Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.

BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability
Návratnosť(1D)0,36% 
Návratnosť(12M)7,48% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť BNP Paribas Asset Management
Názov fondu BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability
ISIN LU1956159773
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 6.12.2019
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 3 roky
Investičná politika

Fond BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability je aktívne spravovaný s cieľom zvýšiť hodnotu aktív prostredníctvom investícií do dlhopisov alebo akcií spoločností s dobrými praktikami v oblasti udržateľného rozvoja. Sleduje modelové portfólio s 25 % akcií a 75 % dlhopisov. Manažment fondu môže meniť zloženie aktív v závislosti od trhových podmienok, pričom minimálne 50% portfólia tvoria dlhopisy.
Informácie o historickej výkonnosti fondu sú založené na fonde BNPP L1 Sustainable Active Stability, ktorý bol prevedený ku dňu 6. 12. 2019.

Udržateľné investovanie
Fond sa zameriava na spoločnosti s vysokými štandardmi v oblasti environmentálnej, sociálnej zodpovednosti a správy a riadenia spoločností (ESG), čo znamená príležitosť investovať do zodpovedných a potenciálne odolných podnikov.

Flexibilita alokácie aktív
Možnosť meniť zloženie aktív podľa trhových podmienok a prognóz, čo umožňuje optimalizáciu portfólia a prispôsobenie sa meniacemu sa investičnému prostrediu.

Systematická reinvestícia príjmov
Všetky príjmy generované fondom sú systematicky reinvestované, čo podporuje zložený úrok a môže viesť k vyššiemu rastu hodnoty investície v dlhodobom horizonte.

Benchmark

25% MSCI AC World (EUR) NR + 75% Bloomberg Euro Aggregate (EUR) RI

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Priebežný poplatok 1,63 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt bnp-parvest.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0597.pdf
Mesačná správa fondu factsheet0597.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti