FATCA a CRS

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA, čiže Foreign Accounts Tax Complaince Act, zákon o  dodržiavaní daňových predpisov pri zahraničných účtoch, je federálny zákon Spojených štátov amerických, ktorý ukladá finančným inštitúciám vrátane mBank povinnosť zhromažďovať od klientov vyhlásenia, či sú americkými daňovými poplatníkmi. Tento zákon zároveň vyžaduje, aby zahraničné finančné inštitúcie hlásili úradu Internal Revenue Service (IRS) účty svojich amerických klientov. Slovenské finančné inštitúcie oznamujú informácie požadované zákonom FATCA úradu IRS prostredníctvom Finančnej správy SR

Do slovenskej legislatívy bol tento zákon implementovaný do zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Povinnosti banky podľa FATCA:

 1. Identifikácia fyzických osôb a právnických osôb– majiteľov finančných účtov, s potenciálnou daňovou povinnosťou voči USA (definícia amerického rezidenta).
 2. Oznamovanie údajov o vyššie uvedených klientoch a ich príjmoch úradu IRS prostredníctvom Finančnej správy SR.

 

 

CRS (Common Reporting Standard)

Spoločný štandard výkazníctva (v angličtine „Common Reporting Standard“ a skrátene „CRS“) je jednotný a globálny systém pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňovej oblasti. Bol vypracovaný Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a je určený na zabránenie cezhraničným daňovým únikom a daňovým podvodom nielen v Slovenskej republike, ale vo všetkých štátoch, ktoré k CRS pristúpili, resp. pristúpia.

Na území Slovenskej republiky bol v súvislosti s CRS prijatý zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Povinnosti banky podľa CRS:

 1. Identifikácia fyzických osôb a právnických osôb – majiteľov finančných účtov s potenciálnou daňovou povinnosťou v inej krajine než v Slovenskej republike.
 2. Oznamovanie údajov o týchto klientoch a ich príjmoch Finančnej správe SR.

Povinnosti zákazníka podľa FATCA a CRS

 1. Povinnosť podať vyhlásenie o daňovom rezidentstve sa vzťahuje na zákazníkov, ktorí uzavreli zmluvu o finančnom účte s mBank S.A., pobočka zahraničnej banky.
 2. V prípade zmeny okolností, ktoré majú vplyv na daňovú rezidenciu klienta alebo spôsobia, že údaje uvedené v podanom vyhlásení sa stanú neaktuálnymi, je klient povinný vyhlásenie aktualizovať.

Bez ohľadu na vyššie uvedené je mBank S.A., pobočka zahraničnej banky povinná overiť vierohodnosť podaného vyhlásenia o daňovej rezidencii a na tento účel môže požiadať svojich klientov o doloženie ďalších dokladov potvrdzujúcich ich daňový status.

 

Rozsah údajov o zákazníkoch poskytovaných Finančnej správe SR

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky oznamuje informácie klientov slovenskej finančnej správe len pri splnení podmienok stanovených zákonom FATCA alebo CRS.

mBank poskytuje nasledujúci rozsah údajov:

 • meno a priezvisko,
 • dátum, miesto a krajina narodenia,
 • aktuálna adresa bydliska, 
 • krajina daňovej rezidencie,
 • daňové identifikačné číslo TIN prípadne SSN (v prípade daňovej povinnosti voči USA)
 • daňové identifikačné číslo DIČ (v prípade daňovej povinnosti voči inému štátu ako SR, ktorý pristúpil k CRS)
 • čísla účtov uznané ako finančné účty,
 • zostatky na finančných účtoch zriadených ku koncu kalendárneho roka alebo iného obdobia, pokiaľ bol účet zrušený,
 • celková hrubá výška úrokov zaplatených alebo pripísaných na účet mBank na konci kalendárneho roka.

Ako urobiť vyhlásenie?

Vyhlásenie o daňovom rezidenstve môžete vyplniť v internet bankingu alebo v mobilnej aplikácii, ktoré je dostupné v centre žiadostí.

Informácie o súlade mBank S.A. s FATCA

 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, je plne v súlade s požiadavkami amerického daňového zákona FATCA.
 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, sa registrovala na stránke amerického daňového úradu ako reportujúca zahraničná finančná inštitúcia podľa Modelu 1 medzivládnej dohody (IGA).
 • Identifikačné číslo, tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Numer), ktoré bolo mBank S.A., pobočke zahraničnej banky, priradené, je T2B1ED.00000.BR.703.

 

 

Užitočné odkazy