NN (L) Health Care
Návratnosť(1D)0,46% 
Návratnosť(12M)13,70% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) Health Care
ISIN LU0341736568
Typ fondu Akciové
Dátum vzniku fondu 21.2.2008
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont 5 rokov
Investičná politika

 


Fond investuje do spoločností v oblasti zdravotnej starostlivosti po celom svete. Zahŕňajú spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: zariadenie a služby v oblasti zdravotníctva, výskum, vývoj, výroba alebo marketing farmaceutických alebo biotechnologických výrobkov. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Health Care (Net). Snažíme sa zvýšiť hodnotu fondu výberom akcií na základe dôkladnej analýzy spoločnosti. Pred zahrnutím akcie do fondu vedome vážime rastový potenciál vyplývajúci z aktuálnej ceny akcií voči súvisiacim rizikám. Podfond uplatňuje prístup aktívneho riadenia nadobúdaním nadvážených a podvážených pozícií v porovnaní s indexom určitých prvkov (napr. subsektory, jednotlivé spoločnosti a meny) a na dosiahnutie výkonnosti kombinuje základný výskum a kvantitatívnu analýzu. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie tohto podfondu je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrované aj jeho portfólio. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti tohto podfodu a jeho indexu. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
(18.2.2019)


 


Benchmark

MSCI World Health Care (Net)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,80 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0581.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti