Aké sú typy fondov?

Fondy peňažného trhuFondy peňažného trhu

 • Sú určené predovšetkým veľmi konzervatívnym investorom, ktorí nie sú ochotní znášať výkyvy trhu alebo investorom, ktorí chcú svoje finančné prostriedky investovať len na krátky čas (cca 1 rok). Manažéri takýchto fondov nakupujú cenné papiere, akými sú napríklad štátne pokladničné poukážky a časť prostriedkov zvyčajne nechávajú i na termínovaných účtoch.
 • Väčšinou dosahujú o niečo vyššie výnosy, ako porovnateľné termínované účty v bankách.
 • Ich nevýhodou je, že v období vyššej inflácie nemusia priniesť investorovi reálne zhodnotenie jeho investície.

 

 

 

Dlhopisové fondyDlhopisové fondy

Fondy nakupujú do svojho portfólia predovšetkým dlhopisy (obligácie), ktoré vydáva (emituje) štát alebo podniky. Sú určené investorom, ktorí sú ochotní investovať na obdobie aspoň 2 až 3 rokov a znášať aj mierne výkyvy hodnoty svojej investície. Prinášajú zvyčajne vyšší výnos ako fondy peňažného trhu. Sú dobrou alternatívou k strednodobým a dlhodobým termínovaným účtom v bankách.

 

Dlhopisové fondy možno klasifikovať podľa:

 • Konkrétnych typov vlastnených dlhopisov. Napríklad dlhopisy s vysokým výnosom alebo „junk“ dlhopisy, podnikové dlhopisy investičného stupňa, štátne dlhopisy alebo tiež komunálne dlhopisy.
 • Splatnosti držaných dlhopisov - krátkodobé, strednodobé, dlhodobé.
 • Krajiny emisie dlhopisov - napríklad USA, rozvíjajúci sa trh či napríklad globálna oblasť.
 • Daňového zaobchádzania s prijatými úrokmi (zdaniteľné X oslobodené od dane).

 

 

 

Akciové fondyAkciové fondy

Tieto podielové fondy sú spomedzi všetkých typov fondov najvýnosnejšie, ale aj najvolatilnejšie (ich hodnota najviac kolíše). Sú vhodné pre investorov, ktorí už majú isté skúsenosti alebo sú ochotní a schopní znášať tieto výkyvy hodnoty. Odporúča sa pri nich investičný horizont aspoň 5 rokov.Platí, že čím je fond užšie zameraný, tým vyšší potenciálny výnos, ale aj pokles, so sebou prináša.

Akciové fondy sa môžu zameriavať na konkrétnu oblasť akciového trhu:

 • Akcie iba z určitého odvetvia - technológie, priemysel, spotrebiteľské odvetvie, umelá inteligencia, alternatívne energie, zdravotníctvo a mnoho ďalších.
 • Akcie z určenej krajiny alebo regiónu (Európa, USA, Ázie, rozvíjajúce sa trhy, rozvinuté trhy...)
 • Akcie spoločností, ktoré zažívajú silný rast.
 • Akcie, ktoré správcovia portfólia považujú za dobrú hodnotu v porovnaní s hodnotou podnikania spoločnosti.
 • Akcie vyplácajúce vysoké dividendy, ktoré poskytujú príjem.
 • Akcie v určitom rozmedzí trhovej kapitalizácie:
  • Spoločnosti s vysokou trhovou kapitalizáciou (Large Caps)
  • Spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou (Mid Caps)
  • Spoločnosti s nízkou trhovou kapitalizáciou (Small Caps)

 

 

 

Zmiešané fondyZmiešané fondy

 • Sú, ako už z názvu vyplýva, zložené z viacerých typov cenných papierov, najčastejšie z akcií, dlhopisov alebo z konvertibilných cenných papierov.
 • Ich pomer je v každom fonde iný, preto je dôležité si informácie o zameraní fondu zistiť.
 • Sú akousi strednou cestou medzi volatilnejšími akciovými fondmi a konzervatívnejšími dlhopisovými fondmi.
 • Odporúčaná doba investovania je aspoň 3 roky.

 

 

 

Fondy fondovFondy fondov

 • Väčšinu svojich aktív umiestňujú do podielových listov iných fondov.
 • Ich výhodou je, že investor má možnosť investovať aj menšiu sumu do fondov, do ktorých by inak musel investovať vyššiu vstupnú investíciu.

 

 

 

Špeciálne fondyŠpeciálne fondy

 • Predstavujú na Slovensku najmä tzv. realitné fondy, ktoré investujú majetok fondu do veľkých realitných projektov alebo nakupujú akcie realitných a stavebných spoločností.

 

 

 

Zaistené fondyZaistené (garantované) fondy

 • Investorom garantujú návratnosť istiny (prvotného vkladu) aj pri negatívnom vývoji kurzu podielu, no zvyčajne ho aj ochudobňujú o potenciálny výnos.
 • Navyše, predčasný výber je na rozdiel od „klasických“ fondov spoplatňovaný nezanedbateľným poplatkom.
 • Investor musí rátať zvyčajne aj s možnosťou, že v prípade negatívneho vývoja nemusí reálne zhodnotiť svoju investíciu (výnos nižší ako inflácia resp. len vrátenie istiny).

 

 

 

Riadenie fondovAktívne vs. pasívne riadenie podielových fondov

 • Aktívne riadenie znamená, že správca portfólia nakupuje a predáva investície a snaží sa prekonať návratnosť celkového trhu alebo stanovený
 • Pasívna správa zahŕňa nákup portfólia cenných papierov určených na sledovanie výkonnosti benchmark indexu. Držba fondu sa upraví, iba ak dôjde k úprave v zložkách (indexu.

 

 

 

KategorizáciaKategorizácia podľa investičného štýlu

Správcovia portfólia môžu mať odlišnú filozofiu investovania alebo môžu používať rôzne štýly investovania na splnenie investičných cieľov fondu. Výber podielových fondov s rôznymi investičnými štýlmi vám umožňuje diverzifikáciu presahujúcu typ investície. Môže to byť ďalší spôsob, ako znížiť investičné riziko.

 

 

 

Prístupy k investovaniu4 základné prístupy k investovaniu (z pohľadu portfólio manažérov)

 • Top-down prístup - zameriava sa na celkový ekonomický obraz a potom vyhľadáva odvetvia alebo krajiny, ktoré vyzerajú, že budú prosperujúce. Následne investujú do konkrétnych spoločností v rámci zvoleného odvetvia alebo krajiny.
 • Bottom-up prístup - zameriava sa na výber konkrétnych spoločností, ktorým sa darí, bez ohľadu na to, aké sú vyhliadky pre ich priemysel alebo ekonomiku.
 • Kombinácia prístupov Top-down a Bottom-up - manažér, ktorý spravuje globálne portfólio, môže na základe analýzy Top-down rozhodnúť, ktoré krajiny budú uprednostňovať, ale na základe analýzy Bottom-up bude vytvárať portfólio akcií v každej krajine.
 • Technická analýza - pokusy predpovedať smerovanie investičných cien štúdiom historického vývoja grafov a trhových štatistík. Tento prístup je založený na myšlienke, že ak manažér dokáže identifikovať predchádzajúce trhové vzorce, môže vytvoriť pomerne presnú predpoveď budúcich cenových trajektórií.

 

 

Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.