mHypotéka

s úrokom 1,59 % p.a.
 

 
 

V čom je mHypotéka výhodná

 • Vybavenie a poskytnutie mHypotéky zadarmo
 • Založenie a vedenie úverového aj osobného účtu zadarmo
 • Výška úveru až do 100 % hodnoty nehnuteľnosti
 • Garancia výšky úrokovej sadzby počas 30 dní počnúc podpisom žiadosti o mHypotéku zadarmo

 

 

 

Reprezentatívny príklad mHypotéky vo výške 30 000 EUR: hodnota nehnuteľnosti ponúkanej ako zabezpečenie úveru 65 000 EUR, doba splatnosti 40 rokov, počet splátok 480, fixná ročná úroková sadzba 1,59 % p.a., RPMN 1,61 %, mesačná splátka 84,51 EUR, celková zaplatená čiastka spotrebiteľom 40 629,70 EUR. Do RPMN sú započítané nasledovné poplatky: poplatok za vklad do katastru nehnuteľností 66 EUR, poplatok za vedenie úverového účtu 0 EUR, poplatok za poskytnutie úveru 0 EUR, bezplatný účet mKonto.
Banka započítava do výpočtu RPMN poplatky za poistenie nehnuteľnosti ponúkanej ako zabezpečenie úveru a výšku odplaty za vypracovanie znaleckého posudku za predpokladu, že sú banke známe v čase uzavretia úverovej zmluvy k mHypotéke. Povinnosť uzavrieť poistenie nehnuteľnosti musí byť splnená najneskôr pri čerpaní úveru mHypotéka. Výška splátky platí za predpokladu čerpania úveru 7. deň v mesiaci s prvou splátkou 15. deň nasledujúceho mesiaca a všetkých ďalších k 15. dňu v mesiaci. Prvá a posledná splátka môžu byť odlišné od pravidelnej mesačnej splátky. Príklad je ilustračný a podmienky v ňom uvedené nezaväzujú banku voči tretím osobám. Príklad je počítaný pri jednoročnej fixácii úrokovej sadzby a rovnomerných splátkach.

 

O mHypotéke

mHypotéka je spotrebný úver na bývanie  zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti.
Úver nie je hypotekárnym úverom podľa § 68 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách.

Kto môže požiadať o mHypotéku?

 • Žiadateľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony
 • O mHypotéku môžu požiadať až štyria žiadatelia
 • Žiadateľ o mHypotéku musí mať stály zdroj príjmov

 Koľko si môžete požičať?

 • Od 7 000 do 500 000 EUR
 • Poskytovaná výška úveru je limitovaná schopnosťou splácať

 Ide to aj bez dokladovania príjmov

 • mHypotéku do 50 % hodnoty založenej nehnuteľnosti u nás vybavíte aj bez dokladovania potvrdenia o výške vášho príjmu
 • Na schválenie mHypotéky stačí jeden žiadateľ

 

Ako dlho môžete splácať mHypotéku?

 • Doba splatnosti môže byť od 12 mesiacov až do 40 rokov

 

 

Čerpanie, splácanie

Ako čerpáte mHypotéku?

Čerpanie sa uskutočňuje už na základe návrhu na vklad záložného práva potvrdeného katastrálnym odborom okresného úradu

 

Ako splácate mHypotéku?

 • Splátky sú automaticky inkasované z osobného účtu mKonto hlavného žiadateľa
 • Mesačné splátky môžu byť v rovnakej výške (anuitné) alebo klesajúce (degresívne)

O mimoriadnych splátkach

 

 

Zabezpečenie, poistenie

Zabezpečenie

 • mHypotéka musí byť zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky.
 • Môžete ručiť kupovaným bytom alebo domom, pokiaľ spĺňa požiadavky
 • Akceptujeme až 6 mesiacov starý znalecký posudok.

 

Poistenie

 • Poistenie úveru „Finančná istota Credit Life“ slúži na ochranu Vašej finančnej situácie v prípade, že nastane udalosť, ktorá by mohla spôsobiť neschopnosť splácať úver.
 • V takom prípade poistenie zabezpečí uhradenie nesplateného zostatku mHypotéky.

 

 

Úrokový lístok

Účelové úvery pre mHypotéku - úrokové sadzby platné od 1. 2. 2016*

Dĺžka fixácie

LTV

Základná úroková sadzba

Sadzba

1 rok 0 - 50 % 0,35 % 1,59 %
  51 - 60 % 0,35 % 1,69 %
  61 - 80 % 0,35 % 1,79 %
  81 - 90 % 0,35 % 1,99 %
  91 - 100 % 0,35 % 2,29 %
2 roky 0 - 50 % 0,31 % 3,59 %
  51 - 60 % 0,31 % 3,59 %
  61 - 80 % 0,31 % 3,59 %
  81 - 90 % 0,31 % 3,89 %
  91 - 100 % 0,31 % 3,89 %
3 roky 0 - 50 % 0,49 % 1,79 %
  51 - 60 % 0,49 % 1,89 %
  61 - 80 % 0,49 % 1,99 %
  81 - 90 % 0,49 % 2,09 %
  91 - 100 % 0,49 % 3,29 %
4 roky 0 - 50 % 0,71 % 3,09 %
  51 - 60 % 0,71 % 3.09 %
  61 - 80 % 0,71 % 3,09 %
  81 - 90 % 0,71 % 3,39 %
  91 - 100 % 0,71 % 3,39 %
5 rokov 0 - 50 % 1,04 % 2,29 %
  51 - 60 % 1,04 % 2,29 %
  61 - 80 % 1,04 % 2,29 %
  81 - 90 % 1,04 % 2,49 %
  91 - 100 % 1,04 % 3,69 %
Variabilná 0 - 50 % 0,00 % 2,99 %
  51 - 60 % 0,00 % 2,99 %
  61 - 80 % 0,00 % 2,99 %
  81 - 90 % 0,00 % 3,29 %
  91 - 100 % 0,00 % 3,29 %

* pre existujúcich klientov platí úroková sadzba vo výške a štruktúre oznámenej klientovi bankou v súlade so zákonom

 

V prípade, ak žiadateľ o mHypotéku nemá záujem o otvorenie bežného účtu mKonto, úroková sadzba je zvýšená o 1% p.a.


Neúčelové úvery pre mHypotéku - úrokové sadzby platné od 1. 2. 2016

Dĺžka fixácie

LTV

Základná úroková sadzba

Sadzba

1 rok 0-50% 0,58% 3,69%
  51-65% 0,58% 3,69%
  66-75% 0,58% 3,99%
2 roky 0-50% 0,77% 3,59%
  51-65% 0,77% 3,59%
  66-75% 0,77% 3,89% 
3 roky 0-50% 0,92% 2,79%
  51-65% 0,92% 2,79%
  66-75% 0,92% 2,99%
4 roky 0-50% 1,11% 3,09%
  51-65% 1,11% 3,09%
  66-75% 1,11% 3,39%
5 rokov 0-50% 1,38% 2,99%
  51-65% 1,38% 2,99%
  66-75% 1,38% 3,19%
Variabilná 0-50% 0,00% 3,39%
  51-65% 0,00% 3,39%
  66-75% 0,00% 3,69%

V prípade, ak žiadateľ o mHypotéku nemá záujem o otvorenie bežného účtu mKonto, úroková sadzba je zvýšená o 1% p.a.

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou mHypotéka

Sadzba

Úroky z omeškania

Základná úroková sadzba ECB + 5 % p.a.*

* pre zmluvy uzatvorené do 31. 1. 2013 platí sadzba 8 % p.a.

 

Sadzobník

Sadzobník poplatkov pre mHypotéku (platný od 9. 5. 2016)

 

- Spracovanie žiadosti a poskytnutie úveru   0 €

- Zmeny v zmluve ohľadom osobných údajov, dĺžky fixácie pri obnove fixácie, zmeny z fixnej na variabilnú sadzbu a naopak pri obnove fixácie   0 €

- Spracovanie žiadosti klienta o inú zmenu alebo žiadosti o vystavenia súhlasu pre účely katastra   100 €1

- Čerpanie štvrtej a každej ďalšej tranže úveru    20 €

 

 1. Predčasné splatenie
Poplatok

a) Predčasné splatenie úveru na podnet klienta s variabilnou sadzbou alebo fixnou sadzbou počas obdobia fixácie2

0 % z predčasne splatenej sumy úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky3

max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny
počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky4

b) Predčasné splatenie úveru na podnet klienta:
- v súvislosti so zmenou variabilnej úrokovej sadzby
- v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby
- ak nedošlo k zmene variabilnej úrokovej sadzby úveru za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka

0 €

Poznámka:

1. V prípade predčasného splatenia je spracovanie žiadosti alebo vystavenie súhlasu zadarmo

2. Vzťahuje sa na všetky Zmluvy o mHypotéke uzatvorené po 15. 4. 2009. Netýka sa zmlúv uzatvorených do 15. 4. 2009. Predčasné splatenie nemá vplyv na fixačné obdobie. Výpočet celkovej predčasnej splátky v % počas 12 mesiacov je vykonaný zo súčtu všetkých predčasných splátok za obdobie 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky v pomere k celkovej výške istiny mHypotéky.

3. mBank poskytuje klientovi možnosť na bezplatné predčasné splatenie vo výške do 20% celkovej istiny mHypotéky počas celých 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky, čím rozširuje právo klienta bezodplatne predčasne splatiť mHypotéku iba mesiac pred výročím uzavretia zmluvy o mHypotéke; pri presiahnutí 20% celkovej istiny mHypotéky v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky mBank následne zúčtuje poplatok podľa sadzobníka.

4. Poplatok za predčasné splatenie zohľadňuje skutočné náklady mBank spojené s predčasným splatením úveru.

 

2. Životné poistenie CREDIT LIFE
Poplatok

a) za prvé dva roky jednorazovo

1,5 % zo sumy poskytnutého úveru

b) od 25. mesiaca mesačne

0,025 % z dlžnej sumy úveru