späť

Typy investorov a ich investičné stratégie

 

Skôr, ako sa pustíte do investovania, je dôležité si urobiť obrázok o svojich schopnostiach znášať riziko a adekvátne naň reagovať. Spoznávanie seba ako investora je vždy podmienené hľadaním istých povahových čŕt, ktoré sa pri investovaní prejavujú. Na rozhodovací proces investora okrem racionálneho myslenia vplývajú aj jeho emócie, ktoré vyplývajú z povahových a osobnostných vlastností. Pomenovaním týchto vlastností máte možnosť o sebe zistiť čo najviac a odhaliť tak v sebe investora. To sa pri investovaní ukáže ako obrovská výhoda, ktorá síce sama o sebe nezaručí úspech, no jej obsah sa nedá vyvrátiť.

 

Úspešný profesionálni investori podliehajú rovnakým emóciám ako ostatní investori. Od nich ich však odlišujú dva základne rozdiely: po prvé, poznajú svoje vlastné slabé stránky a teda dávajú pozor, aby nimi neboli pri svojom rozhodovaní ovplyvnení. Po druhé, sú schopní si svoje nesprávne rozhodnutia priznať dostatočne včas a tým sa vyhnúť ďalším zbytočným stratám.

 

Hlavným rozdielom medzi jednotlivými typmi investorov je vnímanie peňazí.  Pri investovaní je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že ak pri aktuálnom poklese hodnoty investície nedôjde k jej spätnému predaju, investor neutrpí reálnu stratu, ale len účtovnú. K skutočnej finančnej strate dôjde, ak sa investor rozhodne investíciu v danom momente predať.

 

Vďaka nášmu prehľadu lepšie zistíte, do ktorej z nasledujúcich troch skupín investorov patríte.

 

Konzervatívny investor

Tento investor nie je priaznivcom vysokého rizika. Radšej zarobí menej, ako by mal riskovať straty. Investor tohto typu sa zameriava predovšetkým na investovanie do fondov peňažného trhu, prípadne do dlhopisových fondov, ktoré majú nízke riziko.

Cieľom konzervatívneho investora a jeho investičnej stratégie je:

  • udržať výšku investovaného kapitálu,
  • dosiahnuť v krátkodobom horizonte primeraný zisk, ktorého výška zodpovedá minimálne miere inflácie.

Avšak pre pokrytie inflácie v dlhodobom horizonte je aj určitý podiel akcií v portfóliu konzervatívneho investora vhodný. Jeho výška závisí od investičného horizontu cieľov, ktoré si investor stanovil.

Konzervatívna stratégia sa odporúča najmä investorom s averziou k riziku, resp. klientom s kratším investičným horizontom.

 

 

Vyvážený investor

Vyváženie investície znamená správne rozloženie financií s cieľom kombinovať bezpečné investície, ktoré mu prinášajú pravidelný a dlhodobý výnos, s tými rizikovejšími v približne rovnakom podiele. Jeho cestu možnosť nazvať ako „zlatú strednú cestu“. Vyvážený investor teda akceptuje strednú úroveň investičného rizika.

Cieľom vyváženého investora je:

  • dosiahnutie maximálneho výnosu,
  • rast hodnoty majetku v strednodobom, resp. dlhodobom horizonte (3 – 8 rokov)

 

 

Dynamický investor

Dynamický investor je presným protipólom konzervatívneho, čiže dočasné poklesy trhu pre neho znamenajú príležitosť k investícii (trhy sú lacné). Hlavnou motiváciou je maximálny výnos a nezaujíma ho ani vysoké riziko.

Tento typ investora sa vyznačuje nízkou averziou rizika. Jeho cieľom je:

  • dosiahnuť vysoký zisk z investície aj pri vyššej miere rizika
  • maximalizácia výnosu v dlhodobom horizonte (5 – viac rokov)

Portfólio dynamického investora tvoria predovšetkým akciové fondy, zvyšok umiestňuje do dlhopisových fondov a zanedbateľnú časť tvoria peňažné fondy, ktoré plnia stabilizačnú funkciu. Vzhľadom na vysoký podiel akciových fondov vo svojom portfóliu investor nevylučuje ani možnosť investícií do menej známych spoločností, ktoré môžu priniesť vysokú výnosnosť v podobe dividend a kapitálových ziskov. Investičný horizont je dlhodobý, preto sa odporúča takáto skladba portfólia investorom, ktorí majú s investovaním do podielových fondov už dlhodobejšie skúsenosti a nepodliehajú panike pri dočasných poklesoch kurzov.


 

 

Jednou z možností, ako zistiť investičný profil a vhodnú investičnú stratégiu, je vyplnenie investičného dotazníka. Pri stanovovaní investičného profilu je ale dôležité sa nepreceniť. Hrozí, že si zvolíme dynamický profil, a pri najbližšom prepade trhu spanikárime a peniaze vyberieme. To je oveľa horšie, než si vybrať konzervatívny profil a neskôr to prehodnotiť. Často platí, že keď trhy rastú, ľudia majú tendenciu byť viac dynamickejší, než v skutočnosti sú.

 

A akým investorom ste vy?

 

 

 

Kategórie:

Aktuality, O investovaní