NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable
Návratnosť(1D)0,41% 
Návratnosť(12M)-2,62% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable
ISIN LU0121217920
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 27. 4. 2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia nástrojov s pevným výnosom spoločností a emitentov z eurozóny denominovaných v eurách a európskych akcií, ktorí presadzujú politiku udržateľného rozvoja a dodržiavajú environmentálne a sociálne zásady a zásady dobrej správy. S cieľom určiť naše portfólio prípustných investícií do udržateľnosti sa spoločnosti kontrolujú pomocou vylučovacieho skríningu, na základe ktorého sú vylúčené spoločnosti so závažnými a štrukturálnymi problémami týkajúcimi sa kontroverzného správania a činností. Prípustné je investovať len v krajinách s najlepším bodovým hodnotením v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 50 % dlhopisov denominovaných v eurách (benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a 50 % európskych akcií (benchmark MSCI Europe Index Net). V horizonte piatich rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť týchto benchmarkov bez hedgovania. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden benchmark, keďže používame stratégiu hedgovania mien. Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách (EUR). Všetky menové riziká v portfóliu podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (EUR). Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Fond sa snaží pridať hodnotu tromi prístupmi:
1. taktickou alokáciou medzi akciami a dlhopismi a v rámci nich,
2. výberom spoločností a vlád, ktoré spájajú dodržiavanie environmentálnych zásad, sociálnych zásad (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, boj proti detskej práci) a zásad dobrej správy s finančnou výkonnosťou,
3. rozhodnutiami zameranými na diverzifikáciu portfólia a riadenie rizík.
Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
(15. 2. 2018)

Benchmark

50% MSCI EMU (Net), 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup 3,00 %
predaj 0,00 %

Správcovský poplatok 2,00 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk-patrimonial.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0529.pdf
Produktová prezentácia nn-patrimonial-balanced-european.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti