Informácie o smernici MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je európska smernica, ktorá upravuje prácu na trhoch s finančnými nástrojmi. S týmto pojmom sa môžete stretnúť pri investovaní na finančnom trhu, napríklad aj pri investovaní do podielových fondov.
 

Hlavné ciele tejto smernice sú:

 • zvýšiť ochranu investorov
 • zvýšiť transparentnosť na finančnom trhu
 • vytvoriť rovnaké podmienky pre investičné služby vo všetkých členských štátoch EÚ
 • zvýšiť efektivitu kapitálových trhov

  

Aby bol zabezpečený optimálny prístup ku klientom, MiFID kategorizuje klientov do troch skupín podľa ich znalostí, skúseností a v prípade právnických osôb tiež podľa veľkosti a typu spoločnosti:

 • neprofesionálni klienti - Patria sem bežní klienti, ktorí nespĺňajú podmienky pre profesionálneho klienta alebo oprávnenú protistranu. Ide najmä o bežných klientov - fyzické osoby, podnikajúce fyzické osoby.
 • profesionálni klienti  - Predpokladom je, že majú odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s investovaním spojené. Sú to napr. veľké nadnárodné spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi a podobne.
 • oprávnené protistrany  - Zo zákona sa považujú za dostatočne skúsených pre obchodovanie na finančných trhoch a  teda nepotrebujú dodatočnú ochranu. Sem patria napríklad banky, poisťovne, správcovia fondov, investičné spoločnosti, dôchodkové fondy.
   

Pre každú kategóriu klientov sú v zákone presne definované požiadavky na obsah a rozsah informácií, ktoré je finančná inštitúcia povinná poskytnúť klientovi pred realizáciou operácie s finančnými nástrojmi, pričom neprofesionálni klienti majú najvyššiu úroveň ochrany.

Pod ochranou sa rozumie predovšetkým poskytnutie vhodného produktu pre každú kategoriu klientov. Určenie vhodného nástroja  prebieha na základe vyhodnotenia tzv. testu vhodnosti, resp. investičního dotazníka, ktorý vypĺňa klient.

V týchto testoch sa získavajú informácie o klientovi, na základe ktorých je finančná inštitúcia ( napr. banka ) schopná posúdiť, či je príslušný finančný produkt vhodný a primeraný pre klienta z hľadiska jeho skúseností s investovaním, charakteru finančného produktu, finančnej situácie klienta a investičných cieľov. To sa týka najmä neprofesionálnych investorov. Profesionálni klienti nevypĺňajú v teste vhodnosti otázky o znalostiach a skúsenostiach. Oprávnené protistrany nevypĺňajú dotazník vôbec, kdeže sa u nich predpokladá dostatočná znalosť vhodnosti investičných nástrojov.

Z najznámejších finančných nástrojov sa MiFID týka napríklad podielových fondov, ktoré so sebou nesú istú mieru investičného rizika, netýka sa napríklad termínovaných účtov, sporiacich účtov, investičného životného poistenia či dôchodkových fondov.
 

Pri poskytovaní finančného poradenstva finančná spoločnosť zisťuje od klienta informácie o jeho:

 • finančných zdrojoch
 • vedomostiach a skúsenostiach spojených s investíciami
 • investičných cieľoch (investičný horizont)


Na základe vyššie uvedených zistení stanoví rizikový profil klienta. Poskytovanie poradenstva spočíva v tom, že klientsky pracovník navrhne klientovi vhodné finančné produkty v súlade s jeho individuálnymi preferenciami a finančnou situáciou. Poradenstvo môže vychádzať z iniciatívy banky alebo klienta a môže sa viazať na jednu alebo viaceré transakcie alebo nástroje. Pri poradenstve musí byť určený rizikový profil klienta.
Finančná inštitúcia je povinná poskytnúť klientovi v zrozumiteľnej forme všetky informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby, konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutie.

 

Informácie sa týkajú najmä:

 • investičných služieb, ktoré finančná inštitúcia poskytuje,
 • finančných nástrojov vrátane poučení a upozornení v súvislosti s rizikami, ktoré súvisia s investíciami do týchto nástrojov,
 • s ochranou finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov klienta,
 • miesta výkonu služby, nákladov a súvisiacich poplatkov.

 

Dôležité upozornenie!

mBank neposkytuje svojim klientom investičné poradenstvo! Vyššie uvedený text nepredstavuje odporúčanie na kúpu investičných nástrojov. 
Každý klient využívajúci produkt mFondy je automatický považovaný za neprofesionálneho klienta v zmysle zákona č. 566 / 2001 Z. z. o cenných papieroch a nebude preradený do inej kategórie ani na základe písomnej žiadosti.
S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Na hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Klienti mBank sa môžu oboznámiť s relevantnými informáciami o investičných produktoch, s prospektami a štatútmi podielových fondov v sídle jednotlivých správcovských spoločnosti, na ich internetových stránkach ako aj na internetovej stránke mBank.