Zistite, aký ste investor

Kalkulačka pre správne fungovanie vyžaduje povolený Javascript

[1/7] Ktoré produkty najčastejšie využívate na zhodnotenie svojich úspor:

[2/7] Keby všetky moje úspory mohli byť investované iba v jednej kategórii produktov, boli by to:

[3/7] Hlavným zdrojom mojich vedomostí o investovaní sú:

[4/7] Moje skúsenosti s investovaním najviac vystihuje tvrdenie:

[5/7] Z nasledujúcich výrokov ma najlepšie vystihuje:

[6/7] Stálym zdrojom môjho príjmu/príjmov je:

[7/7] Investovať plánujem na obdobie:

 späť ďalej 
Prosím, odpovedzte na otázku.

Reprezentatívne profily sú iba ilustračné a uvedené informácie nepredstavujú investičné poradenstvo ani ponuku na kúpu alebo na upísanie investičných nástrojov. Investor by nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie v príslušných prospektoch a dokumentoch prípadne kvalifikované investičné poradenstvo.

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.