Informácie o úverovom registri (SBCB)

1. Čo je úverový register a kto je v ňom evidovaný?

Je to register informácií o klientoch, ktorí žiadali, čerpali alebo aktuálne čerpajú úver, povolené prečerpanie alebo kreditnú kartu alebo vystupujú v úverovom vzťahu ako ručitelia.

O každej osobe vedenej v úverovom registri je zrejmé, či spláca svoje záväzky riadne a včas.

Spoločný register bankových informácií (ďalej „SRBI“)  je zriadený ako podnik pomocných bankových služieb v súlade s §92a zákona č. 483/2001 Z.z.  o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o bankách”). Prevádzkovateľom SRBI je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1 (ďalej „SBCB“).Informačný systém SRBI je registrovaný Úradom na ochranu osobných údajov SR dňa 13.5.2004, pod registračným číslom 615854. Údaje sú v SRBI sú spracúvané od 1.10.2014. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov v SRBI je určený Zákonom o bankách.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBI je Zákon o bankách a súhlas klienta udelený podľa Zákona o bankách.  Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Udelený súhlas nemožno dodatočne skrátiť.

 

2. Kde zistím, aké informácie sú o mne evidované v úverovom registri?

O tieto informácie je možné požiadať prevádzkovateľa registra, spoločnosť SBCB, o odpis informácií, ktoré sú o Vás v registri uchovávané a to prostredníctvom žiadosti adresovanej Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A, Bratislava, www.sbcb.sk.

 

3. Z akého dôvodu sú informácie evidované?

Na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a na účely zdokumentovania činnosti bánk poskytujú banky, SBCB osobné údaje klientov, ktoré jednotlivo alebo vo svojom súhrne vypovedajú o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne klientov bánk, a to v rozsahu určenom Zákonom o bankách. Poskytovanie osobných údajov klienta sa uskutočňuje na základe Zákona o bankách, pričom je potrebný súhlas klienta podľa Zákona o bankách. Osobné údaje poskytnuté do SRBI nie sú zverejňované. Banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka“) sú oprávnené vzájomne si sprístupňovať a poskytovať údaje o klientoch podľa ustanovenia § 92a ods. (1) Zákona o bankách na účely prípravy, uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a na účely zdokumentovania činnosti bánk.

 

4. Ako dlho sú informácie v úverovom registri evidované?

Doba spracovania údajov: počas trvania a 5 rokov po zániku zmluvného vzťahu medzi Bankou a Klientom vo vzťahu ku konkrétnej úverovej zmluve; ak nedôjde k uzatvoreniu úverovej zmluvy, tak 5 rokov od udelenia súhlasu.

 

 

Ďalšie informácie týkajúce sa SRBI a služieb ním poskytovaných je možné získať v Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1, tel: +421 2 59207515, E-mail: sbcb@sbcb.sk.