späť

Ako si vybrať ten správny typ podielového fondu

Možnosť vybrať si hneď z niekoľkých fondov je skvelá – ak viete, ktorý si zvoliť. Pre tých z vás, ktorí ešte stále váhajú, kam investovať, sme pripravili nasledujúci prehľad jednotlivých typov podielových fondov. S jeho pomocou pre vás bude investovanie zase o niečo ľahšie, ak to vôbec ešte ide... :-)

 

 

Ako investor sa asi budete zaujímať najmä o to, čo získate, za ako dlho a hlavne aké veľké riziko musíte podstúpiť. Fondy sa bežne delia podľa toho, do čoho investujú. My sme ich roztriedili ešte podľa miery rizika, aby ste mali lepší prehľad o ich výhodnosti (nie nadarmo sa totiž hovorí, že risk je zisk) a doplnili sme ich slovníčkom pojmov.

 

 

1. Nízke riziko

Fondy peňažného trhu a fondy krátkodobých investícií
Manažéri týchto fondov nakupujú napríklad štátne pokladničné poukážky alebo bezpečné štátne dlhopisy a časť prostriedkov ukladajú do termínovaných vkladov. Ide o najvyhľadávanejšiu formu investovania u nás, pretože riziko je naozaj veľmi, veľmi nízke. Hodnota investície totiž ani v jednom z prípadov moc nekolíše. Oba typy fondov sú teda ideálne pre všetkých konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem o krátkodobú investíciu, zvyčajne do jedného roka trvania. Ich prínos je ale len o niečo málo vyšší ako u termínovaných vkladov, zisk je teda naozaj nízky. Ak dôjde v priebehu daného roka k vyššej inflácii, nemusia sa vaše investície zhodnotiť vôbec.

 


 

2. Stredné riziko

Dlhopisové fondy
Prostredníctvom nich nakúpite dlhopisy od rôznych podnikov alebo od štátu. Investičný horizont sa pohybuje medzi 2 a 4 rokmi, takže hrozia mierne výkyvy hodnoty investícií, ale zase s nimi môžete zarobiť viac, ako keby ste zvolili jeden z predchádzajúcich dvoch typov.

 

Zmiešané fondy
Ako už názov napovedá, ide o kombináciu všetkých typov fondov, ale zakaždým namiešanú v inom pomere. Zistite si radšej vopred, či sa daný zmiešaný fond zameriava skôr na dlhopisy, alebo napríklad na akcie. V zmiešaných fondoch totiž narazíte ako na tie, ktoré investujú prevažne do dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu a znamenajú nízke riziko, tak aj na tie, ktoré sa zameriavajú hlavne na rizikové akcie a nesú teda so sebou riziko vysoké. Práve kvôli zmiešaniu rôznych foriem investovania sa do pomyselného stredu dostáva ako ich volatilita, tak dĺžka investičného horizontu – tá sa pohybuje okolo 3 rokov.

 

Fondy fondov
Znie to vtipne, ale aj fondy majú svoje fondy. To znamená, že vaše peniaze investujú do nákupu podielových listov v iných fondoch. Vďaka tomu môžete s nízkou počiatočnou sumou investovať aj do výnosných fondov, ktoré by v prípade, že by ste do nich vstúpili priamo, požadovali vyšší vklad od začiatku. Riziko, výnosy aj časový horizont sú zhruba rovnaké ako pri fondoch zmiešaných.

 


 

TIP mBank!
Ste investor začiatočník a chcete získať viac, ale riskovať menej? Vyberajte zo zmiešaných fondov alebo fondov fondov. Tieto fondy majú často aktívnu správu, to znamená, že sa prispôsobujú aktuálnemu dianiu na trhu a investujú do toho, čo sa momentálne najviac oplatí.

 


 

 

3. Veľké riziko

Akciové fondy
Jednoznačne najvýnosnejšie forma investovania je nákup akcií. Buď môžete staviť na rozvíjajúce sa podniky, ktorých akcie zatiaľ stoja málo, ale mohli by vám veľa zarobiť v budúcnosti, alebo naopak za väčšie peniaze zaobstarať akcie veľkých, stabilných a prosperujúcich firiem a zarábať na nich hneď. Je však vhodné dať svojej investícii čas aspoň 5 rokov. Niektoré fondy sa zameriavajú len na jedno ekonomické odvetvie alebo geografický región, v ktorom sa veľmi dobre orientujú a zvyšujú tak pravdepodobnosť výnosu. Zároveň však rastie aj miera rizika, ako to už býva, ak ich vsadíte len na jedného koňa. Avšak riskujete tak či tak, pretože s tým, ako sa vyvíja dopyt a ponuka na trhu, kolíše tiež hodnota akcií jednotlivých spoločností. Preto by sme ich odporučili skôr skúseným investorom, ktorí dokážu aspoň trochu predvídať vývoj trhu, alebo tým, ktorí sa o svoje financie nemusia toľko obávať.

Zvláštnou kategóriou sú špeciálne fondy, ktoré sa od štandardných fondov líšia najmä v organizácii a v administratívnych záležitostiach. Zameriavajú sa napríklad na veľké realitné projekty alebo realitné spoločnosti.

 

Otvorené - uzavreté fondy
Ďalšou možnosťou je deliť fondy podľa toho, akým spôsobom v nich možno nakladať s podielovými listami.
Otvorený fond ponúka neobmedzený počet podielových listov a je povinný ich od investorov vykúpiť späť (čiastka daná aktuálnym kurzom sa znižuje o poplatok za odkúpenie). Každodenným predajom a nákupom podielových listov stúpa likvidita fondu. Môžete doňho teda investovať kedykoľvek, a keď sa vám zachce svoje podielové listy predať, správcovská spoločnosť vám to musí umožniť, hneď ako o predaj požiadate.

Uzavreté fondy majú na rozdiel od otvorených presne stanovené obdobie, kedy do nich môžete investovať, posledným dňom tohto obdobia sa uzavrú a nemožno z nich vystúpiť. Presnejšie povedané: môžete nakupovať ich podielové listy len vo vopred stanovenom čase a predávať až po uplynutí záväzne danej lehoty. Od otvorených sa líšia aj v tom, že podielové listy vykupovať nemusia. Ich množstvo majú limitované zhora aj zdola. Spodnú hranicu vydaných podielových listov musia dosiahnuť do určitého času, akonáhle potom dosiahnu aj hornú hranicu, uzavrú sa a ďalšie podielové listy už nepredávajú.
 

 

Tak čo, už viete, ktorý fond je pre vás ten pravý? Ak stále váhate a máte ešte nejaké otázky, určite sa nás spýtajte. Odpovede na niektoré svoje otázky ale možno nájdete v slovníčku:

 

Akcie Cenný papier, ktorý svojmu majiteľovi dáva právo podieľať sa na riadení akciovej spoločnosti aj na jej zisku.
Dlhopis Cenný papier oprávňujúci svojho vlastníka požadovať od dlžníka splatenie dlžnej sumy a splnenie ďalších, z dlhopisu plynúcich povinností.
Inflácia Oslabenie skutočnej hodnoty určitej meny vplyvom opakovaného nárastu cien v danej ekonomike. Peniaze strácajú kúpnu silu a preto je k nákupu bežných vecí potreba viac. Za stovku si dnes kúpite oveľa menej ako pred desiatimi rokmi. Zatiaľ, čo v roku 1989 stál rožok 0.30 Sk, dnes ho len málokde kúpite za menej ako 6 centov.
Likvidita Schopnosť investičného nástroja premeniť sa na disponibilné finančné prostriedky, a to za minimálny čas a s minimálnymi nákladmi.
Podielový list Listina zaručujúca vám podiel na celkovom majetku daného fondu.
Štátne pokladničné poukážky Dlhové papiere so splatnosťou do jedného roka, ktoré pokrývajú štátny deficit - ak ich kúpite, vláda sa stane vaším dlžníkom.
Termínovaný vklad Termínovaný účet s garantovanou úrokovou sadzbou vyššou ako býva na sporiacom účte, peniaze sa na neho vkladajú na vopred pevne stanovenú dobu (mesiace až roky).
Volatilita Miera kolísania hodnoty investície a súvisiaceho rizika.