Allianz Global Multi-Asset Credit
Návratnosť(1D)-0,09% 
Návratnosť(12M)-1,29% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť Allianz Global Investors
Názov fondu Allianz Global Multi-Asset Credit
ISIN LU1480269049
Typ fondu Dlhopisové
Dátum vzniku fondu 8.11.2016
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Dlhodobé výnosy presahujúce 3-mesačný Libor USD vďaka investovaniu na globálnych dlhopisových trhoch. Min. 70 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov podľa investičného cieľa. Min. 25 % aktív podfondu investujeme do dlhopisov s dobrým úverovým ratingom podľa investičného cieľa. Aktíva podfondu môžeme investovať na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Max. 75 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov s vysokým výnosom, s ktorými sa obvykle spája vyššie riziko a vyšší potenciál ziskov. V rámci tohto limitu môžeme max.  10 % aktív podfondu investovať do dlhopisov s ratingom CCC+ (Standard & Poor’s) alebo nižším (vrátane nesplácaných cenných papierov) a max. 10 % aktív podfondu možno investovať do dlhopisov bez ratingu, ktorých rating určí v záujme porovnateľnej kvality investičný správca. Najvyšší dostupný rating v deň akvizície je rozhodujúci pre posúdenie možnej akvizície dlhopisu. Max. 40 % aktív podfondu môžeme investovať do ABS a/alebo MBS. Podkladové aktíva ABS a/alebo MBS môžu zahŕňať úvery, nájmy alebo pohľadávky. Aktíva podfondu môžeme investovať do budúcich zmlúv týkajúcich sa globálnych akciových indexov (tzv. futures na akciové index), a to tak v záujme účinnej správy portfólia, ako aj na účely zaistenia. Max. 100 % aktív podfondu môžeme mať uložených v vkladoch a/alebo ich môžeme dočasne priamo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (najviac 10 % aktív podfondu) do fondov peňažného trhu na účely správy likvidity a/alebo obrany. Expozícia voči základnej mene fondu (USD) bude vo veľkej miere zaistená proti referenčnej mene triedy akcií (EUR) , čo znižuje možné riziká a obmedzuje potenciálne zisky z kurzových pohybov. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať minimálne počas strednodobého investičného horizontu. Deriváty sa môžu použiť na vyváženie expozície cenovým výkyvom (zaistenie), na využitie cenových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými trhmi (arbitráž) alebo na znásobenie ziskov, hoci môže dôjsť aj k znásobeniu strát (pákový efekt).
(13.7.2018)

Benchmark

MONEY MARKET ICE LIBOR USD (3 MONTHS MATURITY) (USD) HEDGED (INITIAL VALUE HEDGING) TO EUR (ROLLOVER ON EVERY LAST DAY OF A MONTH)

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,12 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt agi-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0594.pdf
Produktová prezentácia agi-global-multi-asset-credit.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti