späť

Zmeny daní z príjmu na rok 2017

Pomaly sa blíži čas, kedy naše celoročné finančné hospodárenie vyhodnotí štát. Rovnako ako aj pominulé roky, aj tento nás čaká pár zmien.


Na prelome leta a jesene boli do Národnej rady doručené niekoľké návrhy o zmene viacerých daňových zákonov. Neskôr v novembri toho istého roku boli niektoré z týchto návrhov schválené. Aké to sú? Prinášame prehľad tých najdôležitejších.


Dane z príjmov od roku 2017
1)    Daň z príjmov pre právnické osoby klesne z 22% na 21%


2)    Navýšia sa paušálne výdavky pre podnikateľov, živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. K týmto výdavkom tiež budeme môcť pridať odvody za zdravotné a sociálne poistenie. Sadzba sa tak navýši zo 40% na 60% a zavedie sa maximálny ročný limit  20 000 EUR.


3)    Zmeny v oblasti zdaňovania podielov na zisku (dividend). Zmeny sa týkajú ziskov vytvorených za účtovné obdobie od 1.1.2017 a vyplatených v roku 2018. Zisky týchto obdobiach tak budú zdaňované 7% zrážkou. Ako budú zdanené zavísí najmä od typu príjemcu.


4)    Za zdaňovacie obdobie končiace v roku 2018 zaplatia právnické osoby daňové licencie (minimálnu daň) posledný krát.


5)    Zmena v oblasti uznateľných nákladov. Od 2017 budú nové licenčné poplatky ako napríklad  poskytnutie práva na užitie, použitie priemysleného predmetu či know-how, nehnuteľnosti vypožičanej na základe zmluvy daňovo uznateľné až po jej zaplatení.


6)    V prípade, že sa dokáže úmysel vyhýbaniu sa plateniu dane z príjmov budú daňové pokuty dvojnásobné.


7)    Zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré majú viesť k vyššej právnej istote. Bude doň spadať širší okruh transakcií.


8)    Zmena v oblasti závislých osôb, respektíve v tom, kto je za závislú osobu považovaný. Zvýši sa tak počet subjektov, na ktoré sa vzťahuje transferové oceňovanie.


 Daň z pridanej hodnoty

1)    Daňové úrady budú vyplácať náhradu (úroky) za nadmerné odpočty DPH, ak doba zadržania nadmerného odpočtu presiahne 6 mesiacov.


2)    Zvýši sa právna istota dodávateľov aj odberateľov (plátcov DPH) v prípade stavebných prác.


3)    Nový vzor kontrolného výkazu. Dodávatelia budú musieť faktúry za dodávky stavebných prác vykazovať v kontrolnom výkaze a to aj napriek tomu, že prenesú daňovú povinnosť na iného platiteľa DPH - odberateľa.
 

Kategórie:

Aktuality, Voľný čas