Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), mBank umožňuje svojim klientom kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu uzatvoriť s mBank spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu a to za účelom riešenia sporov, ktoré by mohli z uzatvoreného zmluvného vzťahu vzniknúť.

Vzor uzatváranej spotrebiteľskej zmluvy je možné nájsť tu:


Postup na uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy:

  1. 1. Klient môže kedykoľvek požiadať o uzatvorenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy na  predajnom mieste mBank, ktorých zoznam nájdete tu, kde bude riadne identifikovaný pracovníkom mBank, ktorý dá klientovi podpísať dva (resp. v prípade dvoch spotrebiteľov tri) exempláre spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy. Uvedené zmluvy budú následne zaslané na centrálu mBank, kde budú podpísané zodpovedným pracovníkom a jeden exemplár bude doručený do vlastných rúk klientovi na určenú adresu.
  2. 2. Klient môže taktiež kedykoľvek vytlačiť dva (resp. v prípade dvoch  spotrebiteľov tri) exempláre spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, kde vyplní svoje identifikačné údaje a informácie o zmluve v bode 1.1. spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, ku ktorej rozhodcovskú zmluvu uzatvára. Následne uvedené exempláre podpíše a  odošle na adresu mBank uvedenú nižšie. Pozor pri korešpondenčnej forme uzatvorenia rozhodcovskej spotrebiteľskej zmluvy je potrebné, aby podpisy boli úradne overené!!!
  3. mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Oddelenie Compliance
    Pribinova 10, 811 09 Bratislava
    alebo
    P. O. Box 372, 814 99 Bratislava
  4. Obdržané zmluvy budú následne zaslané na centrálu mBank, kde budú podpísané zodpovedným pracovníkom a jeden exemplár bude doručený do vlastných rúk klientovi na určenú adresu.

 

Poučenie spotrebiteľa
(ktoré je súčasťou aj spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy)

Súhlas so spotrebiteľskou rozhodcovskou zmluvou umožňuje, aby prípadné spory z Vašich zmluvných vzťahov s mBank rozhodoval Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava, ktorého povolenie č.SRS003 bolo udelené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „Stály rozhodcovský súd“).

Ak podpíšete spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu, v prípade, že proti Vám mBank podá žalobu, Váš spor rozhodne Stály rozhodcovský súd, ktorý má povolenie udelené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. To znamená, že Váš spor nebude rozhodovaný všeobecným súdom; aj v tomto prípade však máte právo dovolávať sa na všeobecnom súde vyslovenia neplatnosti uzavretej spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, štatút, rokovací poriadok ani ostatné predpisy Stáleho rozhodcovského súdu sa nesmú odchýliť v neprospech spotrebiteľa od Zákona. Použitie štatútu, rokovacieho poriadku a ostatných predpisov Stáleho rozhodcovského súdu nesmie viesť k znevýhodneniu spotrebiteľa oproti mBank. Stály rozhodcovský súd je povinný aj bez návrhu spotrebiteľa preskúmať, či vymáhaný nárok nie je založený na neprijateľnej zmluvnej podmienke alebo na zmluvnom dojednaní, ktoré je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa. Stály rozhodcovský súd je povinný prihliadať aj na iné dôvody neplatnosti právneho úkonu, na ktoré by súd prihliadal aj bez návrhu.

Zoznam ďalších Stálych rozhodcovských súdov je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky www.justice.gov.sk. Spor nebude rozhodovaný všeobecným súdom Slovenskej republiky.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa začína písomnou žalobou, ktorá sa podáva na adresu sídla Stáleho rozhodcovského súdu, a to aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Stáleho rozhodcovského súdu. Na Stály rozhodcovský súd sa môžete obrátiť Vy aj mBank.

Miestom rozhodcovského konania je sídlo Stáleho rozhodcovského súdu a v konaní sa postupuje podľa slovenského právneho poriadku. Hoci sa spotrebiteľské rozhodcovské konanie spravidla vedie v písomnej forme, musí Vám byť daná možnosť vyjadriť sa v primeranej lehote ku všetkým dôkazom predloženým protistranou. Môžete požiadať aj o ústne pojednávanie, a ak by jeho nenariadením boli porušené Vaše práva, môžete sa obrátiť na všeobecný súd so žalobou o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa môžete dať zastúpiť advokátom, združením na ochranu spotrebiteľa alebo iným zástupcom.

Majte na pamäti, že písomnosti vrátane rozhodcovského rozsudku sa spotrebiteľovi zasielajú do vlastných rúk na adresu uvedenú v spotrebiteľskej zmluve, na ktorú sa vzťahuje spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, alebo na inú adresu oznámenú spotrebiteľom alebo zistenú Stálym rozhodcovským súdom najmä z listín, ktoré sú obsahom spisu. V súvislosti so spotrebiteľským rozhodcovským konaním Vám môžu vzniknúť trovy konania. Trovy konania, ktoré je povinný znášať spotrebiteľ, nesmú byť neprimerané; primeranosť sa posudzuje najmä s ohľadom na istinu uplatňovaného nároku.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní máte práva obdobné ako na všeobecnom súde, najmä sa brániť proti postupu rozhodcu, ako aj proti jeho rozhodnutiu vo Vašej veci. Máte právo podať voči rozhodcovi námietku zaujatosti, ako aj sťažnosť, či už predsedovi Stáleho rozhodcovského súdu alebo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Rozhodca podlieha disciplinárnej právomoci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Stály rozhodcovský súd, jeho zriaďovateľ a rozhodcovia podliehajú kontrole a sankciám Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia.

Voči rozhodcovskému rozsudku môžete do troch mesiacov od jeho doručenia podať na všeobecný súd žalobu o jeho zrušenie z dôvodov ustanovených v Zákone.

Súčasťou rozhodcovského rozsudku je poučenie o možnosti podať na súd žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o lehote na jej podanie vrátane odkazu na webové sídlo Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorom je zverejnený vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorý si môžete jednoducho vyplniť a podať na súde podľa Vášho bydliska.

Ak však nepodáte žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a ani dobrovoľne nesplníte to, na čo Vás právoplatné rozhodcovské rozhodnutie zaväzuje, môže druhý účastník podať návrh na začatie exekúcie.

Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku môžete podať aj po tom, ako sa začala exekúcia a bolo Vám doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Vzor žaloby, ktorý môžete jednoducho vyplniť a podať do 15 dní od doručenia upovedomenia, Vám zašle súdny exekútor.