NN (L) First Class Multi Asset
Návratnosť(1D)-0,11% 
Návratnosť(12M)-0,54% 

Vyberte fond na porovnanie
oddo
`
Správcovská spoločnosť NN Investment Partners
Názov fondu NN (L) First Class Multi Asset
ISIN LU0809674541
Typ fondu Zmiešané
Dátum vzniku fondu 1. 12. 2014
Miera rizika Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko
Investičný horizont min. 5 rokov
Investičná politika

 


Tento fond využíva flexibilný a diverzifikovaný investičný prístup, vďaka ktorému možno reagovať na meniace sa podmienky na trhu. V horizonte piatich rokov je cieľom fondu dosiahnuť vyššie výnosy, než je výška 1-mesačného EURIBORu v rámci prísne definovaného rizikového rozpočtu so zameraním na znižovanie rizika. Fond nevyužije 1-mesačný EURIBOR na účely vytvorenia portfólia, ale len na účely merania výkonnosti. Fond môže investovať do rôznych tried aktív (ako sú napríklad akcie, dlhopisy investičného a neinvestičného stupňa, hotovosť, nepriame investície do nehnuteľností a komodity) a na dosiahnutie svojich cieľov môže použiť iné finančné nástroje, napríklad deriváty. Fond nemôže investovať do fyzických komodít. Na dosiahnutie svojich cieľov môže fond otvárať dlhé a krátke pozície (krátke pozície len prostredníctvom derivátových nástrojov), nebude však otvárať krátke pozície na úrovni triedy aktív (s výnimkou hotovosti a dočasných pôžičiek). Fond takisto môže, do výšky 20 % svojich čistých aktív, investovať do čínskych akcií triedy A prostredníctvom Stock Connect a do čínskych dlhopisov prostredníctvom Bond Connect. Investície do nástrojov s fixným príjmom s vysokou kvalitou, nástrojov peňažného trhu a hotovosti alebo hotovostných ekvivalentov budú predstavovať minimálne 50 %. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
(18.2.2019)


 


Benchmark
Poplatok za nákup/predaj
podielov

nákup: 0,00 %
predaj: 0,00 %
konverzia: 0,00 %

Správcovský poplatok 1,28 %
Min. prvá investícia 15,00 EUR
Min. následná investícia 15,00 EUR
Predajný prospekt nn-sk.pdf
Kľúčové informácie pre investorov kid0530.pdf
Produktová prezentácia nn-first-class-multi-asset.pdf
Všetky informácie o fonde Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti