Predčasné splatenie úveru je možné vykonať kedykoľvek, a to dvoma možnými spôsobmi:

 • Prostredníctvom internet bankingu – cez svoje mKonto – máte možnosť uskutočniť mimoriadne splátky mHypotéky. Vykonaním mimoriadnej splátky sa automaticky zmení harmonogram splácania – zníži sa výška mesačnej splátky mHypotéky, pričom lehota splatnosti sa nemení.

 • Vykonanie mimoriadnej splátky nám hlásiť nemusíte.

 • V súvislosti s uplynutím obdobia fixácie úrokovej sadzby je možné úver čiastočne splatiť bezplatne, najneskôr však posledný pracovný deň pred dňom uplynutia fixácie úrokovej sadzby.

 • V prípade, že predčasné splatenie úveru na bývanie v jednej alebo viacerých splátkach celkovo nepresiahne výšku 30 % istiny tohto úveru na bývanie počas kalendárneho roka, je takéto predčasné splatenie bezplatné.

 • V prípade, že predčasné splatenie úveru v jednej alebo viacerých splátkach celkovo presiahne výšku 30 % z istiny tohto úveru za daný kalendárny rok, je mBank oprávnená účtovať poplatok za predčasné čiastočné splatenie úveru podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov, a to max. vo výške 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 30 % z istiny tohto úveru za daný kalendárny rok.

 • Žiadosť o vystavenie súhlasu s predčasným splatením hypotekárneho úveru (vyčíslenie úveru k stanovenému dňu) môžete podať prostredníctvom mLinky alebo na obchodnom mieste.

 • V súvislosti s uplynutím obdobia fixácie úrokovej sadzby je možné úver splatiť bezplatne, najneskôr však posledný pracovný deň pred dňom uplynutia fixácie úrokovej sadzby.

 • V prípade, že k predčasnému celkovému splateniu úveru dôjde počas obdobia fixácie, je banka oprávnená zúčtovať poplatok za predčasné splatenie úveru podľa aktuálneho sadzobníka, a to max. vo výške 1 % z predčasne splatenej sumy úveru presahujúcej 30 % z istiny tohto úveru za daný kalendárny rok.

 • Po celkovom splatení úveru vrátane prípadného poplatku za predčasné splatenie banka vystaví potrebnú dokumentáciu. Táto bude zaslaná do 30 dní:

  • na príslušný katastrálny odbor – kvitancia – žiadosť o výmaz záložného práva,
  • do poisťovne – devinkulácia poistnej zmluvy,
  • vašu korešpondenčnú adresu – potvrdenie o splatení úveru.

 

Súvisiace témy

Ak vám čokoľvek nie je jasné alebo potrebujete poradiť s inou otázkou,
neváhajte kontaktovať operátorov našej mLinky na čísle 0850 60 60 50,
ktorí vám so všetkým radi pomôžu.