Informácie o finančnom sprostredkovaní

mBank SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom Prosta 18, Varšava, 00-850, Identifikačné číslo: 001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky:

 

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.: 1503/B (ďalej len „mBank“) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe povolenia na výkon finančného sprostredkovania, podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. 

 

Činnosť samostatného finančného agenta vykonáva v sektore:
1. Poistenia alebo  zaistenia 

mBank  je zapísaná v registri Národnej banky Slovenska, v zozname ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu pod registračným číslom  EUP082370. Údaje o zápise finančného agenta v registri je možné overiť na internetovej stránke www.nbs.sk.

mBank vykonáva sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia na základe zmluvy o nevýhradnom obchodnom zastúpení uzatvorenej s nasledujúcimi finančnými inštitúciami:

  • MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
  • Poisťovňa Cardiff Slovakia, a.s.
  • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
  • Inter Partner Assistance, S.A.  (Axa Assistance)

V žiadnej z finančných inštitúcií, s ktorými má mBank uzavreté zmluvy, nemá mBank kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.
Žiadna finančná inštitúcia, s ktorou má mBank uzavretú zmluvu a ani osoby ovládajúce tieto finančné inštitúcie nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach mBank.

 

Náklady na finančné sprostredkovanie
mBank prijíma odplatu za sprostredkovanie finančnej služby od finančnej inštitúcie v zmysle odmeňovacieho systému,
o ktorej výške môže byť klient na požiadanie informovaný. Táto odplata nesmie brániť povinnosti mBank konať v záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a povinností konať s odbornou starostlivosťou.

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou službou sa spravuje podľa platného sadzobníka mBank.

 

Vybavovanie sťažností
Klient je oprávnený podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania prostredníctvom mBank, a to v súlade a podľa podmienok uvedených v reklamačnom poriadku mBank.
Klient je oprávnený domáhať sa svojich práv vyplývajúcich z finančného sprostredkovanie aj cestou mimosúdneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení a zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak budú splnené podmienky stanovené týmito zákonmi.

 

Ďalšie informácie
Právnym následkom uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby je vznik práv a povinností klienta a finančnej inštitúcie vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Viac informácií o jednotlivých produktoch, obchodné podmienky ako i sadzobník poplatkov sú voľne prístupné na predajných miestach alebo internetovej stránke finančnej inštitúcie.
Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom Bankového záručného fondu Poľskej republiky. mBank SPÓŁKA AKCYJNA je členom skupiny Commerzbank.