Koncepcia ochrany mBank, S.A., pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

 

mBank, S.A., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „banka") s cieľom zabrániť zneužitiu banky na účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu prijala Koncepciu ochrany banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (ďalej len „koncepcia").

 

Východiskami koncepcie sú predovšetkým zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodické usmernenie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 29. apríla 2019 č. 3/2019 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu. Zároveň sa opiera aj o domáce a medzinárodné štandardy, regulácie FATF (Financial Action Task Force), usmernenia, analýzy poradenských spoločností, štandardy v rámci skupiny Commerzbank, ako aj o skúsenosti v rámci existujúcej klientely a rozsahu služieb a produktov, ktoré banka ponúka.

 

Banka sa snaží zabrániť, aby bola zneužitá na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a na podporu alebo financovanie terorizmu predovšetkým obozretnosťou pri výkone všetkých činností banky a dodržiavaním povinností v uvedených zákonoch (hlavne pri úplnej identifikácii a overovaní́ totožnosti klientov, pri analýze klientov a platobných operácií, ktoré sú neobvyklé a existuje riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pri aktívnej spolupráci s inými subjektmi a organizáciami pri plnení uvedených zákonov a pod.).

 

Na účely vyššie uvedeného má banka implementovaný Program vlastnej činnosti zameraný na ochranu banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. S Programom vlastnej činnosti sú oboznámení a pravidelne preškoľovaní všetci zamestnanci banky a je dostupný všetkým zamestnancom prostredníctvom intranetu.

 

1. Organizačná štruktúra

Banka má na účely ochrany banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vytvorený špecializované oddelenie riadené Určenou osobou, ktorá je zodpovedná za praktickú realizáciu činností v oblasti AML. Ide predovšetkým o výkon bežných každodenných činností zabezpečujúcich napĺňanie koncepcie ochrany banky, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou.

 

2. Starostlivosť banky vo vzťahu ku klientovi

Súčasťou akceptovania klienta je okrem vykonania primeranej starostlivosti aj jeho zaradenie do príslušnej rizikovej skupiny, pričom predpokladom je dôsledné uplatňovanie zásady „Poznaj svojho klienta“ (KYC - Know your customer), čo zahŕňa najmä zabezpečenie získania dostatočných informácií o klientoch, o účele a charaktere ich obchodov. Riziká sú vyhodnocované vo vzťahu ku každému klientovi a na základe zásady KYC je zabezpečovaná primeraná starostlivosť vo vzťahu ku každému klientovi.

 

3. Detekcia a monitoring

Banka má vybudovaný vlastný monitorovací systém, ktorý využíva na monitorovanie a detekovanie možných neobvyklostí vo finančnom správaní sa klienta. Systém je pravidelne analyzovaný a aktualizovaný. Zamestnanci banky, ktorí prichádzajú s klientom do priameho kontaktu, vedia na základe princípu KYC posúdiť pripravovanú alebo realizovanú operáciu z pohľadu ochrany banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Na posúdenie obchodov sú zamestnanci odborne pravidelne preškoľovaní. Všetky operácie, ktoré sú posúdené ako neobvyklé, sú v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu ohlásené finančnej spravodajskej jednotke.

 

4. Vzdelávanie zamestnancov

Banka uplatňuje nepretržitý proces ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a má vypracovaný komplexný program vzdelávania zamestnancov v danej oblasti. Každý nový zamestnanec je pred nástupom na pracovisko v priebehu adaptačného školenia oboznámený a preškolený v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Zároveň sú zamestnanci povinní každý rok absolvovať školenie o uplatňovaní pravidiel zameraných na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, na odhaľovanie, identifikáciu a zabránenie uskutočneniu neobvyklej obchodnej operácie a porušovaniu uvedených zákonov.

 

5. Kontrolný systém

Banka má nastavený vnútorný kontrolný systém na odhaľovanie a detekovanie nedostatkov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Určená osoba, príp. ňou poverená osoba uskutočňuje vnútorné kontroly, ktoré pokrývajú predovšetkým oblasť opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ochrany pred financovaním terorizmu, ochrany osobných údajov, ochrany bankového a obchodného tajomstva, predchádzanie konfliktu záujmov, vyšetrovania závažných prípadov podvodov a  to na všetkých riadiacich a organizačných úrovniach. Zároveň je kontrola vykonávaná aj vnútorným auditom, ktorý má oblasť zamerania hlavne v kontrole správnosti a funkčnosti nastavení opatrení v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

 

6. Medzinárodné sankcie

Banka si plní povinnosti vyplývajúce zo zákonov, ktoré ukladajú povinnosti v oblasti medzinárodných sankcií zabezpečujúcich mier a bezpečnosť. S cieľom dôsledného a efektívneho plnenia týchto povinností banka používa systém na detekciu subjektov, na ktoré sú vyhlásené medzinárodné sankcie/embargá. V rámci činnosti platobného systému má nastavenú kontrolu subjektov, ktorí sú na rôznych sankčných zoznamoch.