Presun účtu

Presun účtu je prenesenie platobného účtu a jeho nastavení (trvalé príkazy, súhlasy s inkasom, platby s budúcou splatnosťou) zo Starej banky do Novej banky. O presun môže požiadať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá zamestnáva menej ako 10 zamestnancov a jej ročný bilančný obrat nepresiahol 2 000 000,- Eur. Presun účtu upravuje zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách.

 

 

Ako postupovať pri presune účtu?

1. Ak ešte nie ste klientom mBank, založte si u nás mKonto alebo mKonto Biznis.

2. Vyplňte Žiadosť o presun účtu (ďalej len Žiadosť) a jej prílohy (do mBank musia byť doručené 2 originály žiadosti a 2 originály z každej prílohy).

3. Vyberte si spôsob doručenia Žiadosti do mBank (osobne na pobočku banky alebo poštou). Ak sa rozhodnete pre doručenie Žiadosti poštou, je potrebné, aby Váš podpis na žiadosti bol úradne overený pred notárom alebo na matrike.

4. Platby a inkasá Vám nastavíme podľa Vašich požiadaviek.

5. O dokončení presunu účtu Vás budeme informovať e-mailom.

Je to jednoduché, všetko vybavíme za Vás. mBank Vám za presun účtu nebude účtovať žiadne poplatky.

Stiahnite si mobilnú aplikáciuZaložte si účet pohodlne z mobilu
Určite vás poteší, že si účet v mBank môžete založiť aj hneď teraz, z pohodlia domova. Stačí si stiahnuť našu aplikáciu a môžete sa do toho pustiť.

 

Teraz na Google Pay Stiahnuť na App Store Stiahnuť na Huawei App Gallery

Čo je dobré vedieť?
  • poznať produkty/služby Novej banky.
  • žiadosť o presun účtu musí obsahovať vždy úplné/aktuálne informácie. Informácia o doklade totožnosti majiteľa prípadne spolumajiteľov, ktorá je uvedená v Žiadosti musí byť rovnaká aká je v systémoch Starej a Novej banky, inak neaktuálnosť identifikačných údajov môže byť dôvodom na zamietnutie Žiadosti o presun účtu.
  • je potrebné, aby kontaktné údaje klienta boli v Starej a Novej banke aktuálne.
  • nastaviť si správny termín presunu platobného účtu, aby nedošlo k duplicitnému spracovaniu transakcií v jednom mesiaci aj v Starej banke aj v Novej banke.
  • presunúť si len tie trvalé príkazy a inkasá, ktoré chcete realizovať naďalej už v Novej banke.
  • v prípade, že máte voči Starej banke neuhradené záväzky je potrebné si ich vyrovnať.
  • zrušenie platobného účtu v Starej banke je  možné len v tom prípade ak máte voči Starej banke uhradené/splatené všetky záväzky. V prípade nesplatenej kreditnej karty, spotrebného úveru alebo hypotéky platobný účet nebude možné zrušiť).

 

Povinnosti Novej banky a Starej banky

 

 

 

Informácie k cezhraničnému presunu účtu

Platná legislatíva umožňuje presun platobného účtu zo Slovenskej republiky k poskytovateľovi platobných služieb v inom členskom štáte Európskej únie.

V prípade záujmu o presun platobného účtu do iného členského štátu EÚ je potrebné požiadať mBank o spoluprácu prostredníctvom dokumentu „Žiadosť o spoluprácu pri cezhraničnom presune platobného účtu“.

Žiadosť o spoluprácu musí byť podaná vždy písomne a to buď osobne na pobočke banky alebo prostredníctvom pošty. V prípade zaslania Žiadosti o spoluprácu poštou musí byť podpis klienta na Žiadosti o spoluprácu úradne overený notárom alebo na matrike.

Po doručení Žiadosti o spoluprácu do mBank, mBank poskytne Klientovi informácie týkajúce sa nastavených dispozícií na účte klienta (zoznam trvalých príkazov na úhradu, zoznam súhlasov s inkasom, zoznam budúcich platieb, informácie o prichádzajúcich platbách a inkasách, ktoré sa vykonali na platobnom účte klienta v posledných 13 mesiacoch) a to najskôr do 6 pracovných dní odo dňa doručenia Žiadosti o spoluprácu. V prípade, že Klient v Žiadosti o spoluprácu požiada aj o zrušenie účtu, bude mu účet zrušený len v prípade ak bude mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči mBank.

 

Presun účtu je administratívne pomerne náročný proces a záleží nám na tom, aby všetko prebehlo plynulo. V prípade, ak zaznamenáte nejaké komplikácie, neváhajte nás hneď kontaktovať a situáciu sa okamžite pokúsime vyriešiť.
Kontaktovať nás môžete telefonicky na našej mLinke (0850 60 60 50) prípadne emailom na adrese kontakt@mbank.sk.

 

Postup pri mimosúdnom riešení sporov

Klient má k dispozícii nasledovné možnosti mimosúdneho riešenia sporov vzniknutých v súvislosti s presunom účtu alebo poskytovaní spolupráce pri zahraničnom presune účtu:

a) reklamácia v zmysle Reklamačného poriadku mBank;

b) sťažnosť v súlade s Etickým kódexom bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorú je možné podať na Bankového ombudsmana, so sídlom BLUMENTAL OFFICE I., Mýtna 48, 811 07 Bratislava - Staré mesto, Slovenská republika;

c) sťažnosť na orgán bankového dohľadu, ktorým je Komisia Finančného Dohľadu („Komisja Nadzoru Finansowego“) so sídlom Plac Powstańców Warszawy 1,00-950 Varšava, Poľská republiky a Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 811 08 Bratislava;

d) mediácia na základe zákona č. 420/2004 Z.z o mediácii;

e) rozhodcovský súd, ak Klient prijal návrh rozhodcovskej zmluvy.

 

 

Žiadosti (majiteľ)

 

Žiadosti (spolumajiteľ)

V prípade, že účet vlastní viacero spolumajiteľov, musí byť podpísaná všetkými spolumajiteľmi.

 

 

UPOZORNENIE: V prípade, že je Platiteľom na Váš účet Sociálna poisťovňa, odporúčame Vám podať žiadosť o „Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke“, ktoré nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Taktiež prosím berte na vedomie, že podľa Zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa „povinná vykonať túto zmenu najneskôr od splátky dávky splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dávky doručená Sociálnej poisťovni.“ (§117 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Pre zaručenie bezproblémového prijímania Vašich dávok zo Sociálnej poisťovne, Vám odporúčame najskôr požiadať o zmenu účtu na poukazovanie dôchodkových dávok v Sociálnej poisťovni a až následne po vykonaní zmeny, podať žiadosť o presun platobného účtu.

 

Platné znenie Zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v znení neskorších predpisov ako aj Vyhlášky MF SR č. 120/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu je možné nájsť na: https://www.slov-lex.sk/domov

 

Súvisiace odkazy