späť

Sadzobník poplatkov a Obchodné podmienky ku kreditným kartám

Sadzobník

Vážení klienti,

V súvislosti so zavedením jednorazových prevodov z kreditnej karty meníme k dnešnému dňu Sadzobník poplatkov a Obchodné podmienky vydávania a používania kreditných kariet v mBank.
 

Sadzobník poplatkov platný od 15. augusta 2011 nájdete na našom webe v sekcii Dôležité dokumenty, rovnako ako Obchodné podmienky vydávania a používania kreditných kariet v mBank, účinné od 15.8.2011.


V Sadzobníku pribúda poplatok za jednorazový prevod v časti XII- Kreditné karty VISA, bod g) Platobný príkaz z kreditnej karty v rámci Slovenska prostredníctvom Internet Bankingu – 1,5% zo sumy, min  1€.


Vo vyššie spomínaných Obchodných podmienkach sa pridáva:

• Definície a pojmy: Platobný príkaz z kreditnej karty – uskutočnenie bezhotovostného prevodu prostredníctvom Internet Bankingu mBank alebo mLinky a to na ľubovoľný tuzemský účet. Ak nie je v Zmluve alebo týchto OP stanovené inak, vzťahujú sa na prevody uskutočnené podľa bodu 2.4.1.2 písm. d) týchto OP primerane ustanovenia Obchodných podmienok zriaďovania a vedenia bežných, sporiacich účtov a účtov k hotovostnému úveru v mBank, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach mBank.
bod d) v časti 2.4.1. v tuzemsku prostredníctvom Platobného príkazu z kreditnej karty, pričom tento môže byť uskutočnený iba s aktuálnym dátumom splatnosti

• body f) a g) v časti 2.6.1
f) uskutočnením Platobného príkazu po riadnom identifikovaní a autorizácii prostredníctvom mLinky,
g) uskutočnením Platobného príkazu po riadnom identifikovaní a autorizácii (zadaním sms kódu)   prostredníctvom Internet Bankingu mBank

 

                                                                            *****


Zároveň oznamujeme, že dňa 15. októbra 2011 vstúpi do platnosti nový Sadzobník poplatkov a nové Obchodné podmienky vydávania a používania kreditných kariet v mBank.

 


V Sadzobníku poplatkov nastane zmena v časti XVI- Iné poplatky, kde pridávame bod k) Zaslanie formulárov/ žiadostí v papierovej forme poštou na žiadosť klienta 6,64 €.


V Obchodných podmienkach vydávania a používania kreditných kariet v mBank nastanú zmeny v bodoch:


• 2.1.4 Po odsúhlasení žiadosti a podpísaní Zmluvy, mBank zriadi v prospech žiadateľa Úverový účet a vydá a zašle žiadateľovi Hlavnú kartu, uzavretú Zmluvu, ktorá obsahuje aj informáciu o výške priznaného Úverového limitu, a prípadné Dodatkové karty.


• 2.6.1. bod f) a g)
f) uskutočnením Platobného príkazu po riadnom identifikovaní a autorizácii prostredníctvom mLinky,
g) uskutočnením Platobného príkazu po riadnom identifikovaní a autorizácii (zadaním sms kódu)   prostredníctvom Internet Bankingu mBank

• 2.6.7 bod d) odmietnutia preukázania sa dokladom potvrdzujúcim totožnosť Užívateľa v prípade uvedenom v bode 2.6.6 alebo v prípade zistenia, že Kartu používa neoprávnená osoba.

• 2.12.2 Úverový limit, Autorizačný limit a všetky ostatné podmienky súvisiace s aktívnou Kartou, ktorá stráca platnosť, mBank automaticky obnoví a Majiteľovi odošle novú Kartu v neaktívnom stave na doručovaciu adresu platnú aspoň 60 dní pred uplynutím platnosti predchádzajúcej Karty, v súlade s článkom 2.12.9, spolu s potvrdením o vydaní novej obnovenej Karty.

• 2.12.9 O zmene adresy, na ktorú má byť doručená obnovená Karta musí Majiteľ mBank informovať najneskôr 60 dní pred uplynutím termínu platnosti predchádzajúcej  Karty.


• 2.14.1 Majiteľ alebo Užívateľ môžu kedykoľvek požiadať o zrušenie Karty.

• 2.16.11 V prípade neuhradenia dlžnej sumy evidovanej na Úverovom účte pred uplynutím výpovednej lehoty je mBank oprávnená uhradiť dlžnú sumu jej započítaním proti akejkoľvek aj nesplatnej pohľadávke Majiteľa z ktoréhokoľvek účtu vedeného v mBank, a to v nasledujúcom poradí:
a) čiastka, o ktorú došlo k prekročeniu Úverového limitu
b) neuhradené sankčné  náklady, ktoré obsahujú poplatky za upomienky, výzvy a ďalšie oprávnené náklady, provízie a poplatky
c) dlžná istina

• 2.16.12 V prípade vypovedania Zmluvy Majiteľ nemá nárok na vrátenie poplatku za vydanie Karty. Po zániku Zmluvy mBank vráti klientovi iba pomernú časť pravidelne účtovaného a vopred strhnutého poplatku za platobnú službu súvisiacu s Kartou v súlade s platnou právnou úpravou.

Kategórie:

Aktuality