späť

Nové obchodné podmienky k produktu mHypotéka a Sadzobník účinné od 21. marca 2016

Čo to pre Vás znamená?

Vzhľadom ku skutočnosti, že v súvislosti s legislatívnymi zmenami vstúpil dňa 25.02.2016, do platnosti zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o úveroch na bývanie“), ktorého účinnosť nastáva dňom 21.03.2016, bolo potrebné uskutočniť viaceré zmeny v príslušných obchodných podmienkach mBank. Úpravy obchodných podmienok vyplývajú so zákonom stanovených povinných náležitostí rámcových zmlúv a nepredstavujú zmenu v doteraz zaužívaných pravidlách a postupoch. Z pohľadu nášho zákazníka v podstate všetko zostáva rovnaké a nie je potreba žiadneho aktívneho konania z Vašej strany. Vaše produkty v mBank ako aj naše služby, ktoré Vám poskytujeme sa nijako podstatne nemenia a zmena podmienok má na Vás vplyv v minimálnom rozsahu.

 

Hlavné zmeny v obchodných podmienkach k produktu mHypotéka účinné od 21.03.2016

V predmetných obchodných podmienkach k úverom na bývanie boli zmenené nasledovné ustanovenia:
- došlo k doplneniu definícií nových ukazovateľov a úprave existujúcich pojmov v súlade s požiadavkami zákona (Celkové náklady, Úverová schopnosť, Úver, Žiadosť),
- doplnenie článku 2. Postup pri žiadosti o mHypotéku a uzatvorenie zmluvy o mHypotéke – uvedený článok bol doplnený o podrobnejší postup podania žiadosti a jej následného spracovania v mBank,
- doplnenie bodu 5.1.1 o informáciu akými spôsobmi je úver zabezpečený,
- doplnenie nového bodu 5.1.7 upravujúcom postup v prípade ak nebude pohľadávka riadne a včas splnená,
- bod 7.1.4 bol upravený podľa požiadaviek zákona,
- do článku 8 Predčasné splatenie úveru boli pridané body 8.1.2-8.1.4, ktoré bližšie popisujú možnosti a postupy pri bezplatnom predčasnom splatení,
- doplnení nový článok 10 s podrobnými informáciami a postupmi uplatňovanými v prípade omeškania dlžníka so splácaním úveru,
 

 

Hlavné zmeny v Sadzobníka poplatkov mBank účinného od 26. 4. 2016

S ohľadom na prijatie zákona o úveroch meníme od 26. 4. 2016 sadzobník v časti hypoték nasledovne:
- Poplatok za spracovanie a vyhotovenie žiadosti o predčasné splatenie – po novom zdarma
- Poplatok za predčasné splatenie úveru na podnet klienta s variabilnou sadzbou alebo fixnou sadzbou počas obdobia fixácie – znižujeme z 5 % na 1 % nad 20 % celkovej istiny úveru. Naďalej ponechávame možnosť mimoriadnych splátok do 20 % celkovej istiny úveru počas celých 12 mesiacov od výročia poskytnutia Hypotéky ZADARMO.
- Doplňujeme „poznámky“ o vysvetlenie bezplatného predčasného splatenia vo výške 20 % s ohľadom na nový zákon.


Pre existujúcich klientov sa od 21. 3. 2016 do nadobudnutia účinnosti nového sadzobníka upravujú výšky poplatkov za predčasné splatenie na výšku prípustnú Zákonom o úveroch na bývanie. Pričom nová výška poplatkov zohľadňuje skutočné náklady mBank spojené s predčasným splatením, ktoré pokrývajú predovšetkým materiálne a technické zabezpečenie spojené so spracovaním predčasného splatenia, spracovanie požiadavky, vyhotovenie príslušnej dokumentácie, prípadne činnosti spojené s ukončením príslušného kontraktu a prípadne finančnú stratu mBank spojenú s predčasným splatením.

Ďakujeme za pochopenie  a veríme, že s novými obchodnými podmienkami budete spokojný.

 

Tím mBank