Čo obsahujú jednotlivé druhy notifikácií

Preddefinované balíky správ:

Správy ŠTAN-
DARD
KARTY 33+ 33- VŠETKO INVES-
TOR
BEZPEČ-
NOSŤ
Správa o odchádzajúcej platbe              

Správa o každej debetnej operácii (vrátane poplatkov a úrokov)

             

Správa o prichádzajúcej platb

             

Správa o každej kreditnej operácii (vrátane poplatkov a úrokov)

             

Správa o platbe medzi vlastnými účtami

             

Správa o nezrealizovanej operácii:
a. zamietnutá platba vnútrobanková
b. zamietnutá platba medzibanková
c. mFondy- zamietnutá platba 1 nákupu
d. mFondy - zamietnutá platba nákupu
e. mFondy - zamietnutá platba odkupu
f. mFondy - zamietnutá platba konverzie

             

Správa o zrealizovanej automatickej splátke karty

             

Správa o nezrealizovanej splátke karty

             

Správa o dlžnej sume na vygenerovanom výpise

             

Správa o prečerpaní limitu na karte

             

Správa o rezerváciách (autorizáciách) na karte

             

Správa o zamietnutí autorizácie karty (+dôvod)

             

Správa o výške vygenerovaného výpisu

             

Správa o načerpaní / vyčerpaní karty

             

Správa o zmene osobných údajov:
a. mena a priezviska
b. bezpečnostných údajov (mena matky, meno otca a priezviska matky za slobodna)
c. dátumu narodenia (rodné číslo, dátum, miesto)  
d. dokladu totožnosti
e. Adresy (trvalého bydliska, korespondenčná adresa, e-mail)
f. Telefónneho čísla (mobilné, pevná linka, služobné)

             

Správa o poskytnutí produktu/podpísaní zmluvy:
a. mKonto - uvoľnenie blokovaných prostriedkov
b. eMax– uvoľnenie blokovaných prostriedkov
c. eMax Plus - uvoľnenie blokovaných prostriedkov
d. mKonto Biznis - uvoľnenie blokovaných prostriedkov
e. eMax Biznis - uvoľnenie blokovaných prostriedkov
f. Debetná karta - vygenerovanie karty v systéme
g. Kreditná karta - zmena statusu karty na ""vo výrobe""

             

Správa o vyčerpaní SMS paušálu

             

Správa o nezrealizovanej splátke úveru

             

Správa o zrealizovanej splátke úveru

             

Správa o zablokovaní prístupového kanálu

             

Správa o zmene hesla k prístupovému kanálu

             

Správa o neúspešnom prihlásení

             

Správa o úspešnom prihlásení

             

Správa o vykonaní operácie cez mLinku:
a. o vykonaní platby
b. o zadaní preddefinovaného prevodu, trvalého príkazu
c. o zmene preddefinovaného prevodu, trvalého príkaz