Zmeny v hypotéke sa týkajú všetkých požiadaviek pri už vyčerpaných úveroch. Ide predovšetkým o zmeny na založenej nehnuteľnosti, zmeny dlžníkov alebo zmeny iných parametrov úveru.

 

Chcem zmeniť nehnuteľnosť

 • V prípade, že ste sa rozhodli založenú nehnuteľnosť vymeniť za inú (napr. v prípade predaja pôvodnej a kúpy novej nehnuteľnosti), odporúčame vám podať žiadosť o zmenu alebo vyňatie nehnuteľnosti. K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva k všetkým nehnuteľnostiam, znalecký posudok k novozakladanej nehnuteľnosti a titul nadobudnutia k novozakladanej nehnuteľnosti. Pri posúdení žiadosti si banka môže dožiadať aj ďalšie dokumenty. Tieto dokumenty je potrebné doručiť na príslušné oddelenie banky, a to:
  a) prostredníctvom obchodného miesta mBank,
  b) poštou na adresu banky: Loan Management, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. 

 • Výmena založenej nehnuteľnosti môže mať vplyv na LTV (pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia), a preto môžete byť vyzvaný na splatenie časti mHypotéky, prípadne na založenie inej nehnuteľnosti.

 • V prípade schválenia žiadosti si táto zmena vyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere a po jej schválení vám budeme účtovať poplatok za spracovanie žiadosti v súlade s platným sadzobníkom bankových poplatkov mBank. Taktiež vám budú vyhotovené aj ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné na zriadenie záložného práva k novozakladanej nehnuteľnosti v prospech mBank – záložná zmluva a návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Následne bude nevyhnutné doložiť oznámenie o vinkulácii, poistnú zmluvu a doklad o úhrade poistného (neplatí v prípade, ak je novým zabezpečením iba pozemok).

 • Po spracovaní zmeny banka do 30 dní vystaví dokumenty k vyňatej nehnuteľnosti, a to kvitanciu – žiadosť o výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností, potvrdenie o spracovaní zmeny a devinkuláciu – žiadosť o zrušenie vinkulácie poistných plnení (neplatí v prípade, ak bol predmetom zabezpečenia iba pozemok).
 • V prípade, ak máte v úvere viac založených nehnuteľností a rozhodli ste sa vyňať zo zabezpečenia iba časť (napr. v prípade predaja založenej nehnuteľnosti), odporúčame vám podať žiadosť o zmenu alebo vyňatie nehnuteľnosti. K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva k všetkým nehnuteľnostiam a znalecký posudok k založenej nehnuteľnosti, ktorá zostáva zabezpečením. Pri posúdení žiadosti si banka môže dožiadať aj ďalšie dokumenty. Tieto dokumenty je potrebné doručiť na príslušné oddelenie banky, a to:
  a) prostredníctvom obchodného miesta mBank,
  b) poštou na adresu banky: Loan Management, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava.

 • Vyňatie časti založenej nehnuteľnosti má vplyv na LTV (pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia), a preto môžete byť vyzvaný na splatenie časti mHypotéky, prípadne na založenie ďalšej inej nehnuteľnosti.

 • V prípade schválenia žiadosti si táto zmena vyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere a po jej schválení vám budeme účtovať poplatok za spracovanie žiadosti v súlade s platným sadzobníkom bankových poplatkov mBank. Po spracovaní zmeny banka do 30 dní vystaví dokumenty k vyňatej nehnuteľnosti, a to kvitanciu – žiadosť o výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností, potvrdenie o spracovaní zmeny a devinkuláciu – žiadosť o zrušenie vinkulácie poistných plnení (neplatí v prípade, ak bol predmetom zabezpečenia iba pozemok).
 • V prípade, že na založenej nehnuteľnosti bola postavená akákoľvek ďalšia stavba, je povinné uzavrieť s mBank zmluvu o zriadení záložného práva na túto stavbu. Táto zmena vyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere, ale nie je spoplatnená. Banka vystaví dokumenty, ktoré sú potrebné na zriadenie záložného práva v prospech mBank k novozakladanej nehnuteľnosti – záložnú zmluvu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

 • K novozakladanej nehnuteľnosti bude nevyhnutné doložiť poistnú zmluvu, doklad o zaplatení poistného a oznámenie o vinkulácii poistného plnenia (platí iba v prípade, ak pôvodným zabezpečením bol iba pozemok alebo ak znalec určí, že je potrebné poistku navýšiť). Po spracovaní dozabezpečenia a zápise novej ťarchy v prospech banky na liste vlastníctva budú do 30 dní vystavené dokumenty týkajúce sa pôvodného zabezpečenia: kvitancia – žiadosť o výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností a potvrdenie o spracovaní zmeny.

Chcem zmeniť dlžníka

 • žiadosti o vyňatie spoludlžníka je potrebné doložiť doklady preukazujúce príjem žiadateľa/-ov, ktorý/-í zostáva/jú dlžníkom/-mi, a dokumenty zdôvodňujúce žiadosť o vyňatie žiadateľa/-ov – napr. kúpnu zmluvu, právoplatný rozsudok o rozvode a pod. Pokiaľ je so zmenou žiadateľov spojená tiež zmena účtu pre splácanie, je potrebné uviesť túto skutočnosť do žiadosti o zmenu.

 • Schválenie žiadosti o vyňatie dlžníka je podmienené nasledujúcimi podmienkami:
  - O vyňatie žiadateľov je možné požiadať najskôr po 6 riadne uhradených mesačných splátkach.
  - Nie je možné vyňať všetkých žiadateľov, v úvere musí vždy zostať aspoň jeden pôvodný klient.
  - V čase schválenia žiadosti o vyňatie nesmie byť klient aktuálne v dlhu a nesmie voči nemu byť vedené exekučné konanie.
   
 • Tieto dokumenty je potrebné doručiť na príslušné oddelenie banky, a to:
  a) prostredníctvom obchodného miesta mBank,
  b) poštou na adresu banky: Loan Management, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava.
   
 • V prípade schválenia žiadosti si táto zmena vyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere a po jej schválení vám budeme účtovať poplatok za spracovanie žiadosti v súlade s platným sadzobníkom bankových poplatkov mBank.
 • K žiadosti o pristúpenie spoludlžníka je potrebné doložiť doklad totožnosti pristupujúceho žiadateľa, doklady preukazujúce príjem pristupujúceho/-ich žiadateľa/-ov a sobášny list, prípadne iný dokument podľa typu zmeny. V prípade, že sa pristúpením žiadateľa mení aj vlastnícke právo k nehnuteľnosti, je potrebné podať aj žiadosť na vystavenie súhlasu pre kataster nehnuteľností. Pristupujúci žiadateľ nesmie byť v insolvencii a nesmie voči nemu byť vedené exekučné konanie (účty, nehnuteľnosť).

 • Tieto dokumenty je potrebné doručiť na príslušné oddelenie banky, a to:
  a) prostredníctvom obchodného miesta mBank,
  b) zaslať poštou na adresu banky: Loan Management, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava.
   
 • V prípade schválenia žiadosti si táto zmena vyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere a po jej schválení vám budeme účtovať poplatok za spracovanie žiadosti v súlade s platným sadzobníkom bankových poplatkov mBank.

Chcem zmeniť iné parametre hypotéky

 • Skrátenie lehoty splatnosti úveru navýšením mesačnej splátky:
  V prípade, ak chcete trvanie splácania mHypotéky skrátiť formou navýšenia mesačných splátok, požiadate o túto zmenu prostredníctvom príslušného formulára. Skrátenie lehoty splatnosti si vyžaduje doloženie štandardných dokladov preukazujúcich príjem, akými sú potvrdenie o príjme, výpisy z účtov a pod.
  Táto zmena vyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere a za vyhotovenie dodatku vám budeme účtovať poplatok v súlade s platným sadzobníkom bankových poplatkov mBank.
   
 • Skrátenie lehoty splatnosti úveru vykonaním mimoriadnej splátky:
  V prípade, ak chcete skrátiť lehotu splácania mHypotéky a zároveň zachovať výšku mesačných splátok, požiadajte o túto zmenu pred vložením mimoriadnej splátky pomocou mLinky alebo príslušného formulára.
  Táto zmena vyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve o hypotekárnom úvere a za vyhotovenie dodatku vám budeme účtovať poplatok v súlade s platným sadzobníkom bankových poplatkov mBank.

Headline

 • V prípade, že vám nevyhovuje zmluvne dohodnutý dátum splátky úveru, mBank vám umožňuje podať žiadosť o zmenu termínu splátky. Môžete tak spraviť prostredníctvom:
  a) internet bankingu,
  b) mobilnej aplikácie,
  c) mLinky
   
 • Ak vám tento spôsob nevyhovuje, môžete sa obrátiť na ktorékoľvek obchodné miesto mBank, prípadne zaslať papierovú žiadosť poštou na adresu banky: Loan Management, mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava.

 • Po vykonaní zmeny vám na váš e-mail zašleme schvaľovací/zamietací list. Za spracovanie žiadosti o túto zmenu vám budeme účtovať poplatok podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.        

Súvisiace témy

Ak vám čokoľvek nie je jasné alebo potrebujete poradiť s inou otázkou,
neváhajte kontaktovať operátorov našej mLinky na čísle 0850 60 60 50,
ktorí vám so všetkým radi pomôžu.