späť

Nové obchodné podmienky účinné od 1. augusta 2014

Vážení zákazníci,
v súvislosti s viacerými legislatívnymi zmenami bolo potrebné uskutočniť zmeny v príslušných obchodných podmienkach mBank.

V predchádzajúcom období došlo k schváleniu viacerých noviel právnych predpisov, medzi ktorými boli aj nasledovné právne predpisy:
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov,
zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch  a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a  o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov,
a iné právne predpisy.

 

Čo to pre Vás znamená?
Z pohľadu zákazníka v podstate všetko zostáva rovnaké a z Vašej strany nie je potrebné vykonať žiadnu aktivitu.Produkty aj služby, ktoré Vám poskytujeme sa nijako podstatne nemenia a zmena podmienok má na Vás vplyv v minimálnom rozsahu. Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2014.

 

O zmenách podrobnejšie (DOPLNENÉ 2. 6. 2014)
V súvislosti so zmenou zákonných ustanovení nastali v obchodných podmienkach prevažne nasledovné zmeny:

  • Úprava rozhodcovskej doložky – po novom bude mBank  oprávnená uplatňovať nároky zo zmlúv prostredníctvom rozhodcovského súdu iba v  prípade ak klient výslovne v zmluve uvedie, že prijíma návrh rozhodcovskej doložky definovaný v zmluve  pre príslušný produkt.
  • Vyhlásenie okamžitej splatnosti úveru – v prípade omeškania klienta so zaplatením splátky úveru, môže mBank vyhlásiť okamžitú splatnosť a vyzvať Majiteľa na zaplatenie celého úveru aj s príslušenstvom najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky, ak súčasne mBank upozornila klienta v lehote nie kratšej ako 15 dní na uplatnenie tohto práva, najneskôr však do splatnosti nasledujúcej splátky úveru.
  • Odstúpenie  - príslušné zmluvy k produktom zanikajú okamihom účinnosti odstúpenia pričom klient je povinný vrátiť mBank v deň účinnosti odstúpenia od Zmluvy mBank nesplatenú istinu Úveru s príslušenstvom, vrátane úrokov podľa tejto Zmluvy až do zaplatenia istiny Úveru a úrokov z omeškania. Klient  je  taktiež povinný uhradiť mBank všetky poplatky, provízie resp. iné platby, na ktoré mBank vznikol nárok do okamihu účinnosti odstúpenia.
  • Omeškanie klienta so splatením – v prípade spotrebiteľských úveroch ak klient nesplatí splátku úveru v lehote splatnosti, mBank bude o tomto klienta informovať najneskôr 15 dní odo dňa splatnosti tejto splátky a to písomne alebo formou SMS.
  • Doplnenie Ústredného inšpektorátu SOI ako orgánu oprávneného posudzovať sťažnosti vyplývajúce z porušenia spotrebiteľských zmlúv.
  • Uvádzanie poplatkov a provízií za služby a produkty mBank do príslušných zmlúv k jednotlivým produktom.


V ostatných ustanoveniach došlo prevažne ku gramatickým resp. štylistickým úpravám.

Kompletný prehľad všetkých zmenených ustanovení:
Všeobecné obchodné podmienky (PDF)
Vo Všeobecných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 1.2 Definície a pojmy (bod 1.2.32),
- ustanovenia článku 3.5 Súhlas s inkasom a trvalá platba,
- ustanovenia článku 3.8 SEPA inkaso,
- ustanovenie článku 4.2 Započítanie a plnenie záväzkov (body 4.2.6, 4.2.7),
- ustanovenia článku 4.3 Zánik záväzkových vzťahov (body 4.3.6, 4.3.7),
- ustanovenie článku 4.9 Rozhodcovská doložka a riešenie sporov.

Obchodné podmienky zriaďovania a vedenia bežných, sporiacich účtov a účtov k hotovostnému úveru v mBank (PDF)
V predmetných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 1.10 Poplatky a provízie (bod 1.10.1),
- ustanovenia článku 1.14 Záverečné ustanovenia (body 1.14.3, 1.14.5),
- ustanovenia článku 3.6 Informačné povinnosti (body 3.6.1 , 3.6.2),
- ustanovenie článku 3.8 Informácie o finančných službách poskytovaných na diaľku (body 3.8.4, 3.8.6, 3.8.11).

Obchodné podmienky vydávania a používania debetných platobných kariet Visa mBank (PDF)
V predmetných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 2.1 Vydávanie kariet (bod 2.1.2),
- ustanovenia článku 2.8 Zúčtovanie poplatkov(bod 2.8.2),
- ustanovenia článku 3. Záverečné ustanovenia(bod 3.5).

Obchodné podmienky vydávania a používania kreditných kariet v mBank (PDF)
V predmetných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 2.1 Vydávanie kariet (bod 2.1.2),
- ustanovenia článku 2.8 Zúčtovanie Transakcií a Zúčtovacia mena (body 2.8.14, 2.8.16),
- ustanovenia článku 2.9 Úročenie Úveru, poplatky a provízie (bod 2.9.6),
- ustanovenia článku 2.16 Zmeny a vypovedania Zmluvy (bod 2.16.11),
- ustanovenia článku 2.17 Osobitné ustanovenia ohľadom spotrebiteľských úverov,
- ustanovenie článku 2.19 Informácie o finančných službách poskytovaných na diaľku (body 2.19.4, 2.19.6, 2.19.11),
- ustanovenia článku 3. Záverečné ustanovenia (bod 3.8.).

Obchodné podmienky poskytovania úverov zabezpečených nehnuteľnosťou (PDF)
-V predmetných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 2.1 Právne zabezpečenia (bod 2.1.4),
- ustanovenia článku 2.3 Splácanie Úveru (bod 2.3.10),
- ustanovenia článku 2.4 Omeškanie so splatením Úveru,
- ustanovenie článku 2.5 Osobitné ustanovenia ohľadom spotrebiteľských úverov.

Obchodné podmienky poskytovania úveru mPôžička Plus (PDF)
V predmetných obchodných podmienkach boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- ustanovenia článku 2.2 Splácanie Úveru (bod 2.2.10),
- ustanovenia článku 2.3 Predčasné splatenie Úveru (body 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6),
- ustanovenia článku 2.4 Omeškanie so splatením Úveru (bod 2.4.3),
- ustanovenia článku 2.5 Výpoveď a odstúpenie od zmluvy,
- ustanovenie článku 2.7 Informácie o finančných službách poskytovaných na diaľku (body 2.7.4, 2.7.6, 2.7.10),
- ustanovenie článku 3. Záverečné ustanovenia (body 3.4, 3.11).

 

Ďakujeme za pochopenie  a veríme, že s novými obchodnými podmienkami budete spokojný.

 

tím mBank

Kategórie:

Aktuality