NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable
Návratnosť(1D)-0,57% 
Návratnosť(12M)4,19% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable
ISIN LU0121217920
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 27. 4. 2001
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

 


Fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia európskych akcií a nástrojov s pevným výnosom spoločností a emitentov z eurozóny, ktorí presadzujú politiku udržateľného rozvoja a dodržiavajú environmentálne a sociálne zásady a zásady dobrej správy. S cieľom určiť naše portfólio prípustných investícií do udržateľnosti sa spoločnosti kontrolujú pomocou vylučovacieho skríningu, na základe ktorého sú vylúčené spoločnosti so závažnými a štrukturálnymi problémami týkajúcimi sa kontroverzného správania a činností. Prípustné je investovať len v krajinách s najlepším bodovým hodnotením v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 50 % európskych akcií a 50 % dlhopisov denominovaných v eurách. V horizonte piatich rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku zloženého z 50 % z indexu MSCI Europe (Net) hedged (EUR) a z 50 % z indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Fond sa snaží pridať hodnotu tromi prístupmi: 1. taktickou alokáciou medzi akciami a dlhopismi a v rámci nich, 2. výberom spoločností a vlád, ktoré spájajú dodržiavanie environmentálnych zásad, sociálnych zásad (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, boj proti detskej práci) a zásad dobrej správy s finančnou výkonnosťou, 3. rozhodnutiami zameranými na diverzifikáciu portfólia a riadenie rizík. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií používame stratégiu hedgovania mien. Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách. Všetky menové riziká v portfóliu podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (EUR). Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
(18.2.2019)


 


Benchmark

50% MSCI EMU (Net), 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate

Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 2,28 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk-patrimonial.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0529.pdf
Produktová prezentácia nn-patrimonial-balanced-european.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti