Investičné riziko

S investovaním na finančných trhoch je spojené riziko. Rizikom sa v investovaní rozumie neistota budúceho výnosu, ktorý plánujete dosiahnuť a s tým spojená možnosť, že hodnota vašej investície môže byť na konci obdobia nižšia alebo vyššia ako pôvodná investícia. Neznamená to však, že nie je vhodné investovať. V investovaní existuje základne pravidlo: čím vyšší očakávaný výnos chceme mať, tým vyššie riziko musíme podstúpiť. Aj keď vysoko riziková investícia môže so sebou niesť vysoké straty, na druhej strane môže byť zdrojom nadpriemerných výnosov. Preto sa pri investovaní sleduje tzv. volatilita, ktorá vyjadruje ako veľmi sa kolíše výnos investície v danom čase. Vo všeobecnosti však platí, že čím dlhšie necháme investíciu pracovať, tým viac sa zvyšuje pravdepodobnosť, že dosiahneme vopred stanovený investičný cieľ. Čím dlhšie necháme investíciu pracovať, tým viac sa znižuje pravdepodobnosť volatility (výkyvu hodnoty investície). Pred začatím investovania je kľúčové stanovenie vlastnej úrovne tolerancie investičného rizika a jeho porovnanie s investičným rizikom fondu.

 

Syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (SRRI – Synthetic Risk and Reward Indicator)

Udáva celkovú rizikovosť investície a vychádza pritom z historického vývoja hodnoty investície v priebehu posledných piatich rokov.  Vďaka tomuto ukazovateľu dokážeme porovnať rizikovosť všetkých podielových fondov. Ukazovateľ sa uvádza v dokumente Kľúčové informácie pre investorov a môže mať hodnotu od 1 až 7.

 

 

Stupeň rizika

Interval volatility

1

0 – 0,49 %

2

0,5 – 4,99 %

3

5 – 11,99 %

4

12 – 19,99 %

5

20 – 29,99 %

6

30 – 79,99 %

7

80 % +

 

Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.