Čo je to GDPR?
 • Nariadenie EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, známe pod skratkou GDPR, aktualizuje právne predpisy členských krajín tak, aby zodpovedali súčasnému stavu a chránili občanov pred zneužitím ich osobných údajov.

 

 

Ako spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v súvislosti s poskytovaním bankových služieb podľa zákona o bankách. Bez vášho mena, priezviska a ďalších dát to jednoducho nejde. Vaše informácie spracovávame tiež na marketingové účely a na to, aby sme vám mohli ponúkať iba služby, ktoré sú vám šité na mieru. V skratke, vaše osobné údaje používame na tieto účely:

 1. Poskytovanie bankových služieb. Tieto vaše údaje musíme podľa zákona archivovať 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 2. Marketing – zasielanie obchodných oznámení informujúcich o ponukách alebo akciách formou e-mailu, telefónu, SMS atď.
 3. Profilovanie (spracovanie vašich údajov slúžiace napríklad na analýzu či predpovede vášho správania, ekonomickej situácie alebo osobných preferencií), a to na:
  • marketingové účely, t. j. zostavenie cielených ponúk a produktov šitých na mieru práve vám
  • vybrané funkcie v internetovom bankovníctve a mobilnej aplikácii
  • predschválené ponuky úverových produktov, vďaka ktorým môžete mať naše produkty rýchlo a bez potreby akýchkoľvek dodatočných dokumentov
Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o zaslanie informácií, aké vaše osobné údaje spracovávame.

 

Čo to pre vás znamená?
Môžete požiadať, aby sme vám oznámili, aké všetky údaje o vás zhromažďujeme a spracovávame. Odpoveď vám pošleme buď elektronicky v XML formáte na vašu e-mailovú adresu.

 


 
Právo na prenositeľnosť údajov

Vaše dáta patria vám. Máte právo požiadať nás o ich prenos inam, ak je to technicky možné.

 

Čo to pre vás znamená?
Keď si napríklad prenášate pôžičku k nám, váš doterajší poskytovateľ nám musí na vašu žiadosť dodať vaše údaje a naopak. Vďaka tomu nemusíte prácne zadávať svoje údaje stále dookola a môžete všetko vybaviť napríklad online. Dáta na prenos poskytneme buď vám, alebo priamo inému správcovi na e-mail, ktorý si určíte vy.

 


 

Právo na výmaz

Máte právo požiadať o vymazanie všetkých osobných údajov z našich systémov a databáz. Podľa Zákona o bankách (zákon č. 483/2001 Z. z.) však musíme vaše osobné údaje archivovať počas 5 rokov po ukončení nášho zmluvného vzťahu.; Odpoveď vám pošleme elektronicky na vašu emailovú adresu.

 

Čo to pre vás znamená?
I keď môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, nedôjde k tomuto výmazu skôr ako po 5 rokoch od chvíle, keď prestanete byť naším klientom. O vymazanie dát po uplynutí tejto lehoty vás nebudeme nijako informovať, dôjde k nemu automaticky. Ak máte pochybnosti alebo si to chcete overiť, môžete žiadosť podať. Odpoveď vám pošleme elektronicky na vašu e-mailovú adresu.

 


 

Právo vzniesť námietku

Proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete vzniesť námietku, na základe ktorej prestaneme vaše dáta využívať na vybrané účely. Ako vaše dáta používame, nájdete v sekcii "Ako spracovávame vaše osobné údaje" vyššie.

 

Čo to pre vás znamená?
Vzhľadom na to, že vaše údaje spracovávame, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby, dôsledkom podania námietky proti spracovaniu údajov ako takému je uzavretie vašich účtov.

Námietku môžete však vzniesť tiež iba proti spracovaniu vašich údajov na marketingové účely alebo proti profilovaniu (spracovanie vašich údajov slúžiace napríklad na analýzu či predpovede vášho správania, ekonomickej situácie a osobných preferencií). Podaním týchto námietok sa však pripravujete o niektoré funkcionality v internetovom či mobilnom bankovníctve, ponuky, ktoré pripravujeme podľa vašich preferencií, alebo možnosti dohodnúť si úver do 10 minút. Kvalita našich služieb tak v dôsledku námietky môže výrazne klesnúť.

 


 

Právo na opravu a doplnenie údajov

V súvislosti so zavedením nariadenia EÚ sa pre vás nič nemení. Svoje údaje môžete aktualizovať cez Centrum žiadostí.

 

Čo to pre vás znamená?

Podľa aktuálne platných obchodných podmienok máte povinnosť svoje údaje aktualizovať. Ak napríklad máte nový občiansky preukaz, zmenili ste si meno alebo rodinný stav či máte nový akademický titul, bez meškania nás o tejto zmene informujte.

 


 

Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Aby sme vám mohli poskytnúť čo najkvalitnejšie služby a skrátili čas spracovania vašich žiadostí, používame v našich procesoch automatizované rozhodnutia. Ak u nás požiadate o úverový produkt, môže byť vaša žiadosť posúdená bez zásahu človeka. Ak by ste mali pochybnosti o tejto forme rozhodnutia, máte možnosť odvolať sa a náš zamestnanec osobne skontroluje, či všetko prebehlo v poriadku.


Čo to pre vás znamená?

 • Ako žiadateľ o úverový produkt máte právo sa odvolať proti rozhodnutiu založenému výhradne na automatizovanom spracovaní vašich osobných údajov (t. j. bez zásahu človeka) v prípade rozhodnutia o konkrétnej žiadosti.
 • Odvolať sa možno proti pozitívnemu i negatívnemu rozhodnutiu, podpisom zmluvy o úvere sa práva na odvolanie vzdávate.
 • Ak sa odvoláte, vyhodnotenie vašej žiadosti bude preskúmané naším zamestnancom, ktorý overí, či systém vyhodnotil vaše údaje správne a nie je chyba v jeho nastavení.

 


 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené (dočasne pozastavené)

 

Čo to pre vás znamená?

Uvedené právo je možné uplatniť, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • bola napadnutá správnosť osobných údajov, a to do času, kým sa neoverí ich správnosť,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Som klientom mBank

Klient mBank môže uplatniť všetky práva nasledujúcim spôsobom:

 1. prostredníctvom mLinky na telefónnom čísle 0850 60 60 50,
 2. na obchodných miestach mBank,
 3. e-mailom registrovaným v mBank zaslaným na adresu kontakt@mbank.sk alebo DPO@mbank.sk (je nutné uviesť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu z dôvodu identifikácie klienta),
 4. písomne listom s úradne overeným podpisom zaslaným na adresu sídla mBank (je nutné uviesť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu z dôvodu identifikácie klienta; formulár na stiahnutie tu).

 


 

 

Už nie som alebo som nikdy nebol klientom mBank

Osoby, ktoré nie sú v aktívnom zmluvnom vzťahu s mBank si môžu uplatniť Právo na prístup k osobným údajom, Právo na vymazanie a Právo na prenositeľnosť údajov nasledujúcim spôsobom:

 1. na obchodných miestach mBank,
 2. písomne listom s úradne overeným podpisom zaslaným na adresu sídla mBank (je nutné uviesť meno, priezvisko, a adresu trvalého pobytu z dôvodu identifikácie klienta; formulár na stiahnutie tu).

 

O Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania je možné požiadať nasledujúcim spôsobom:

 1. prostredníctvom mLinky na telefónnom čísle 0850 60 60 50,
 2. na obchodných miestach mBank,
 3. e-mailom zaslaným na adresu kontakt@mbank.sk alebo DPO@mbank.sk (je nutné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo príslušnej žiadosti z dôvodu identifikácie),
 4. písomne listom zaslaným na adresu sídla mBank (je nutné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, e-mailovú adresu z dôvodu identifikácie a ďalej číslo úverovej žiadosti, pre ktorú chcete právo uplatniť).


Osoby, ktoré nie sú v aktívnom zmluvnom vzťahu s mBank, nemôžu uplatniť Právo na obmedzenie spracovanie a právo na opravu a to z dôvodu, že v prípade, že máme osobné údaje stále k dispozícii, mBank ich žiadnym spôsobom nespracováva, pretože slúžia len pre archivačné účely. K vymazaniu údajov dochádza automaticky po uplynutí zákonnej lehoty na archiváciu.

Aké následky bude mať vznesenie námietky proti profilovaniu v internet bankingu a mobilnej aplikácii?

 

V prípade, že podáte námietku proti profilovaniu v internet bankingu a mobilnej aplikácii, nebudete môcť využívať tieto funkcie interne bankingu:

 • Po prihlásení – neuvidíte zostatok na účte vs. plánované operácie
 • Po prihlásení – neuvidíte kategórie v posledných operáciách
 • Po prihlásení – nebude možné prejsť zo zeleného pruhu hneď na zadanie platby
 • História – nebudete mať možnosť fulltextového vyhľadávania  v histórii
 • História – nebudete mať možnosť nastaviť obdobie, za ktoré chcete vidieť transakcie
 • História – neuvidíte kategórie
 • História – nebude možné dostať sa do analýzy histórie
 • Rozpočty – nebude možné dostať sa do sekcie rozpočtov

 

 

Tiež nebudete mať dostupné tieto funkcie mobilnej aplikácie:

 • Moje výdavky – po prihlásení sa zobrazí koliesko so zostatkami a informáciami o vlastných prostriedkoch
 • Úplná história – zobrazí sa iba zjednodušená verzia histórie, zoznam operácií bez kategorizácie a doplnkových možností vygenerovať potvrdenie alebo odpovedať na platbu
 • Zjednodušená verzia histórie sa bude zobrazovať iba za posledný mesiac
 • Zjednodušená história bude dostupná iba v detailoch účtu/karty
 • Neuvidíte v menu časti „Čo je nové v appke“ a „Ohodnotiť appku“

 

Ak nevlastníte najnovšiu verziu našej mobilnej aplikácie, požiadame vás, aby ste si ju stiahli, aby ste s nami mohli aj naďalej mobilne bankovať.