Prečo investovať do podielových fondov

Investovanie do podielových fondov patrí medzi najvýhodnejšie spôsoby zhodnotenia voľných finančných prostriedkov. Je to vo vyspelom svete rozšírený a obľúbený nástroj na zvyšovanie hodnoty úspor, dostupný takmer pre každého jednotlivca bez ohľadu na výšku jeho voľných finančných prostriedkov. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska predstavuje výnosnejšiu alternatívu oproti termínovaným bankovým vkladom a účtom.

 

Rýchla dostupnosť vašich peňazí (likvidita)

Investícia v otvorenom podielovom fonde nie je viazaná. Klient tak môže podľa potreby disponovať peniazmi bez výpovednej lehoty. Pri termínovaných účtoch a vkladoch to je možné v drvivej väčšine prípadov iba s poplatkami, ktoré môžu byť vyššie ako samotný výnos. Napriek tomu je však dôležité, aby klient dodržal investičný horizont, ktorý zodpovedá jeho investičnej stratégii. Vyplatenie podielových listov v praxi trvá niekoľko dní (zvyčajne 14). Zákon prikazuje správcom vyplácať prostriedky bez zbytočného odkladu.

 

Možnosť dosiahnuť vyšší výnos ako pri tradičných formách uloženia peňazí

Bankové úložky už dnes nevykazujú vysoké reálne zhodnotenie peňažných prostriedkov. Podielové fondy sú zaujímavou alternatívou pre bežného investora na investovanie svojich voľných finančných prostriedkov. Existuje pri nich reálna šanca dosiahnuť vyšší výnos ako je miera inflácie, čiže reálne zhodnotiť svoj majetok.

 

Garancie bezpečnosti

Investor sa pri investovaní do podielových fondov nemusí obávať o bezpečnosť svojich finančných prostriedkov. Samotné investovanie upravuje zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch. Najvyšším kontrolným orgánom pre oblasť kolektívneho investovania je Národná banka Slovenska (NBS). Činnosť správcovskej spoločnosti je kontrolovaná depozitárom, čiže bankou, ktorá vedie účty jednotlivých fondov a správcovskej spoločnosti. Majetok podielového fondu je navyše stále majetkom podielnikov a nie majetkom správcovskej spoločnosti. Účtovníctvo podielového fondu je oddelené od účtovníctva správcovskej spoločnosti, čo zaručuje, že žiadne ťažkosti správcovskej spoločnosti sa nemôžu dotknúť podielnikov.

 

Možnosť výberu investičnej stratégie

Na základe vašich cieľov a rizikového profilu si môžete zvoliť svoju investičnú stratégiu, čiže spôsob, ako dosiahnete svoje ciele, pomocou akých fondov a za aký čas. Rozloženie do viacerých druhov fondov znižuje možnosť prípadného poklesu hodnoty investície.

 

Informovanosť a transparentnosť

Aktuálnu cenu podielu si investor môže denne sledovať na našej webovej stránke. Okrem toho má k dispozícii aj mesačné reporty jednotlivých podielových fondov, ako aj výročnú správu o hospodárení s majetkom v podielových fondoch.

 

Profesionálna správa vašich finančných prostriedkov

Všetky správcovské spoločnosti spravujúce vaše peniaze sú renomované spoločnosti, kapitálovo silné, s kvalitným manažmentom a dostatočnou históriou, ktorá potvrdzuje ich úspešné fungovanie na poli investovania.

 

Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.