Finančné výsledky

 

Podľa §1 ods. 3 Opatrenia NBS 16/2014 je pobočka zahraničnej banky povinná uverejniť ročnú individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku zahraničnej banky, správu nezávislého audítora z auditu ročnej účtovnej závierky zahraničnej banky, správu nezávislého audítora z auditu ročnej konsolidovanej účtovnej závierky zahraničnej banky a individuálnu a konsolidovanú výročnú správu zahraničnej banky.