Ako predať podiely v mFondoch?

  1. Prihláste sa do internet bankingu mBank.

  2. V menu zvoľte „PRODUKTY“ a v časti „INVESTÍCIE“ kliknite na „Všetky“.

    Keďže ste už zakúpili podielové fondy, zobrazí sa vaše portfólio.

  3. Kurzorom myši sa presuňte na tri bodky pri fonde, ktorý chcete predať a v zobrazenej ponuke kliknite na „PREDAŤ“.  4. V ďalšom kroku si zvolíte počet podielov, ktorý chcete predať, alebo si môžete zvoliť predaj všetkých podielov.


  5. Pokyn na predaj následne potvrdíte v mobilnej aplikácii alebo pomocou doručenej autorizačnej SMS.
Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.