Bankový záručný fond

Právny základ činnosti:

 • zákon o Bankovom záručnom fonde z dňa 14. decembra 1994;
 • nariadenie vlády o udelení štatútu Bankovému záručnému fondu z dňa 28. februára 1995;
 • zákon z dňa 7. decembra 2000 o fungovaní družstevných bánk, ich združovaní a o združovaných bankách.

 

Dohľad nad činnosťou Fondu spravuje:

 • Parlament Poľskej republiky – prostredníctvom schválenia alebo neschválenia ročných správ z finančnej činnosti Fondu;
 • Vláda – prostredníctvom schválenia ročných správ z finančnej činnosti Fondu;
 • Minister financií - na základe kritéria zákonnosti a súladu so štatútom;
 • Rada Fondu.

 

Pôsobnosť v oblasti poskytovania pomoci subjektom, na ktoré sa vzťahuje systém ručenia:

 • poskytovanie návratnej finančnej pomoci (aj s výhodnejšími podmienkami ako všeobecne používané) v prípade vzniku nebezpečenstva platobnej neschopnosti, alebo na nákup akcií alebo podielov bánk, vo forme pôžičiek, záruk a ručení,
 • získavanie pohľadávok bánk, v ktorých vzniklo nebezpečenstvo platobnej neschopnosti,
 • kontrola náležitého využívania pomoci,
 • kontrola realizácie programu opravného konania subjektu na ktorý sa vzťahuje systém ručenia, v situáciách uvedených v zákone,
 • určovanie výšky povinných ročných poplatkov, hradených v prospech Fondu subjektami, na ktoré sa vzťahuje systém ručenia.
 • určovanie výšky povinných ročných poplatkov, hradených v prospech Fondu subjektami, na ktoré sa vzťahuje systém ručenia,
 • kontrola realizácie programu opravného konania subjektu, na ktorý sa vzťahuje systém ručenia.

 

Chránené sú vklady na meno v zlotých a vo valutách:

 • fyzických osôb,
 • právnických osôb,
 • organizačných jednotiek bez právnej subjektivity, v prípade že majú právnu spôsobilosť,
 • školských sporiteľní a zamestnaneckých pokladní vzájomnej pomoci.

 

Ktoré vklady nepodliehajú ochrane?

 • štátnej pokladnice,
 • finančných inštitúcií takých ako: banky, maklérske domy, dôchodkové fondy, investičné fondy, NFI /národné investičné fondy/, subjekty poskytujúce poistné služby,
 • subjektov, ktoré nie sú oprávnené vyhotovovať zjednodušenú uzávierku a výkaz ziskov a strát,
 • osôb riadiacich banku a hlavných akcionárov (vlastniacich minimálne 5 % akcií banky).

 

Zásady výpočtu náhrady za vklady:

 • všetky prostriedky uložené jednou osobou v banke, nezávisle od toho na koľkých účtoch (napr. termínovaných vkladoch, bežných účtoch, sporožírových účtoch), sú považované za jeden vklad,
 • základom pre výpočet náhrady za vklad je súčet prostriedkov uložených na všetkých účtoch.
   

V akej mene sú vyplácané náhrady za vklady?

 • Nezávisle od meny v ktorej je vklad, výplata náhrady chránených prostriedkov sa uskutočňuje v zlotých po prepočítaní hodnoty valutového vkladu podľa kurzu zo dňa úpadku  banky.

 

Dá sa získať tú časť vkladu, ktorá nie je chránená Bankovým záručným fondom?

 • Áno. Je pohľadávkou vkladateľa voči konkurznej podstate banky a môže byť získaná počas konkurzného konania. Najprv súd vyhlási úpadok banky s možnosťou uzavretia dohody. Ak bude medzi veriteľmi a bankou takáto dohoda uzavretá, nechránená čiastka bude uspokojená spôsobom určeným v tejto dohode. Ak nepríde k uzavretiu dohody, súd zmení konkurzné konanie na konanie s likvidáciou banky v konkurze. Nechránenú čiastku sa dá získať z rozdelenia majetku banky v úpadku a v prípade prevzatia banky v úpadku inou bankou, nový majiteľ preberie záväzky voči klientom.

 

Odkiaľ má Bankový záručný fond prostriedky na vyplácanie náhrad za nedostupné vklady?

 • V prípade úpadku banky, Bankový záručný fond zhromaždí prostriedky od všetkých iných bánk, aby vyplatil klientom skrachovanej banky náhrady za vklady.

 

Kde je možné prevziať náhradu za vklady v prípade úpadku banky?

 • Po oznámení úpadku, náhradu za vklady vypláca nútený správca alebo správca konkurznej podstaty na miestach a v termínoch, ktoré sú verejne oznámené.
 • Následne, počas 5 rokov odo dňa vyhlásenia úpadku banky, sú tieto prostriedky vyplácané v Bankovom záručnom fonde.

 

Akým spôsobom môže vkladateľ prevziať prislúchajúcu náhradu za vklady?

 • Pohľadávku sa môže prevziať v hotovosti, na mieste vyplácania a v termíne určenom núteným správcom alebo správcom konkurznej podstaty (najčastejšie to je sídlo banky v úpadku). Možné je tiež predloženie dispozície prevodu prostriedkov poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet v inej banke.

 

Je povinná osobná účasť pri prevzatí náhrady za vklady?

 • Nie. Po ukončení vyplácania správcom konkurznej podstaty je možné žiadosť a dispozíciu výplaty náhrady za vklady poslať do Fondu poštou. V takomto prípade musí vlastnoručný podpis vkladateľa na žiadosti o vyplatenie zaručených prostriedkov osvedčiť notár, obecný úrad, nútený správca alebo správca konkurznej podstaty.

 

Procedúra vyplácania náhrad (s prihliadnutím k novele)

 • Nútený správca banky zostaví do 3 dní odo dňa splnenia podmienok na vyplatenie náhrad (t.j. odo dňa ukončenia činnosti banky, ustanovenia nútenej správy  a podania návrhu na konkurz) zoznam vkladateľov. Následne BFG vykoná kontrolu tohto zoznamu a pošle zoznam s presnými číslami, t.j. koľko ktorý vkladateľ obdrží späť. Potom BFG oznámi prostredníctvom ktorej inej bankovej inštitúcie dôjde k vyplateniu náhrad jednotlivým vkladateľom. Následne sa pristúpi k samotnej výplate náhrad.
 • Podľa informácií BFG by celá procedúra vyplatenie náhrad mala byť ukončená do 20 pracovných dní odo dňa splnenia podmienok pre ich vyplatenie. (t.j. od ukončenia činnosti banky, ustanovenia nútenej správy a podania návrhu na konkurz). KNF- Komisia finančného dohľadu však v ojedinelých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť max. o 10 pracovných dní.

 

Podrobnejšie informácie o poľskom systéme ochrany vkladov (v poľskom, anglickom a ruskom jazyku)