii.) Marketing a prispôsobovanie reklamného obsahu pri využití webových stránok

- údaje o aktivitách Užívateľa na webových stránkach mBank sú spracúvané na účely merania efektivity reklám a prispôsobenia reklám preferenciám Užívateľa, prispôsobenia reklamného obsahu konkrétnemu Užívateľovi v rámci marketingových a/alebo remarketingových kampaní

- právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Užívateľa je súhlas Užívateľa udelený prostredníctvom Cookies lišty na webových stránkach mBank

- osobné údaje uchovávame po dobu trvania súhlasu Užívateľa spravidla maximálne po dobu 1 roku, nie však dlhšie než 2 roky od udelenia súhlasu Užívateľom

- osobné údaje môžu byť taktiež poskytované tretím stranám, zoznam našich dôveryhodných partnerov je možné nájsť v dokumente „Informácie o súboroch cookies

 

8.3. Mobilné aplikácie

8.3.1. Okrem štandardného prístupu do internetového bankovníctva prostredníctvom internetových stránok mBank, môžu klienti mBank využiť na prístup do svojho internetového bankovníctva mobilné aplikácie mBank.

8.3.2. Pri používaní mobilnej aplikácie sú osobné údaje klienta využívané v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, poštová adresa, údaje o príjemcovi platby: telefónne číslo a číslo účtu, informácie o polohe (nevyhnutné pre možnosť vyhľadávania bankomatov dostupných v okolí), prípadne so zapnutím ďalšej služby ďalšie osobné údaje, ktoré sú uvedené v dokumente „Zásady ochrany osobných údajov pre mobilné aplikácie“ alebo v podmienkach na používanie služby realizácie prevodov na telefónne číslo „Zásady realizácie prevodov na telefónne číslo“.

 

 

9. Práva klientov mBank v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Klienti majú v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov mBank celý rad práv, vrátane:

9.1.1. Práva na prístup k osobným údajom: Klient má právo mBank požiadať o potvrdenie, či sú jeho osobné údaje skutočne spracúvané, a ak sú, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. mBank v takom prípade poskytne klientovi kópiu spracúvaných osobných údajov.

9.1.2. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): Klient má právo, aby mBank bez zbytočného odkladu vymazala jeho osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovených právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracúvanie osobných údajov klient odvolá. V určitých prípadoch však nie je mBank povinná a ani oprávnená tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracúvanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti mBank.

9.1.3. Právo na obmedzenie spracúvania: Klient má právo na to, aby mBank obmedzila spracúvanie jeho osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovených právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracúvaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracúvania.

9.1.4. Právo na prenos údajov: Ak klient poskytol mBank svoje osobné údaje, spracúvanie takýchto osobných údajov je založené na jeho súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, má klient právo tieto osobné údaje od mBank získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi. Klient tiež môže mBank požiadať, aby tieto jeho osobné údaje mBank odovzdala priamo inému prevádzkovateľovi.

9.1.5. Právo na opravu: Klient má právo, aby mBank bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré o ňom spracúva. Má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

9.1.6. Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: Bližšie informácie o týchto právach klienta a spôsoboch ich uplatnenia sú uvedené v čl. 3 vyššie.

9.1.7. Práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním: Bližšie informácie o právach klienta na ľudský zásah, vyjadrenie názoru a napadnutie rozhodnutia založeného na automatizovanom rozhodnutí o žiadosti klienta o niektoré pôžičky a úvery mBank uvedie vo vyrozumení klienta o spôsobe vybavenia jeho žiadosti.

9.1.8. Právo podať sťažnosť: Ak sa klient domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov mBank dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, predovšetkým nariadenia, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na:

Úrad na ochranu osobných údajov
https://www.uoou.sk/
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

9.1.9. Klient mBank môže uplatniť práva uvedené v odsekoch 9.1.1 až 9.1.7 nasledujúcim spôsobom:

(i) prostredníctvom mLinky na telefónnom čísle 0850 60 60 50,

(ii) na obchodných miestach mBank,

(iii) e-mailom registrovaným v mBank zaslaným na adresu kontakt@mbank.sk (je nutné uviesť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu z dôvodu identifikácie klienta),

(iv) písomne listom s úradne overeným podpisom zaslaným na adresu spoločnosti uvedenú vyššie (je nutné uviesť meno, priezvisko, a adresu trvalého pobytu z dôvodu identifikácie klienta). Formulár na stiahnutie tu.

Osoby, ktoré nie sú v aktívnom zmluvnom vztahu s mBank, môžu práva uvedená v odsekoch 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4 uplatniť následujúcim spôsobom:

(i) na obchodných miestach mBank,

(ii) písomne na formulári s úradne overeným podpisom na adresu spoločnosti uvedenú vyššie (je nutné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefonné číslo a emailovú adresu z dôvodu identifikácie klienta). Formulár na stiahnutie tu.

Osoby, ktoré nie sú v aktívnom zmluvnom vztahu s mBank, môžu práva uvedená v odsekoch 9.1.7 uplatniť následujúcim spôsobom:

(i) prostredníctvom mLinky na telefónnom čísle 0850 60 60 50,

(ii) na obchodných miestach mBank,

(iii) e-mailom zaslaným na adresu kontakt@mbank.sk (je nutné uviesť meno, priezvisko,  adresu trvalého pobytu, emailovou adresu a číslo úverovej žiadosti, u ktorej chcete právo uplatniť ),

(iv) písomne listom zaslaným na adresu spoločnosti uvedenú vyššie (je nutné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a emailovú adresu z dôvodu identifikácie a dialej číslo úverovej žiadosti, u ktorej chcete právo uplatniť).

9.1.10. Osoby, ktoré nie sú v aktívnom zmluvnom vzťahu s mBank, nemôžú uplatniť práva uvedené v odsekoch 9.1.3, 9.1.5 a 9.1.6 a to z dôvodu, že i v prípade, ak máme osobné údajek dispozícii, nedochádza k žiadnemu ich spracovávaniu, lebo slúžia iba na archivačné účely. K vymazaniu údajou dochádza automatiucky po uplynutí zákonnej lehoty na archiváciu.

9.1.11. mBank poskytne klientovi na základe jeho žiadosti informácie o prijatých opatreniach (vybavenie žiadosti) bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V niektorých prípadoch môže byť táto lehota predĺžená, o čom mBank klienta (žiadateľa) vyrozumie. Ak nie je možné žiadosti klienta vyhovieť, mBank ho o tejto skutočnosti a jej dôvodoch vyrozumie a klienta poučí o jeho ďalších právach (právo na podanie sťažnosti a na súdnu ochranu).

9.1.12. mBank je oprávnená žiadať klienta, ktorý žiadosť podal, o dodatočné informácie na potvrdenie jeho totožnosti. Ak mBanka nemôže zistiť totožnosť klienta, ktorý žiadosť podal, nemôže jeho žiadosti spravidla vyhovieť.

9.1.13. mBank umožňuje klientom uplatňovať svoje práva bezplatne. Ak by podané žiadosti boli zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, predovšetkým pretože sa opakujú, môže mBank žiadať primeranú úhradu alebo môže aj odmietnuť žiadosti vyhovieť.

 

 

10. Platnosť Informácie

 

10.1.1. Táto Informácia je platná a účinná ku dňu 25. 05. 2018.

10.1.2.  Aktuálne znenie tejto Informácie je uverejnené na internetových stránkach mBank: www.mbank.sk, v internetovom bankovníctve klienta a súčasne je dostupné na obchodných miestach mBank.

 

 

 

 

 

1 Klientom sa na účely tejto Informácie rozumie osoba, s ktorou mBank uzavrela zmluvu ohľadom niektorého produktu, s ktorou mBank jedná o uzatvorení takejto zmluvy alebo ktorá zaisťuje záväzky klienta vyplývajúce z takýchto zmlúv.

2 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

3 Právnym základom na takéto spracúvanie je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia.

4 Právnym základom pre takéto spracúvanie je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia.

5 Právnym základom pre takéto spracúvanie je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

6 Právnym základom pre takéto spracovanie je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia.

 

 

 

Doplňujúce informácie nájdete na mbank.sk/gdpr