späť

Zmena obchodných podmienok mBank

Vážení zákazníci,

radi by sme vás podrobnejšie informovali o novom znení Všeobecných obchodných podmienok (VOP), obchodných podmienok k jednotlivým produktom (OP), Obchodných podmienok k bežným a sporiacim účtom a debetným kartám pre podnikateľov v mBank a Reklamačného poriadku, ktoré nadobúdajú účinnosť 4. mája 2015.

K úprave sme pristúpili jednak z dôvodu zmien v slovenskej legislatíve, a tiež v snahe zjednodušiť a sprehľadniť tieto dokumenty. Najzásadnejšou zmenou je ich rozdelenie na podmienky pre fyzické osoby a podmienky pre podnikateľov.

Všeobecné zmeny

 • V súvislosti so zmenou našich zákonov došlo k posilneniu postavenia spotrebiteľa, kedy sa ustanovila prednosť občiansko-právnej úpravy na vzťahy so spotrebiteľmi. Doteraz bola používaná primárne obchodno-právna úprava. V dôsledku tejto zmeny bolo potrebné rozdeliť postavenie našich retailových klientov (fyzické osoby) a podnikateľov. Od 4. 5. 2015 sa na postavenie podnikateľov budú vzťahovať už iba Obchodné podmienky k bežným a sporiacim účtom  debetným kartám pre podnikateľov v mBank; na postavenie retailových klientov sa budú vzťahovať Všeobecné obchodné podmienky mBank a obchodné podmienky jednotlivých produktov.
 • Po novom bude možné spory spotrebiteľov vzniknuté zo vzťahov s mBank riešiť prostredníctvom rozhodcovského konania iba v prípade, že títo  sa rozhodnú s nami dobrovoľne uzatvoriť rozhodcovskú zmluvu. Jej vzor bude umiestnený na našich webových stránkach. Klienti budú mať možnosť túto zmluvu uzatvoriť kedykoľvek počas zmluvného vzťahu.
 • Do obchodných podmienok bola doplnená možnosť mBank jednostranne meniť obchodné podmienky bez nutnosti ich ohlasovať v dvojmesačnom predstihu v prípade, ak to nemá dopad na existujúcich klientov (napr. v prípade zavedenia nových služieb alebo produktov, alebo v prípade právnych predpisov, ktoré majú priamy a okamžitý dopad na ustanovenia jednotlivých OP).
 • Zároveň došlo k úprave, zjednoteniu a vylúčeniu duplicity pojmov naprieč všetkými obchodnými podmienkami.

 

Konkrétne zmeny

Všeobecné obchodné podmienky (PDF)

 • Z VOP boli odstránené časti viažuce sa k účtom, ktoré sme presunuli do obchodných podmienok k účtom.
 • Zlúčili sa ustanovenia o vnútroštátnych a cezhraničných platbách, ktoré už fungujú spoločne v rámci SEPA.
 • Zjednotila sa úprava inkasa, ktoré už funguje iba ako SEPA inkaso.
 • Do VOP sme doplnili článok 3.4 (o poplatkoch a nákladoch), ktorý bol presunutý z OP k účtom.
 • V prípade doručovania poštou podľa čl. 3.5.5 sa po novom písomnosť považuje za doručenú až dňom, keď sa vráti ako nedoručená a nie tretím dňom od odoslania, ako to bolo doteraz.
 • Do článku 3.7 boli doplnené ďalšie povinnosti mBank a klientov na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktoré vychádzajú z platných zákonov v rámci tejto oblasti. Konkrétne ide o bod 3.7.8 o povinnosti mBank vykonávať starostlivosť voči klientovi, a v zmysle bodu 3.7.9 oprávnenie požadovať od klienta informácie a doklady za účelom vykonania starostlivosti v súvislosti s povinnosťou preverovať účel a plánovanú povahu obchodu klienta.
 • Do VOP sme doplnili článok 3.8, ktorý zohľadňuje informácie poskytované pri finančných službách na diaľku. Presunuli sme ich z obchodných podmienok k spotrebiteľským úverom (mPôžička Plus, mKreditka a mRezerva – povolené prečerpanie).
   

Obchodné podmienky k účtom (PDF)

 • V bode 2.2.2 došlo k upresneniu úpravy o spoločnom účte, kde sa jednalo o doplnenie príkladných úkonov pri ktorých je nutné súhlasné vyhlásenie všetkých majiteľov spoločného účtu.
 • Informácie o počte disponentov k jednotlivým typom účtov budú zverejňované na našej stránke a nie v rámci OP.
 • Do OP k účtom boli presunuté ustanovenia z VOP týkajúce sa zriadenia a vedenia účtov, disponovania s účtami, úročenia peňažných prostriedkov na účtoch a blokovania peňažných prostriedkov na účtoch.
 • Doplnili sme bod 2.9.6 týkajúci pripisovania dávok sociálneho zabezpečenia, ktoré je mBank oprávnená odpísať v prípade úmrtia klienta na základe žiadosti príslušného orgánu, ktorý sociálne dávky vypláca.
 • Odstránili sme ustanovenia týkajúce sa hotovostného úveru mPôžička, ktorý už v súčasnosti neposkytujeme ( ostala už  iba mPôžička Plus, ktorá sa spravuje samostatnými obchodnými podmienkami).
 • V časti Povolené prečerpanie sme upravili časť týkajúcu sa splácania úveru a spôsob započítania pohľadávok a tiež časť týkajúcu sa porušenia zmluvy o povolenom prečerpaní.
   

Obchodné podmienky k debetným kartám (PDF)

 • Z OP k debetným kartám sme vyňali karty k účtu mKonto Biznis, ktoré sú po novom súčasťou obchodných podmienok pre podnikateľov.
 • Do bodu 2.5.6 boli doplnené bližšie informácie o lehotách zrušenia automatickej blokácie v prípade zúčtovania kartovej transakcie.

 

Obchodné podmienky pre kreditné karty (PDF)

 • S cieľom skrátiť tieto OP boli viaceré časti odkázané na ustanovenia obchodných podmienok k debetným kartám, ktoré sú totožné aj pre kreditné karty. Špecifické ustanovenia OP pre kreditné karty sme samozrejme ponechali.
 • Do článku 2.1 sme zhrnuli podmienky pre poskytnutie kreditnej karty ako aj informácie o uzatváraní zmluvy o kreditnej karte.
 • V článku 2.8 sme upravili časť týkajúcu sa splácania úveru a spôsob započítania pohľadávok zároveň došlo k úprave článkov 4.1.1 a 4.1.2 ohľadom porušenia zmluvy o kreditnej karte.
   

Obchodné podmienky k mPôžičke Plus

 • V článku 2.1 sme upresnili informácie o podmienkach pre poskytnutie úveru mPôžička Plus.
 • V článku 2.4 sme upravili časť týkajúcu sa spôsobu započítania pohľadávok a tiež časť týkajúcu sa porušenia zmluvy o úvere mPôžička Plus.
   

Obchodné podmienky k mHypotéke (PDF)

 • OP k úveru na bývanie mHypotéka boli systematicky prerobené, pričom sme doplnili všeobecné ustanovenia o uzatvorení zmluvy o mHypotéke, účele úveru, úrokových sadzbách a poplatkoch a odplatách za poskytnutie úveru.
 • Z OP k úveru na bývanie mHypotéka sme odstránili osobitné ustanovenia o spotrebiteľských úveroch.
 • Ustanovenia o omeškaní so splátkami úveru boli presunuté do zmluvy o mHypotéke.

 

Obchodné podmienky pre podnikateľov (PDF)

 • Uvedené OP sa obsahovo nemenia, ale boli upravené do osobitnej úpravy, ktorá bola doplnená o nevyhnutné ustanovenia týkajúce sa všeobecných ustanovení z VOP (napr. platobné služby a zúčtovanie, započítanie a plnenie záväzkov, zodpovednosť, poplatky a náklady, ustanovenia o oznamovaní a doručovaní listín, overovanie listín, identifikácia a konanie podnikateľov, ochrana osobných údajov, riešenie sporov, zánik zmluvy) a ustanovenia vzťahujúce sa na karty VISA Biznis Electron.


Reklamačný poriadok (PDF)

 • Upresnenie niektorých častí reklamačného procesu.
 • Úprava možností riešenia sporov medzi mBank a klientom

 

Návrhy nového znenia vyššie uvedených zmluvných dokumentov môžete do 4. 5. 2015 písomne odmietnuť. Pokiaľ tak neučiníte, platí, že navrhované zmeny prijímate. Pokiaľ navrhovanú zmenu písomne odmietnete, máte taktiež právo písomne odstúpiť od zmluvy, na ktorej základe bol bankový produkt či služba poskytnutá, a to bezplatne a s okamžitou účinnosťou.

Vyššie uvedené obchodné podmienky budú k dispozícií stránke www.mbank.sk po celú dobu ich účinnosti a môžete si ich stiahnuť aj do svojho počítača.

 

Tím mBank

 

Kategórie:

Aktuality