Refinancovanie hypotéky

S nízkym úrokom 1,59 % p.a.

 
 

Refinancujte nevýhodnú hypotéku a ušetrite

 • Vybavenie a poskytnutie úveru zadarmo
 • Založenie a vedenie úverového aj osobného účtu zadarmo
 • Výška úveru až do 100 % hodnoty nehnuteľnosti
 • Možnosť mimoriadnych splátok až do 20 % istiny úveru ročne zadarmo
 • Garancia výšky úrokovej sadzby počas 30 dní počnúc podpisom žiadosti o mHypotéku zadarmo

 

 

 

Reprezentatívny príklad mHypotéky vo výške 30 000 EUR: hodnota nehnuteľnosti ponúkanej ako zabezpečenie úveru 65 000 EUR, doba splatnosti 40 rokov, počet splátok 480, fixná ročná úroková sadzba 1,59 % p.a., RPMN 1,61 %, mesačná splátka 84,51 EUR, celková zaplatená čiastka spotrebiteľom 40 629,70 EUR. Do RPMN sú započítané nasledovné poplatky: poplatok za vklad do katastru nehnuteľností 66 EUR, poplatok za vedenie úverového účtu 0 EUR, poplatok za poskytnutie úveru 0 EUR, bezplatný účet mKonto.
Banka započítava do výpočtu RPMN poplatky za poistenie nehnuteľnosti ponúkanej ako zabezpečenie úveru a výšku odplaty za vypracovanie znaleckého posudku za predpokladu, že sú banke známe v čase uzavretia úverovej zmluvy k mHypotéke. Povinnosť uzavrieť poistenie nehnuteľnosti musí byť splnená najneskôr pri čerpaní úveru mHypotéka. Výška splátky platí za predpokladu čerpania úveru 7. deň v mesiaci s prvou splátkou 15. deň nasledujúceho mesiaca a všetkých ďalších k 15. dňu v mesiaci. Prvá a posledná splátka môžu byť odlišné od pravidelnej mesačnej splátky. Príklad je ilustračný a podmienky v ňom uvedené nezaväzujú banku voči tretím osobám. Príklad je počítaný pri jednoročnej fixácii úrokovej sadzby a rovnomerných splátkach.

 O mHypotéke

Kto môže požiadať o mHypotéku?

 • Žiadateľom môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony
 • O mHypotéku môžu požiadať až štyria žiadatelia
 • Žiadateľ musí mať stály zdroj príjmov

Koľko si môžete požičať?

 • Minimálna výška úveru je 7 000 EUR
 • Maximálna výška úveru je 500 000 EUR, resp. 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti
 • Poskytovaná výška úveru je limitovaná schopnosťou splácať

Ide to aj bez dokladovania príjmov

 • Zvoľte si Refinancovanie 24, ktoré je zjednodušenou formou splácania a nemusíte predkladať potvrdenie o výške príjmu až do 100 % hodnoty založenia.
 • mHypotéku do 50 % hodnoty založenej nehnuteľnosti (maximálne však 130 000 EUR) u nás vybavíte aj bez dokladovania potvrdenia o výške vášho príjmu
 •  Na schválenie stačí jeden žiadateľ

 Ako dlho môžete splácať?

 • Doba splatnosti môže byť od 12 mesiacov až do 40 rokov

 

Účelovosť

Vašu súčasnú nevýhodnú hypotéku si môžete rýchlo a jednoducho previesť k nám Štandardným refinancovaním.

Ak máte bezproblémovú úverovú históriu a splácate aspoň 24 mesiacov, nemusíte predložiť potvrdenie o výške príjmu. Zvoľte si Refinancovanie 24, ktoré je zjednodušenou formou splácania účelovej hypotéky vrátane úveru zo stavebného sporenia, ktoré Vám boli poskytnuté na financovanie nákladov spojených so zaobstaraním alebo rekonštrukciou/modernizáciou bývania.

Dĺžku splatnosti môžete meniť pri Štandardnom refinancovaní aj Refinancovaní 24.

 

 

Ďalšie informácie

 • Čerpanie sa uskutočňuje už na základe potvrdeného návrhu na vklad záložného práva katastrálnym odborom okresného úradu
 • Splátky môžu byť v rovnakej výške (anuitné) alebo klesajúce (degresívne) a sú inkasované z osobného účtu mKonto hlavného žiadateľa
 • mHypotéka musí byť zabezpečená záložným právom k nehnuteľnosti, ktorá spĺňa požiadavky.
 • K mHypotéke si môžete uzatvoriť Poistenie úveruFinančná istota“. To slúži na ochranu Vašej finančnej situácie v prípade, že nastane udalosť, ktorá by mohla spôsobiť neschopnosť splácať úver.

 

 

Úrokový lístok

Účelové úvery pre mHypotéku - úrokové sadzby platné od 1. 2. 2016*

Dĺžka fixácie

LTV

Základná úroková sadzba

Sadzba

1 rok 0 - 50 % 0,35 % 1,59 %
  51 - 60 % 0,35 % 1,69 %
  61 - 80 % 0,35 % 1,79 %
  81 - 90 % 0,35 % 1,99 %
  91 - 100 % 0,35 % 2,29 %
2 roky 0 - 50 % 0,31 % 3,59 %
  51 - 60 % 0,31 % 3,59 %
  61 - 80 % 0,31 % 3,59 %
  81 - 90 % 0,31 % 3,89 %
  91 - 100 % 0,31 % 3,89 %
3 roky 0 - 50 % 0,49 % 1,79 %
  51 - 60 % 0,49 % 1,89 %
  61 - 80 % 0,49 % 1,99 %
  81 - 90 % 0,49 % 2,09 %
  91 - 100 % 0,49 % 3,29 %
4 roky 0 - 50 % 0,71 % 3,09 %
  51 - 60 % 0,71 % 3.09 %
  61 - 80 % 0,71 % 3,09 %
  81 - 90 % 0,71 % 3,39 %
  91 - 100 % 0,71 % 3,39 %
5 rokov 0 - 50 % 1,04 % 2,29 %
  51 - 60 % 1,04 % 2,29 %
  61 - 80 % 1,04 % 2,29 %
  81 - 90 % 1,04 % 2,49 %
  91 - 100 % 1,04 % 3,69 %
Variabilná 0 - 50 % 0,00 % 2,99 %
  51 - 60 % 0,00 % 2,99 %
  61 - 80 % 0,00 % 2,99 %
  81 - 90 % 0,00 % 3,29 %
  91 - 100 % 0,00 % 3,29 %

* pre existujúcich klientov platí úroková sadzba vo výške a štruktúre oznámenej klientovi bankou v súlade so zákonom

 

V prípade, ak žiadateľ o mHypotéku nemá záujem o otvorenie bežného účtu mKonto, úroková sadzba je zvýšená o 1% p.a.

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou mHypotéka

Sadzba

Úroky z omeškania

Základná úroková sadzba ECB + 5 % p.a.*

* pre zmluvy uzatvorené do 31. 1. 2013 platí sadzba 8 % p.a.

 

Sadzobník

Sadzobník poplatkov pre mHypotéku (platný od 9. 5. 2016)

 

- Spracovanie žiadosti a poskytnutie úveru   0 €

- Zmeny v zmluve ohľadom osobných údajov, dĺžky fixácie pri obnove fixácie, zmeny z fixnej na variabilnú sadzbu a naopak pri obnove fixácie   0 €

- Spracovanie žiadosti klienta o inú zmenu alebo žiadosti o vystavenia súhlasu pre účely katastra   100 €1

- Čerpanie štvrtej a každej ďalšej tranže úveru    20 €

 

 1. Predčasné splatenie
Poplatok

a) Predčasné splatenie úveru na podnet klienta s variabilnou sadzbou alebo fixnou sadzbou počas obdobia fixácie2

0 % z predčasne splatenej sumy úveru do výšky 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky3

max. do výšky 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 20 % celkovej istiny
počas 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky4

b) Predčasné splatenie úveru na podnet klienta:
- v súvislosti so zmenou variabilnej úrokovej sadzby
- v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby
- ak nedošlo k zmene variabilnej úrokovej sadzby úveru za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka

0 €

Poznámka:

1. V prípade predčasného splatenia je spracovanie žiadosti alebo vystavenie súhlasu zadarmo

2. Vzťahuje sa na všetky Zmluvy o mHypotéke uzatvorené po 15. 4. 2009. Netýka sa zmlúv uzatvorených do 15. 4. 2009. Predčasné splatenie nemá vplyv na fixačné obdobie. Výpočet celkovej predčasnej splátky v % počas 12 mesiacov je vykonaný zo súčtu všetkých predčasných splátok za obdobie 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky v pomere k celkovej výške istiny mHypotéky.

3. mBank poskytuje klientovi možnosť na bezplatné predčasné splatenie vo výške do 20% celkovej istiny mHypotéky počas celých 12 mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky, čím rozširuje právo klienta bezodplatne predčasne splatiť mHypotéku iba mesiac pred výročím uzavretia zmluvy o mHypotéke; pri presiahnutí 20% celkovej istiny mHypotéky v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od výročia poskytnutia mHypotéky mBank následne zúčtuje poplatok podľa sadzobníka.

4. Poplatok za predčasné splatenie zohľadňuje skutočné náklady mBank spojené s predčasným splatením úveru.

 

2. Životné poistenie CREDIT LIFE
Poplatok

a) za prvé dva roky jednorazovo

1,5 % zo sumy poskytnutého úveru

b) od 25. mesiaca mesačne

0,025 % z dlžnej sumy úveru