Slovník investora

Akcia

Cenný papier vyjadrujúci podiel na majetku spoločnosti

Akciový fond

Fond, ktorý investuje väčšinu svojho majetku do akcií. Sú spomedzi fondov najvolatilnejšie, na druhej strane však prinášajú najvyššie výnosy pri dlhodobejšom horizonte (aspoň 5 rokov). Akciové fondy môžu byť zamerané na rôzne druhy akcií, napríklad investujú iba do akcií spoločností jedného sektora (napr. farmaceutických spoločností) alebo jedného regiónu (napr. akcie podnikov z USA) a podobne. Platí, že čím užšie je akciový fond zameraný, tým vyšší potenciálny výnos či pokles so sebou prináša.

Aktíva (angl. assets)

Majetok; to, čo investor alebo spoločnosť má, čo kúpil, čo vlastní, prípadne spravuje.

Alfa

Ukazovateľ, ktorý meria historickú nadvýkonnosť fondu nad benchmark.

Alokácia

Rozloženie investície podľa rôznych kritérií za účelom zníženia rizika – napríklad rozdelenia podľa meny fondu, sektora, druhu fondu a pod..

Benchmark

Ukazovateľ, na základe ktorého môžeme sledovať úspešnosť fondu. Väčšinou je benchmarkom nejaký index. Ak je fond výkonnejší ako index, manažér spravuje fond úspešne.

Beta

Ukazovateľ, ktorý meria citlivosť fondu na výkonnosť benchmarku. Pohyb benchmarku smerom nahor alebo nadol vyvolá „betanásobok“ pohybu fondu rovnakým smerom. Ak je beta vyššia ako 1, fond má vyššiu dynamiku ako benchmark. Ak je beta = 1, fond sa pohybuje rovnako dynamicky ako benchmark. Ak je beta menšia ako 1, dynamika pohybu fondu je menšia ako dynamika benchmarku. Ak je beta záporná, pohybuje sa fond opačným smerom ako index.

Blue chips

Akcie najvýznamnejších spoločností z rôznych regiónov, väčšinou ide o ratingom dobre hodnotené spoločnosti, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledky. Investícia do týchto akcií je v danej skupine vo všeobecnosti považovaná za najmenej rizikovú.

Býčí trh

Dlhšie obdobie rastu kurzov cenných papierov, obdobie optimizmu na trhoch. Opakom je medvedí trh.

Čisté predaje

Celková hodnota novovydaných podielov, ktoré správcovia podielnikom predali, čiže nové investície klientov, znížené o celkovú hodnotu vrátených podielov, ktoré správcovia od podielnikov kúpili a investori tým ukončili svoju investíciu.

Denominačná mena

Denominačná mena je mena, v akej sa cenné papiere emitujú (vydávajú), vo väčšine fondov v SR je to USD a EUR. Výkonnosť fondu vyjadrená v denominačnej mene sa môže výrazne líšiť od vyjadrenia v referenčnej mene. Môže za to zmena kurzu jednej meny oproti druhej. Ak správca investície v inej mene nezaisťuje, podielnik okrem investičného rizika podstupuje aj kurzové riziko. Skôr, ako by sa investor mohol preľaknúť, ako stratili jeho podiely na hodnote, mal by si menu skontrolovať.

Depozitár

Banka, ktorá kontroluje, či činnosť správcovskej spoločnosti prebieha v súlade s platnými zákonmi. Je zodpovedná za správne určenie čistej hodnoty majetku a ceny podielu. Koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov.

Depozitárny poplatok

Účtuje si ho depozitná banka ako odmenu za svoju činnosť.

Diverzifikácia

Rozdelenie finančných prostriedkov investora (podielnika) medzi rôzne druhy podielových fondov za účelom zníženia miery rizika. Aj samotné fondy diverzifikujú tým, že nakupujú cenné papiere rôznych spoločností či štátov.

Emerging markets

Trhy ekonomicky rozvíjajúcich sa krajín. Emerging markets predstavujú príležitosť na vyššie zhodnotenie investície, samozrejme spojenú s vyššou mierou rizika (volatility).

Dividenda

Príjem vytvorený fondom, ktorý môže byť pravidelne vyplácaný investorovi. V prípade akciových spoločností ide o výnosy zo zisku vyplácané spoločnosťou.

Dlhopis

Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta dlhopisu tieto záväzky splniť.

Dlhopisový fond

Fond, ktorý investuje väčšinu svojho majetku do dlhopisov. Prinášajú zaujímavý výnos pri investovaní aspoň na dva roky. Predstavujú vhodnú alternatívu k strednodobým termínovaným vkladom v bankách.

Dollar Cost Averaging (Priemerovanie nákladov)

Priemerovanie nákupných cien podielov. Predovšetkým pri investovaní do akciových fondov má byť výsledkom priaznivejší výsledok investovania. Dôležité je dodržať pravidelnosť a v stanovených intervaloch nakupovať za rovnakú finančnú sumu. Pravidelné pokyny priemernú cenu znižujú. To, samozrejme, vytvára potenciál vyššieho zisku. No efekt priemerovania nákupných cien je najsilnejší práve pri volatilnejších aktívach.

Durácia

Miera citlivosti ceny dlhopisov na zmenu úrokovej sadzby. Je to miera priemernej doby splatnosti dlhopisov, vyjadruje sa v rokoch. Peňažné fondy majú duráciu nižšiu ako 1, dlhopisové fondy väčšinou 2–3. Čím je táto miera vyššia, tým je fond citlivejší na zmenu úrokovej sadzby. Zjednodušene možno povedať, že keď rastú úrokové sadzby, klesá kurz dlhopisových fondov a naopak.

Fond fondov

Fond, ktorý nakupuje podielové listy (investuje do) iných podielových fondov. Medzi hlavné výhody patrí nižšie riziko, ktoré vyplýva z väčšieho rozloženia investície a možnosť investovať aj menšie sumy do fondov, ktoré si inak vyžadujú vyššie vstupné investície.

Hedging (hedgované fondy)

V prípade podielových fondov ide najmä o zaisťovanie kurzových rizík. Napríklad slovenský investor si môže nakúpiť americký akciový fond, ktorého denominačnou menou je EUR (nie USD). Náklady na takéto zaistenie sú už zohľadnené v cene podielu.

Index

Ukazovateľ, ktorý vyjadruje výkonnosť určitého trhu. Poznáme napríklad DJIA index (známy Dow Jones Index) alebo NASDAQ (index vyjadrujúci výkonnosť technologických firiem). Cieľom každého manažéra fondu je tento index prekonať.

Inflácia

Vyjadruje znehodnotenie reálnej hodnoty peňazí v čase. Pre investora je dôležité dosiahnuť vyššie zhodnotenie ako je miera inflácie, čiže miera rastu cien.

Investičný horizont

Odporúčaná doba investovania. Čím vyššia volatilita (výkyv hodnoty podielu), tým dlhší investičný horizont sa odporúča.

Investičná stratégia

Rozhodnutie investora, na akú dlhú dobu investuje svoje finančné prostriedky, s akým cieľom, do akých fondov a v akej sume.

Kapitálový výnos

Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou finančného nástroja.

 Konfirmácia

Je písomné potvrdenie správcovskej spoločnosti uskutočnenej operácie podielnika s podielovými listami (vydanie, presun atď.).

Korekcia

Predstavuje prudší pokles kurzov za kratší časový úsek. Môže byť  spôsobená  rôznymi faktormi, napríklad výberom ziskov investorov, hospodárskou recesiou a podobne. Korekcia nie je dôvod na paniku. Využite túto situáciu na doinvestovanie za výhodný kurz.

Kurz

Vyjadruje hodnotu jedného podielu, za ktorú je možné podiely kúpiť alebo predať. Jednoducho povedané, je to cena podielu. Vypočítava sa ako pomer čistej hodnoty majetku fondu a počtu všetkých podielov. Hodnotu svojho majetku určíte tak, že vynásobíte aktuálny kurz počtom podielov. Príklad: 1,2345 (kurz) x 100 000 (počet podielov) = 123 450  (aktuálna hodnota investície)

Likvidita

Vyjadruje rýchlosť, akou môžeme premeniť investované prostriedky na hotovosť.

Majetok podielového fondu

Tvoria ho cenné papiere (akcie, dlhopisy, štátne pokladničné poukážky) ako aj hotovosť na účtoch podľa druhu podielového fond.

Medvedí trh

Dlhodobé obdobie poklesu kurzov cenných papierov sprevádzané všeobecným pesimizmom na trhu. Opakom je býčí trh.

Menové riziko

Riziko, ktoré hrozí investorovi pri investovaní do fondov vedených v inej mene ako je jeho referenčná mena. Napríklad  v prípade investovania do  zahraničných podielových fondov vedených v inej mene ako koruna sa prejavuje kurzové riziko. Ak sa slovenská koruna posilňuje, po prepočítaní sa znehodnocujú  podielové fondy vedené v zahraničných menách.

MiFID

Smernica, ktorá usmerňuje správanie sa finančných inštitúcií k investorom, a ktorej cieľom je zvýšiť ochranu investorov a ich informovanosť.

Nákupná cena podielu

Je cena vyplatená podielnikovi pri vrátení podielových listov. Nákupná cena sa rovná aktuálnej cene podielu zníženej o prípadný výstupný poplatok.

 NAV (Net asset value)

Čistá hodnota majetku fondu vyjadruje hodnotu majetku fondu očistenú o záväzky fondu. Táto hodnota vydelená počtom podielov potom udáva kurz podielu, čiže cenu podielu.

 (Ne)realizovaný zisk/strata

Medzi dvomi okamihmi, nákupom a predajom cenného papiera, sa jeho hodnota mení. Investor tento vývoj môže priebežne sledovať a určiť tak hodnotu svojej investície, a tým aj stav - či a koľko zarába alebo prerába. Avšak až v momente, keď podá pokyn na predaj, obchodník ho zrealizuje a klient dostane peniaze, je zisk či strata skutočná. Dovtedy je to len nerealizovaný zisk alebo strata.

P/E (price-earning ratio)

Pomer ceny (kurzu) akcie k zisku spoločnosti po zdanení pripadajúci na jednu akciu. Vyjadruje, aká „drahá“ je akcia.

Peňažný fond

Fond, ktorý investuje peniaze do krátkodobých cenných papierov, ako sú napríklad štátne pokladničné poukážky, alebo ukladá peniaze na termínované účty. Tieto fondy majú nižšiu volatilitu, čomu zodpovedá aj nižší výnos v porovnaní s ostatnými typmi fondov.

Podielový list

Cenný papier vyjadrujúci podiel na majetku podielového fondu.

Podielový fond

Majetok investorov (podielnikov), ktorý spravuje správcovská spoločnosť a ktorého podiely investor nakupuje. Podielový fond môže byť otvorený (možnosť investovať a vybrať peniaze má investor kedykoľvek) alebo uzatvorený (je vytvorený na určité časové obdobie).

Podiel

Predstavuje podiel na majetku podielového fondu. Jeho cena (kurz) sa mení.

Portfólio

Súbor, súhrn finančných nástrojov. Napríklad vo vašom prípade môže ísť o vaše osobné portfólio, ktoré môžu tvoriť podielové fondy. Portfóliový manažér fondu si napríklad „vyskladá“ svoje portfólio z rôznych finančných nástrojov (akcie, dlhopisy  a pod.).

Predajná cena podielu

Je cena, za ktorú investor nadobúda podiel a pozostáva z aktuálnej ceny a poplatku.

Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt

Oficiálne dokumenty obsahujúce informácie nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takýmto investovaním. Obsahujú informácie, do akých kategórii aktív je povolené investovať majetok v podielovom fonde a bližšie upravujú podmienky vydávania a redemácie podielov fondu správcovskou spoločnosťou.
Zjednodušený predajný prospekt je skrátenou verziou predajného prospektu a je zostavený a štruktúrovaný tak, aby bol ľahko zrozumiteľný priemernému investorovi. Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt sú  bezplatne sprístupnené v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára a na internetovej stránke.

Redemácia

Vrátenie podielových listov investorom, čiže „výber peňazí“ z fondu.

Riziko

V prípade podielových fondov vyjadruje neistotu budúceho výnosu, nie riziko krachu. Najvyššie riziko, teda neistotu budúcich výnosov majú akciové fondy, najmenšie riziko majú peňažné fondy.

Referenčná mena

Referenčná mena je mena, v akej investor sleduje výnos svojej investície. Napríklad referenčnou menou pre slovenského investora je Euro.

Sektorový fond

Fond, ktorý investuje do finančných nástrojov z jedného konkrétneho sektora, napríklad nakupuje akcie farmaceutických spoločností alebo technologických firiem.

SICAV

Skratka znamenajúca „investičná spoločnosť s variabilným základným imaním.“ Investovaním do (pod)fondov takejto spoločnosti investor nakupuje akcie (podiely) danej spoločnosti. Takáto spoločnosť má povahu otvoreného fondu.

Small caps

Akcie malých firiem, ktoré majú potenciál dosahovať dobré hospodárske výsledky. Vo všeobecnosti sú výrazne volatilnejšie ako napríklad akcie „Blue chips“, čiže akcie spoločností s dobrým ratingom.

Správcovský poplatok

Účtuje si ho správcovská spoločnosť ako odmenu za správu fondov. Jeho maximálnu výšku určuje zákon. Tento poplatok, podobne ako depozitárny poplatok, je už zohľadnený v cene podielu, čiže v kurze.

Správcovská spoločnosť

Spoločnosť (právnická osoba) spravujúca minimálne jeden podielový fond. Spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť ako je činnosť podľa zákona o kolektívnom investovaní. Hospodárenie správcovskej spoločnosti nemá vplyv na hospodárenie s majetkom podielových fondov. Osobitne sa vedie účtovníctvo pre správcovskú spoločnosť a osobitne pre každý ňou spravovaný fond. Musí byť overené auditorom.

Switch (konverzia)

Presun prostriedkov medzi fondmi, zvyčajne je spoplatňovaný poplatkom, stanoveným ako rozdiel medzi nakupovaným a predávaným fondom, resp. minimálnym poplatkom, napríklad 0,5% z prevádzanej sumy. V mBank je switch (transfer, presun) bez poplatku!

 

Štatút podielového fondu

Je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. Podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu. Štatút je základný dokument fondu - obsahuje podmienky existencie a činnosti podielového fondu, zameranie a ciele investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných  trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov.

TER (Total expense ratio)

Tzv. pomerový ukazovateľ nákladov (celkovej nákladovosti fondu). Samozrejme, čím je ukazovateľ nižší, tým lepšie.

Tracking error

Vyjadruje mieru rizika fondu vzhľadom na benchmark. Vyššia hodnota ukazuje, že fond podstupuje vyššie riziko vzhľadom na benchmark.

Transfer agent

Firma poverená finančnou spoločnosťou alebo fondom, aby viedla záznamy o investoroch vrátane nákupov, predajov a účtovných zostatkov na klientských účtoch.

Trhová kapitalizácia

Súčin počtu akcií a ich aktuálnej trhovej hodnoty akciovej spoločnosti

Umbrella fondy (Strešné fondy)

 

Ich portfólio zastrešuje viacero fondov (podfondy, subfondy) s rôznou investičnou stratégiou. Ich výhodou je napr. jednoduchší a bezplatný presun finančných prostriedkov v rámci subfondov.

Volatilita

Miera kolísania kurzu fondu. Vyjadruje rizikovosť fondu. Je to miera vzniku odchýlky od žiaduceho, očakávaného stavu, t. j. miera zmeny cien alebo výnosnosti investičného inštrumentu v čase.

Vstupný poplatok

Platí klient pri nákupe podielových listov, čiže pri vstupe do podielového fondu.

Výstupný poplatok

Účtuje sa pri redemácii, čiže pri výbere peňazí z fondu. Väčšina správcovských spoločností tento poplatok neúčtuje.

Zmiešaný fond (balancovaný, vyvážený)

Fond, ktorý investuje súčasne do akcií a dlhopisov, prípadne aj do nástrojov peňažného trhu. Pomer akcií a dlhopisov, prípadne iných finančných nástrojov sa líši podľa stratégie fondu.

Zaistený fond

Fond, ktorý zvyčajne garantuje klientovi návratnosť jeho istiny (vkladu) a/alebo istý minimálny výnos. Niekedy je nazývaný aj ako garantovaný fond. Predčasný výber prostriedkov z takéhoto fondu je často sankcionovaný.

 

Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.