späť

Náklady spojené s investíciou do podielových fondov

 

Hoci na začiatok treba investíciám niečo obetovať, keď tomu ale necháte čas a trpezlivosť, tento krok sa vám môže bohato vrátiť. Stačí si správne vybrať, koľko a kam investovať. Jedným z faktorov výberu sú aj poplatky, ktoré zaplatíte pred kúpou v podielových fondoch a potom aj v priebehu investovania.

 

Ako na nákladoch ušetriť
Prvou hlavnou zásadou predtým ako sa rozhodneme investovať je oboznámiť sa s výškou poplatkov a porozumieť im. Ak niečomu nerozumieme, mali by sme si to vyjasniť ešte pred prvou investíciou.

Ak chcete na podielových fondoch zarobiť, mal by byť dosiahnutý výnos vyšší ako zaplatené poplatky.

Je tiež dobré uvedomiť si, že v prípade poplatkov neplatí rovnica, že čím viac zaplatíme na poplatkoch, tým viac sa mi vložené peniaze zhodnotia.

Všeobecne sa dá tiež povedať, že fondy s veľkým majetkom majú vyššiu šancu znížiť celkové náklady než malé fondy. Veľké fondy totiž rozkladajú svoje fixné náklady medzi viac investorov prípadne do väčšej hodnoty spravovaného majetku a sú tak v konečnom dôsledku pre investora lacnejšie.

V súvislosti s porovnávaním fondov z hľadiska celkových poplatkov odporúčame okrem štandardného rozdelenia fondov na peňažné, dlhopisové, zmiešané a akciové zvážiť aj regionálne zameranie a investičnú stratégiu fondov. Častokrát sú fondy zameriavajúce sa na rozvíjajúce sa trhy drahšie než tie ktoré investujú na trhoch rozvinutých.

 

 

Náklady pri nákupoch podielových jednotiek
Prvým z poplatkov s ktorým sa môžete počas investovania stretnúť je vstupný poplatok. Pokrýva náklady spojené s vydaním podielového listu, jeho propagáciou, a je predovšetkým províziou distribútora.

Štandardne sa určuje v percentuálnej výške zo sumy investície. Výšku vstupného poplatku ovplyvňuje v prvom rade jeho investičné zameranie, ktoré určuje veľkosť podstupovaného investičného rizika a potenciálneho výnosu. Dynamické dlhodobejšie investície teda  vyjdú zvyčajne drahšie, na druhej strane konzervatívne investície lacnejšie.

V mBank však vďaka akcii, ktorá prebieha od 1. apríla do 30. júna 2018, pri investovaní žiadne vstupné poplatky neplatíte. Podmienky akcie

 

 

Náklady počas trvania investície
V priebehu investovania sa vás bude týkať najmä manažérsky alebo tiež správcovský poplatok.

U niektorých typov fondov sa môžete stretnúť taktiež s výkonnostným poplatkom. Tento poplatok sa hradí z hodnoty výnosu fondu nad jeho benchmarkom. Je teda motivátorom manažéra fondu k tomu, aby mal nadštandardné výsledky.

 

 

Náklady pri ukončení investície
Výstupný poplatok platíte pri vystúpení z fondu, čiže odpredaji svojej investície. Požadujú ho však len niektoré spoločnosti vo vybraných fondoch.

 

 

Celkové náklady fondu
TER (Total Expense Ratio) je ukazovateľ celkových nákladov, vypočítaný ako pomer celkových prevádzkových nákladov fondu k priemernej hodnote čistej hodnoty majetku v podielovom fonde. Závisí tiež od typu fondu, jeho veľkosti, správcovi a mnoho ďalších faktoroch.

Niektoré investičné fondy tiež zverejňujú tzv. ongoing charges (poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka),  ktorý na rozdiel od ukazovateľa TER nezahrňuje výkonnostný poplatok.

 

 

Kde hľadať informácie o poplatkoch?
Sadzobník poplatkov – informácie o vstupných a výstupných poplatkoch účtovaných v mBank

Kľúčové informácie pre investorov – informácie o maximálnych vstupných a výstupných poplatkoch, manažérskom a priebežnom poplatku

Prospekt – podrobné informácie o poplatkoch súvisiacich s investovaním do fondov ako aj spôsob ich výpočtu

 

 

Daňové dopady na investíciu
Ani investíciám v podielových fondoch sa zdanenie nevyhýba. Príjmy zo spätného predaja (redemácie) podielových listov sa zdaňuje 19 % sadzbou dane z kapitálového majetku. Zrážka dane sa však týka len príjmov, ktoré plynú zo zdrojov na území SR, teda v našom prípade zo slovenský podielových fondov. Ak príjmy z podielových  listov dosiahnutých z ich spätného predaja plynú zo zahraničia, klient obdrží celý výnos a má povinnosť vysporiadať daňovú povinnosť prostredníctvom daňového priznania.

 

V mBank aktuálne môžete investovať bez vstupného poplatku do viac ako dvadsiatich fondov od investičných spoločností NN Investment Partners a BNP Paribas Asset Management.


 

 

 

Kategórie:

Aktuality, O investovaní