Ochrana osobných údajov

Informácie pre klientov  v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

 

1. Prevádzkovateľ
Osobné údaje klientov sú spracovávané v informačnom systéme prevádzkovateľom, ktorým je: mBANK SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom ul. Senatorska 18, 00-950 Varšava, Poľská republika, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, adresa Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36819 638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1503/B (ďalej aj „mBank“).

 

2. Sprostredkovatelia
mBank v súvislosti so spracúvaním osobných údajov klientov sprostredkovateľov, ktorých zoznam je možné nájsť tu.

mBank si vyhradzuje právo spolupracovať pri spracúvaní osobných údajov klienta aj s ďalšími sprostredkovateľmi. O ich pribratí bude klient informovaný vhodným spôsobom. Okrem uvedených sprostredkovateľov môžu byť osobné údaje klienta poskytnuté aj iným subjektom na  základe zákona alebo so súhlasom klienta.

 

3. Účel spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia klienta, zistenie jeho majetkových pomerov, poskytovanie, zabezpečovanie, zdokumentovanie a vykonávanie finančných a s nimi súvisiacich služieb, identifikácia zmluvných partnerov mBank, priamy marketing (v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) ako aj ochrana práv mBank v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov
Na základe poskytnutého súhlasu bude mBank spracúvať osobné údaje klienta v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, druh a  číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

 

5. Okruh tretích strán, príjemcov a iných osôb, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté
Pre účely jednoznačnej identifikácie, zistenie majetkových pomerov, poskytovanie, zabezpečovanie, zdokumentovanie a vykonávanie finančných a s nimi súvisiacich služieb ako aj ochrany práv mBank v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi   alebo pre účely, na ktoré udelil klient súhlas môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledovným tretím stranám resp. príjemcom:

 • osobám majetkovo prepojeným s mBank alebo skupinou Commerzbank,
 • osobám realizujúcim platobný styk,
 • subjektom v prospech ktorých mBank poskytuje inkaso z klientovho účtu,
 • osobám spolupracujúcim s mBank na základe zmlúv uzatvorených podľa Zákonníka práce,
 • osobám, s ktorými mBank konzultuje obchodné prípady (externé advokátske kancelárie, prekladatelia a pod.)
 • spoločnostiam, ktoré vymáhajú pohľadávky mBank, subjektu, ktorý vedie register záložných práv, dražobníkovi,
 • Slovenskej obchodnej inšpekcii,
 • katastrálnym úradom,
 • Podniku pomocných bankových služieb zodpovednému za vedenie spoločného registra bankových informácií na základe Zákona o bankách a jeho spracovateľom,
 • príjemcom platieb a ich poskytovateľom platobných služieb,
 • subjektom, ktoré vykonávajú marketingové aktivity pre mBank,
 • Národnej banke Slovenska a iným centrálnym a komerčným bankám,
 • Sociálnej poisťovni, Slovenskej pošte,
 • audítorské spoločnosti,
 • iným subjektom, o ktorých to ustanovujú právne predpisy.

Klient poskytuje svoje osobné údaje mBank prostredníctvom vyplnenia žiadosti o poskytnutie produktu, a to buď prostredníctvom internetu alebo na obchodnom mieste mBank.

V žiadosti má klient taktiež možnosť dobrovoľne poskytnúť mBank súhlasy, a to  najmä: súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas so zasielaním marketingových ponúk zo strany mBank prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, súhlas so zaslaním obchodných podmienok e-mailom, súhlas so zasielaním výpisov e-mailom, súhlas s poskytnutím údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne, súhlas s poskytnutím údajov pre spoločný register bankových informácií.

Služby platobného styku sú v zmysle zákona o platobnom službách uskutočňované prostredníctvom Národnej banky Slovenska, prípadne iných subjektov, ktorých okruh určuje zákon o platobných službách.

mBank týmto oznamuje klientovi, že jeho údaje a informácie, ktoré poskytol banke v súvislosti s obchodom, ktorý s bankou uzavrel môžu byť za účelom realizácie zahraničného platobného styku poskytnuté spoločnosti S.W.I.F.T – Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium. (Spoločnosť SWIFT je celosvetová organizácia vykonávajúca cezhraničný platobný styk so sídlom v Belgicku. Spoločnosť SWIFT prevádzkuje celosvetovú sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku klient súhlasí s tým, že jeho údaje obsiahnuté v platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, čiastka, účel platby) mBank poskytuje spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii príjemcu platby a môžu byť na požiadanie sprístupnené americkým štátnym orgánom. Z dôvodu ochrany systému a spracúvaných údajov sú prenášané údaje spoločnosťou SWIFT dočasne ukladané v dvoch operačných strediskách tejto spoločnosti umiestnených v Európe a v USA. Túto informáciu mBank zverejňuje z dôvodu potreby informovať svojich klientov v súlade s odporúčaním Úradu na ochranu osobných údajov SR ako reakciu na možnosť prístupu vládnych orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu, terorizmu a praniu špinavých peňazí.)

mBank je povinná poskytnúť osobné údaje klienta aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu na základe osobitného právneho predpisu, napríklad v prípade zákona o bankách, na základe písomného vyžiadania:

 • súdu alebo notára,
 • orgánu činnom v trestnom konaní,
 • daňového orgánu, colného orgánu alebo správcu dane, ktorým je obec,
 • správy finančnej kontroly,
 • súdneho exekútora,
 • Slovenskej komory exekútorov,
 • Služby kriminálnej polície, finančnej polície PZ,
 • Ministerstva financií Slovenskej republiky,
 • správcu, predbežného správcu v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozorného správcu vykonávajúceho dozornú správu,
 • Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Policajného zboru Slovenskej republiky,
 • Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • Najvyššieho kontrolného úradu SR,
 • Justičnej pokladnice,
 • Vojenského spravodajstva,
 • Agentúry na poskytovanie pomoci klientom v rozsahu potrebnom na preverovanie údajov týkajúcich sa splácania úverových záväzkov a finančnej a majetkovej situácie,
 • Kriminálneho úradu finančnej správy,
 • iného štátneho orgánu, orgánu štátnej správy, fyzických a právnických osôb, ktorých na to splnomocňuje zákon. 

 

6. Práva klienta
V zmysle § 28 ods. 1 Zákona má klient  právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej  forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje  na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil, príp. vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje, ak sú tieto predmetom spracúvania,
g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.

Požiadavku klienta podľa písm. a) až h) okrem písm. d) vyššie je mBank povinná splniť bezplatne.

Požiadavku klienta podľa písm. d) vyššie je mBank povinná poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov na odpoveď klientovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Práva klienta možno obmedziť len podľa písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo by jeho uplatnením bola porušená ochrana klienta alebo práva a slobody iných osôb.  O takomto  obmedzení mBank klienta písomne informuje bez zbytočného odkladu.

V zmysle Zákona má klient aj ďalšie práva, najmä avšak nielen, práva podľa § 28 Zákona ako napríklad právo požadovať oznámenie totožnosti oprávnenej  osoby, ktorá získava jeho osobné údaje v mene  mBank (pracovníci na mKioskoch, mLinka), na základe písomnej žiadosti namietať u mBank spracúvanie osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu a ďalšie v práva v zmysle predmetného ustanovenia.

 

7. Právny základ spracúvania osobných údajov
Klient je povinný poskytnúť osobné údaje mBank, v prípade ak tak ustanovuje osobitný právny predpis, najmä:
a) zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
d) zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
e) zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
f) zákon č. 595/2009 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov požadovaných na základe osobitných predpisov mBank nie je oprávnená uzavrieť s klientom zmluvný vzťah.

V prípade, že klient nemá povinnosť poskytnúť  osobné údaje podľa osobitného zákona, poskytuje ich dobrovoľne a tieto sú spracúvané na základe uzatvorenej zmluvy medzi ním a mBank v súlade s príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok mBank.

 

8. Povinnosti mBank
mBank osobné údaje klientov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím stranám, okrem prípadov ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je poskytnutie alebo sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi mBank a klientom v súvislosti so zmluvami medzi mBank a tretími stranami. Poskytnuté osobné údaje mBank nezverejňuje.

 

9. Ďalšie informácie

mBank je oprávnená spracovávať osobné údaje klienta počas celej doby trvania zmluvného vzťahu s mBank a po skončení zmluvného vzťahu po maximálnu dobu prípustnú právnymi predpismi.  Ak nie je pri konkrétnom druhu obchodu dohodnuté inak, osobné údaje klientov nie sú predmetom prenosu do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Na základe súhlasu klienta a v súlade so Zákonom je mBank oprávnená uskutočňovať cezhraničný prenos osobných údajov do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany (najmä, avšak nielen do Českej republiky, Poľska či Nemecka – kde je sídlo materskej spoločnosti prostredníctvom ktorej sú zabezpečované niektoré bankové činnosti – back office, call centrum mLinka a pod.)

 

10. Poučenie

V zmysle zákona o bankách je mBank oprávnená spracúvať osobné údaje klienta v rozsahu stanovenom osobitným zákonom bez jeho súhlasu. Osobné údaje nad rozsah stanovený osobitnými predpismi poskytuje klient dobrovoľne a mBank ich spracúva na základe súhlasu klienta.

Klient je oprávnený odvolať udelený súhlas a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla mBank – odbor Compliance, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Klient je zodpovedný za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré poskytol mBank v rozsahu určenom v zákone o bankách a vyžadovanom pri jednotlivých obchodoch za účelom jednoznačnej identifikácie klienta, poskytovania, zabezpečovania a vykonávania finančných a s nimi súvisiacich služieb. V súvislosti s ustanovením § 44 Zákona je možné na základe požiadavky sprístupniť evidenciu informačných systémov a to v sídle mBank v pracovných dňoch od 9:00-16:00