späť

NN (L) European Equity - Investičné príležitosti v európskom regióne

 

Európsky akciový fond. Má vynikajúce výsledky, pri mierne nižšej volatilite prekonáva dostupných konkurentov a drží krok s benchmarkom.

 

V ponuke mBank nájdete okrem dlhopisových a zmiešaných fondov aj široké spektrum akciových fondov od investičnej spoločnosti NN Investment Partners, medzi ktorými nechýbajú fondy regionálne, sektorové či so svetovým zameraním. V tomto príspevku vám bližšie predstavíme európsky akciový fond NN (L) European Equity, ktorý sa ku koncu júna dostal na štvrté miesto najpredávanejších fondov mBank z celej ponuky fondov mBank. Fond je vhodný nielen pre vyvážených či dynamických investorov ale aj pre konzervatívnych, ktorý začínajú s investovaním do akcií, nakoľko v portfóliu fondu sú zastúpené silné európske spoločností u ktorý sa neočakáva vysoký nárast či pokles.

 

 

Výber konkrétnych titulov

NN (L) European Equity investuje do akcií prevažne veľkých spoločností obchodujúcich na vyspelých európskych trhoch a diverzifikuje svoje portfólio do rôznych sektorov v (západo)európskych krajinách. Zahŕňa hlavne likvidné akcie medzinárodných korporácií (Nestlé SA, VODAFONE GROUP PLC, OMV AG, VOLVO, PHILIPS )  s vedúcim postavením vo svojom odbore. V základnej európskej triede sa fond snaží v horizonte niekoľkých rokov prekonať európsky akciový index MSCI Europe NR, ktorý používa ako benchmark.

 

Investičný proces vychádza z prístupu ku konštrukcii portfólia zdola nahor (bottom-up), založeného na vyhľadávaní konkrétnych akciových titulov podľa ich investičnej atraktívnosti. Portfólio manažment sleduje v rámci fundamentálnej analýzy napríklad vývoj tržieb a ziskových marží alebo kvalitu súvahy príslušných akciových spoločností a prihliada tiež na ESG kritériá v oblasti udržateľného rozvoja a sociálne zodpovedného investovania (vylúčenie kontroverzných firiem). Fundamentálnu analýzu dopĺňa krátkodobo orientovaný kvantitatívny prieskum akciových titulov podľa rôznych hodnotiacich kritérií alebo trhového momentu. Investičný proces následne vedie k odhadu cieľovej ceny akcií v modeli diskontovaného cash-flow a manažérsky tím vyberá do portfólia akcie s trhom zatiaľ nerozpoznanou vnútornou hodnotou. Výsledkom je diverzifikované akciové portfólio reprezentujúce kvalitné a stabilné ziskové firmy, ktoré by mali rôznymi kanálmi prinášať nadvýkonnosť oproti benchmarku v podobe kladného koeficientu alfa.

 

V rámci riadenia rizík sa fond usiluje o nízku výkonnostnú odchýlku od benchmarku (tracking error) na úrovni 2% až 4% p.a. Rozdiely vo váhovom zastúpení jednotlivých krajín (národných akciových trhov) medzi fondom a benchmarkom sa pri tomto záväzku bežne pohybujú do ± 10 percentuálnych bodov, v hlavných sektoroch GICS bežne do ± 5 p. b. a na úrovni konkrétnych titulov väčšinou nepresahujú ± 2,5 p. b. Miera preváženia daného titulu väčšinou zodpovedá tomu, ako veľmi je manažérsky tím presvedčený o schopnosti príslušnej firmy reprezentovať kvalitný investičný nápad.

 

 

Prečo do fondu investovať?

  • Významné európske spoločnosti s dlhoročnou tradíciou
  • Široká diverzifikácia v rámci všetkých európskych krajín a mnohých ekonomických sektorov
  • Aktívna správa tímom skúsených manažérov
  • Rastový potenciál: relatívne nízka úroveň cien európskych akcií s ohľadom na dobré hospodárske výsledky firiem a ekonomický rast v Európe
  • Podhodnotené akciové tituly (akcie s nepoznanou trhovou hodnotou)
  • Diverzifikované riziko v prípade ekonomického cyklu vďaka zastúpeniu cyklických a necyklických spoločností
  • Defenzívny fond
  • Akciový fond pre začínajúcich investorov
  • Nízka korelácia s indexom
  • Priemerný ročný výnos od založenia 4,42 %

 

 

Údaje fondu k 30. 6. 2018 

Veľkosť fondu:

190,40 mil. EUR

Daňový domicil:

Luxembursko

ISIN:

LU0082087510

Typ fondu:

Akciový - vyspelá Európa

Typ výnosu:

Kapitalizačný

Vznik fondu:

December 2001

Priebežné poplatky:

1,61

Benchmark:

MSCI Europe NR

Minimálna investícia:

15 EUR

Stupeň rizika:

5

 

 

Eurozóna a zvyšná vyspelá Európa

Graf 1 ukazuje zloženie portfólia portrétovaného fondu podľa krajín, resp. príslušnosti držaných titulov k ich akciovým trhom. Manažérsky tím dbá medzi inými o širokú diverzifikáciu medzi rôzne krajiny ako v rámci eurozóny, tak i mimo nej. V porovnaní s benchmarkom MSCI Europe patrí k najviac preváženým národným trhom Holandsko, Fínsko a niektoré ďalšie menšie krajiny ako Rakúsko, Belgicko alebo Nórsko. Naopak značne pod úrovňou spomínaného indexu zohľadňuje fond Francúzsko, Nemecko a čiastočne aj Veľkú Britániu, teda krajinu s najväčšou váhou v indexe. Ďalej fond podvažuje Španielsko. Akcie z eurozóny predstavujú približne 55 % z jeho majetku, zatiaľ čo na indexe MSCI Europe sa podieľajú 52 %.

 

Podľa sektorového zloženia z konca júna 2018 v grafe 2 prevažuje fond oproti benchmarku niektoré cyklické sektory ako financie, energia a suroviny. Tie by mali profitovať z pokračujúceho rastu európskej ekonomiky alebo zdražovania ropy a priemyselných kovov. Naopak medzi podvážené sektory patrí priemysel, zdravotníctvo, necyklický spotrebný tovar a informačné technológie, ktoré nie sú veľmi atraktívne s ohľadom na necyklický charakter, alebo nesú vyššie riziko dopadu minuloročného posilnenia eura či súčasných sporov vo svetovom obchode na exportnú výkonnosť.


 

 

Výborné výsledky

Pri porovnaní 5 ročnej výkonnosti fondu s eurovou výkonnosťou benchmarkového indexu MSCI Europe GR je vidieť, že fond najmä v dlhodobom horizonte drží krok s indexom.

 

Fond možno pre jeho kvality odporučiť ako významnú akciovú pozíciu investorom, ktorí  vyhľadávajú skôr defenzívny typ akcií či s investovaním do akcií začínajú.

 

 

Tabuľka 1: 10 najväčších pozícií k 30. 6. 2018

BP p.l.c.

3,58 %

Roche Holding Ltd Genusssch

3,21 %

Diageo plc

2,67 %

Total SA

2,62 %

Enel SpA

2,52 %

Orange Sa

2,43 %

Imperial Brands PLC

2,35 %

Legal & General Group Plc

2,29 %

Royal Ahold Delhaize N.V.

2,17 %

AXA SA

2,17 %

 

 

Kvantitatívne ukazovatele fondu (k 30. 6. 2018)

 

Fond

Index

Ročná výkonnosť (NET %)

1 rok

0,63

2,85

3 roky

2,70

2,61

5 rokov

8,53

8,51

Od založenia

4,42

5,09

Štatistika (3 roky)

Volatilita p.a.

11,91

11,33

Beta

0,96

0,97

Alpha

0,21

0,28

Information Ratio

0,03

0,01

Tracking Error

3,17

2,70

 

 

Výnos fondu za obdobie od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2018


 

 

 

Zdroj: NN Investment Partners, časopis Fond Shop 10/2018, str. 18-19

 

 

 

Právne oznámenie: Tento dokument má výlučne informatívny charakter, nejde o ponuku na nákup cenných papierov, text nie je právne záväzný a nesmie byť použitý na účely predaja investícií alebo k nadobudnutiu cenných papierov v krajinách, kde je to zakázané relevantnými orgánmi alebo legislatívou, a preto by si investori mali sami získať informácie o prípadných registračných alebo ohlasovacích povinnostiach vo vzťahu k plánovaným investíciám v rámci svojej jurisdikcie. Za stratu, ktorá by čitateľovi prípadne mohla vzniknúť použitím informácií uvedených v tomto dokumente, nenesie NN Investment Partners C.R., a. s. žiadnu zodpovednosť. S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na kolísanie možných výnosov v dôsledku výkyvov menového kurzu. Všetky dôležité informácie a dokumenty týkajúce sa uvedených fondov, vrátane súvisiacich rizík a nákladov, sú k dispozícii na www.nnfondy.sk.

 


 

Kategórie:

O investovaní