Čo je to podielový fond?

 • Podielový fond je moderný a efektívny nástroj zhodnocovania finančných prostriedkov a sporenia.
 • Je to najlepšia forma ukladania peňazí pre osoby a firmy, ktoré nie sú expertmi na kapitálové trhy alebo si nenájdu čas na hľadanie najlepších spôsobov ukladania svojich úspor, ale chceli by výhodne zhodnocovať svoje peniaze.
 • Je nástrojom kolektívneho investovania, čo je vlastne zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do zákonom určeného majetku na princípe obmedzenia a rozloženia rizika (Zákon o kolektívnom investovaní 564/2003 Z. z.). Čiže už aj pomerne malé vklady viacerých účastníkov vytvoria významný kapitál, ktorý umožňuje výhodné investície, ktorých účelom je kumulovanie ziskov vyšších ako pri tradičných bankových vkladoch.
 • Fondy spravujú správcovské spoločnosti (asset management), pre ktoré pracuje tím skúsených investičných manažérov. Ich úlohou je spravovať zverené prostriedky efektívne a v súlade so zásadou obmedzenia investičného rizika. Každému rozhodnutiu nakúpiť určité cenné papiere predchádza podrobná analýza ziskovosti a bezpečnosti investície. Na pokyny správcov pritom dohliada aj depozitár – banka, ktorá vedie účty pre jednotlivé fondy i samotnú správcovskú spoločnosť.

Aké sú typy fondov?

 Fondy peňažného trhu:

 • Sú určené predovšetkým veľmi konzervatívnym investorom, ktorí nie sú ochotní znášať výkyvy trhu alebo investorom, ktorí chcú svoje finančné prostriedky investovať len na krátky čas (cca 1 rok). Manažéri takýchto fondov nakupujú cenné papiere, akými sú napríklad štátne pokladničné poukážky a časť prostriedkov zvyčajne nechávajú i na termínovaných účtoch.
 • Väčšinou dosahujú o niečo vyššie výnosy, ako porovnateľné termínované účty v bankách.
 • Ich nevýhodou je, že v období vyššej inflácie nemusia priniesť investorovi reálne zhodnotenie jeho investície.

 

Dlhopisové fondy:

 • Nakupujú do svojho portfólia predovšetkým dlhopisy (obligácie), ktoré vydáva (emituje) štát alebo podniky.
 • Sú určené investorom, ktorí sú ochotní investovať na obdobie aspoň 2 až 3 rokov a znášať aj mierne výkyvy hodnoty svojej investície.
 • Prinášajú zvyčajne vyšší výnos ako peňažné fondy. Sú dobrou alternatívou k strednodobým a dlhodobým termínovaným účtom v bankách.

 

Akciové fondy:

 • Sú spomedzi všetkých typov fondov najvýnosnejšie, ale aj najvolatilnejšie (ich hodnota najviac kolíše).
 • Sú vhodné pre investorov, ktorí už majú isté skúsenosti alebo sú ochotní a schopní znášať tieto výkyvy hodnoty.
 • Odporúča sa pri nich investičný horizont aspoň 5 rokov
 • Tieto fondy majú vo svojom portfóliu nakúpené najmä akcie. Buď ide o akcie veľkých firiem (Blue chips) alebo malých podnikov (Small Caps), prípadne nakupujú akcie iba z jedného odvetvia (napríklad akcie farmaceutických firiem).
 • Platí, že čím je fond užšie zameraný, tým vyšší potenciálny výnos, ale aj pokles, so sebou prináša.

 

Zmiešané fondy:

 • Sú, ako už z názvu vyplýva, zložené z viacerých typov cenných papierov, najčastejšie z akcií a dlhopisov.
 • Ich pomer je v každom fonde iný, preto je dôležité si informácie o zameraní fondu zistiť.
 • Sú akousi strednou cestou medzi volatilnejšími akciovými fondmi a konzervatívnejšími dlhopisovými fondmi.
 • Odporúčaná doba investovania je aspoň 3 roky.

 

Fondy fondov:

 • Väčšinu svojich aktív umiestňujú do podielových listov iných fondov
 • Ich výhodou je, že investor má možnosť investovať aj menšiu sumu do fondov, do ktorých by inak musel investovať vyššiu vstupnú investíciu.

 

Špeciálne fondy:

 • Predstavujú na Slovensku najmä tzv. realitné fondy, ktoré investujú majetok fondu do veľkých realitných projektov alebo nakupujú akcie realitných a stavebných spoločností.

 

Zaistené (garantované) fondy:

 • Investorom garantujú návratnosť istiny (prvotného vkladu) aj pri negatívnom vývoji kurzu podielu, no zvyčajne ho aj ochudobňujú o potenciálny výnos.
 • Navyše, predčasný výber je na rozdiel od „klasických“ fondov spoplatňovaný nezanedbateľným poplatkom.
 • Investor musí rátať zvyčajne aj s možnosťou, že v prípade negatívneho vývoja nemusí reálne zhodnotiť svoju investíciu (výnos nižší ako inflácia resp. len vrátenie istiny).
Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.