Ako kúpiť podiely v mFondoch?

  1. Prihláste sa do internet bankingu mBank.

  2. V menu zvoľte „PRODUKTY“ a v časti „INVESTÍCIE“ kliknite na „Všetky“.


  3. Zobrazí sa ponuka „Moje investičné portfólio“.

  4. Nákup môžete zrealizovať prostredníctvom červeného tlačidla „KÚPIŤ FOND“, ktoré nájdete v strede obrazovky


  5. Následne sa zobrazí ponuka podielových fondov. Ak požadovaný fond nevidíte, môžete ho vyhľadať podľa názvu, kľúčových slov, prípadne v ponuke všetkých fondov. Pomôcť pri hľadaní vám môžu aj filtre v ľavej časti. Prejdite na príslušný fond kurzorom myši a kliknite na „KÚPIŤ“.


  6. Teraz už stačí iba zadať požadovanú sumu a nákup potvrdiť v mobilnej aplikácii mBank alebo pomocou  autorizačnej SMS.


    TIP: Pri nákupe podielových fondov si môžete rovno nastaviť aj pravidelnú investíciu, stačí iba zakliknúť možnosť „Chcem investovať každý mesiac“.
Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.