späť

Multi Asset stratégie – jednoduché riešenie pre rozkolísané trhy


 

 

Kapitálovým trhom sa aj napriek rôznym výzvam v poslednom čase relatívne darí. Ich vývoj je ale naďalej silno ovplyvňovaný dynamickou geopolitickou situáciou. Napríklad zvolenie nového prezidenta USA vyhnalo ceny amerických akcií smerom nahor, ale zatiaľ nikto nevie, či sa mu bude dariť podporovať hospodársky rast i naďalej. Európske akciové trhy udržujú rastúci trend, a to aj napriek značnej nervozite vyvolanej voľbami v mnohých kľúčových európskych krajinách. Na druhej strane stoja tradičné konzervatívne investície, napr. štátne dlhopisy, naďalej kvôli veľmi nízkym výnosom pre investorov relatívne neatraktívne. Vybrať si v tomto prostredí tu najvhodnejšiu investíciu je veľmi zložité, Multi Asset stratégie ale ponúkajú jednoduché riešenie.

 

Aktuálny ekonomický a politický vývoj sa dá len veľmi ťažko odhadovať, avšak hlavne otázky, ktoré sa riešili minulý a predminulý rok, sú stále naliehavé. Ide o vývoj americkej ekonomiky, situácii v Číne i ďalšie smerovanie Európskej únie, silno ovplyvnené skúsenosťami s brexitom. Zmenami prechádzajú tiež rozvojové trhy. Svetové centrálne banky hojne využívajú neštandardné nástroje, ako je kvantitatívne uvoľňovanie, ktorými výrazne ovplyvňujú trhové prostredie a umelo udržujú kľúčové úrokové sadzby nízke. To sa premieta najmä do výšky výnosov zo štátnych dlhopisov. Fondy, ktoré investujú do (bezpečnejších) dlhopisov, sa tak po odpočítaní poplatkov môžu bežne dostať i do záporných hodnôt.
„Mohlo by sa zdať, že konzervatívnejší investori, ktorí nechcú kupovať rizikovejšie aktíva, ako sú akcie, nemajú na výber a musia sa s touto skutočnosťou uspokojiť. K tomu ale nie je jediný dôvod,“ myslí si generálny riaditeľ NN Investment Partners v ČR Jan D. Kabelka, podľa ktorého sú vhodným riešením práve zmiešané podielové fondy, ktoré fungujú na základe stratégie Multi Asset.

 

 

Aktívna správa, riadená volatilita
Multi Asset fondy investujú do viac tried aktív naprieč rôznymi svetovými trhmi a sektormi. V jednom balení ponúkajú investície do dlhopisov a akcií, niektoré i do komodít či nehnuteľností. Správcovia týchto aktívne riadených zmiešaných fondov vyberajú tie najatraktívnejšie investície a pritom udržujú kolísanie hodnoty portfólia v medziach určených politikou fondu.

„Viac, než kedykoľvek predtým, je nutné investície dobre diverzifikovať. Teda rozložiť investované prostriedky do rôznych, pokiaľ možno, na sebe najmenej závislých investičných nástrojov. Len tak môže investor znížiť riziko poklesu celkovej investície a zároveň ťažiť z investičných príležitostí napriek rôznymi trhmi. Naše Multi Asset fondy ponúkajú ideálny mix podstupovaného rizika a očakávaného výnosu z čoho pramení ich rastúca obľúbenosť ako medzi investormi, tak finančnými poradcami,“ hovorí Jan Kvapil, investičný manažér Multi Asset stratégií v NN Investment Partners.

To, že investície do fondov s Multi Asset stratégiami fungujú, môžeme vidieť na príklade fondu NN (L) First Class Multi Asset. Jeho cieľom je v horizonte päť rokov dosiahnuť 3 % zhodnotenie nad peňažné trhy (merané trojmesačnou sadzbou Euribor) s cieľovou volatilitou 5 % ročne (maximálne 10 %, ak tak manažér rozhodne na základe vývoja trhov). Toto sa snaží dosiahnuť investíciami naprieč rôznymi druhmi aktív (akcie, dlhopisy, komodity, nehnuteľnosti, atď.) Po piatich rokoch od založenia fondu v októbri 2011 dosiahla eurová trieda fondu zhodnotenie 4,9 % (po odpočítaní poplatkov) s priemernou volatilitou na úrovni 4,1 % (údaje k 31.10.2016) čím fond dokonca prekonal svoj stanovený cieľ. Ku koncu januára 2018 bol priemerný ročný výnos fondu od založenia 4,25 % (trieda P Cap EUR k 31.1.2018).

 

 

Zmiešané fondy sú na Slovensku najobľúbenejšie
Nízke úroky plynúce z peňazí uložených v banke privádza stále viac ľudí k investovaniu voľných finančných prostriedkov do podielových fondov. To potvrdzujú aj posledné štatistiky Slovenskej asociácie správcovských spoločností, kde ku koncu januára 2018 bolo v domácich a zahraničných fondoch ponúkaných v Slovenskej republike zainvestovaných viac ako 8,2 miliárd eur, z toho viac ako 40 % tvoria práve zmiešané fondy.

„Investori si na Multi Asset fondoch cenia predovšetkým to, že v rámci jednej investície získajú komplexný investičný produkt, kde za nich profesionáli priebežne vyhľadávajú atraktívne investičné príležitosti a zároveň sa snažia udržať kolísanie fondu v stanovených limitoch,“ objasňuje tento trend Jan Kvapil.

Základom úspechu (teda dosiahnutie stanoveného cieľa) je ale predovšetkým dodržanie odporúčaného investičného horizontu. Kolísanie hodnoty investície je prirodzené. Krátkodobé výkyvy sú často spôsobené šokmi na trhoch, ktoré nemusia mať nič spoločného s kvalitou aktív, do ktorých fond investuje. Príkladom toho sú napríklad politické udalosti, ktoré strhnú ceny akcií nadol, nijak ale nesúvisia s tým, ako sa darí tej či nej firme, ktorej akcie sú v majetku fondu. Dôležité je sledovať dlhodobé trendy a na základe toho sa rozhodnúť, kam a na ako dlho investovať; o zbytok sa postarajú NN Multi Asset stratégie.

Zdroj: NN Investment Partners

 

 

Právne oznámenie: Tento dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov, text nie je právne záväzný a nesmie byť použitý na účely predaja investícií alebo nadobudnutiu cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou, a preto by si investori mali sami získať informácie o prípadných registračných alebo ohlasovacích povinnostiach vo vzťahu k plánovaným investíciám v rámci svojej jurisdikcie. Za stratu, ktorá by čitateľovi prípadne mohla vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN Investment Partners C.R., a. s. žiadnu zodpovednosť. S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na kolísanie možných výnosov v dôsledku výkyvov menového kurzu. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.

 

 

 

 

 

 

Kategórie:

Aktuality, O investovaní