späť

Konvertibilné dlhopisy

Nedávno sme sprístupnili niekoľko fondov od BNP Paribas Asset Management slovenským investorom, a postupne v priebehu leta 2017 vám tieto fondy predstavíme, aby ste sa mohli zamyslieť, ako vám tieto fondy môžu pomôcť v portfóliu k vašim dlhodobým investičným cieľom.

 

 

Konvertibilné dlhopisy sú tak trochu krížencom akcií a dlhopisov, preto sa im tiež hovorí hybridné dlhopisy. Investor do takéhoto nástroja má právo, ale nie povinnosť byť uspokojený pri splatnosti dlhopisu akciami emitenta vopred stanoveným kurzom. Konvertibilné dlhopisy sú totiž kombináciou bežného dlhopisu a vnorenej opcie na akcie emitenta dlhopisu, poprípade jemu spriaznenej spoločnosti.

 

Táto špecifická trieda aktív má tendenciu sa chovať nesymetricky. Pokiaľ akciové trhy rastú, rastie i hodnota práva na budúci nákup akcií emitenta a dokonca rastie stále rýchlejšie, pretože stúpa citlivosť ceny dlhopisu na cenu podkladovej akcie. Naopak, pokiaľ akcia emitenta padá, cena dlhopisu klesá stále pomalšie, pretože postupne klesá i citlivosť ceny dlhopisu na cenu podkladovej akcie. Dlhopisová zložka funguje ako padák a brzdí ďalší pokles.

 

Hovorí sa, že obrázok povie viac, než tisíc slov – nasledujúci graf ukazuje, ako sa historicky vyvíjali konvertibilné dlhopisy v porovnaní s inými triedami aktív.

 

Konvertibilné dlhopisy
Zdroj: Bloomberg, Thompson Reuters, BNP Paribas Asset Management

 

Predchádzajúci graf ukazuje dlhodobú historickú výkonnosť niekoľkých európskych tried aktív, reprezentovaných svojimi indexami od roku 1998 do konca mája 2017. Tmavo zelená linka je index európskych konvertibilných dlhopisov, Thompson Reuters CB Europe, hnedá linka je index európskych akcií, index DJ Europe Stoxx 600. Oranžová a svetlo zelená linka sú potom dve klasické dlhopisové triedy aktív – firemné dlhopisy a vládne dlhopisy, reprezentované vlastnými indexmi.

 

Graf ukazuje, ako rástli trhy s rizikovými aktívami ku koncu 90. rokov, potom došlo k poklesu v dôsledku prasknutia technologickej bubliny v USA, nasledoval rast trhov v rokoch 2003 – 2007, po ktorom nasledoval druhý silný pokles behom globálnej finančnej krízy. Od roku 2009 trhy rastú, so zaváhaním v roku 2011, kedy trhy pochybovali o zotrvaní Grécka v eurozóne.

 

Za posledných 20 rokov je výkonnosť konvertibilných dlhopisov vyššia, ako pri aktívach v ostatných triedach, pritom s volatilitou (kolísaním) nižšia, ako je tomu pri akciových trhoch.

 

 

Čím sú konvertibilné dlhopisy atraktívne dnes?

Investori v Európe si zvykli na abnormálne nízke úrokové sadzby, dokonca v eurozóne komerčné banky platia svojej banke, teda Európskej Centrálnej Banke (ECB) za to, že si u nej môžu odkladať prebytočnú likviditu. Aj firemné dlhopisy prinášajú svojim investorom veľmi nízky výnos, či už tie kvalitné, investičného stupňa, alebo tie menej kvalitné s vyšším výnosom. Vzhľadom k nízkym úrokovým sadzbám sa s klasickými dlhopismi obchoduje pomerne draho. Pokiaľ by ECB úrokové sadzby navýšila, rast výnosov zasiahne trh tradičných dlhopisov a ich ceny budú tak klesať, a to tým viac, čím majú dlhopisy vyššiu splatnosť. V takom prostredí je výhodné držať konvertibilné dlhopisy, ktorých typická splatnosť je kratšia, ako je tomu pri tradičných vládnych alebo firemných dlhopisoch.

Naopak pokiaľ by pokračujúce oživenie v Európe ťahalo hore akciové trhy v Európe, tak ich rast by so sebou ťahal aj európske konvertibilné dlhopisy. Pritom sa investori domnievajú, že európske akcie sú dlhodobo podhodnotené, najmä v porovnaní s akciovými trhmi v USA. To by naznačovalo ďalší rastový potenciál európskych trhov.

 

Je potrebné dodať, že fáza rastu na akciových trhoch už určitú dobu trvá, od marca 2009 a už teraz sa jedná o nadpriemerne dlhý býčí, teda rastový trh. A aj keď sú zatiaľ trhy veľmi optimisticky naladené, akciové ani dlhopisové trhy nie sú vôbec lacné, aj keď s rozdielmi medzi rôznymi regiónmi. Z tohto pohľadu konvertibilné dlhopisy sa môžu javiť ako dobrá alternatíva, ktorá dáva možnosť podieľať sa na ďalších rastoch akcií, ale s určitou ochranou proti poklesom – fond je vo finále investovaný do dlhopisov, ktoré môžu, ale nemusia byť zamenené za akcie.

 

Takže európske konvertibilné dlhopisy môžu byť dobrou stávkou na ekonomické oživenie v Európe, s obmedzeným dopadom prípadného rastu úrokových sadzieb či korekcie akciových trhov.

 

 

A čo nájdete vo fonde Parvest Convertible Bond Europe?

Ide o fond s históriou od roku 1988, ktorý je dlhodobo tradične ponúkaný slovenským investorom a ktorý je momentálne v ponuke aj pre klientov slovenskej mBank. Fond je zainvestovaný do cca 60 konvertibilne dlhopisových titulov z celej Európy, ktorému dominujú zameniteľné dlhopisy vydané v Nemecku, Francúzsku, Holandsku či Veľkej Británii. Z hľadiska sektoru vydávajúcich spoločností dominujú priemyselné spoločnosti, potom sektory telekomunikácií a cyklického spotrebného tovaru.

 

Veľkosť fondu na konci mája 2017  presahovala 850 miliónov EUR. Fond si drží solídny rating 3 hviezd od ratingovej agentúry Morningstar.

 

Fond spravuje tím ôsmich portfólio manažérov, ktorí spolu riadia 3,3 miliardy EUR v konvertibilných dlhopisoch -  európskych,  globálnych alebo ázijských. BNP Paribas Asset Management patrí k špičkovým hráčom v oblasti správy konvertibilných dlhopisových portfólií.

 

Ďalšie informácie o tomto fonde nájdete v sekcii Výsledky fondov alebo priamo tu.

 

 

 

Tento blog vyjadruje osobné názory Jana Maňáka, zástupcu BNP Paribas Asset Management pre Slovensko, na základe informácií známych k 27.6.2017. Vo fonde Parvest Convertible Bond Europe nemá aktuálne žiadnu expozíciu.

Pre blog boli použité oficiálne dokumenty BNPP AM.

 

 

 


 

Dôležité upozornenie:

mBank týmto upozorňuje klienta, že s investovaním do finančných nástrojov môže byť spojené riziko straty celej investície. mBank upozorňuje klienta, že klient môže v dôsledku obchodov s finančnými nástrojmi prevziať okrem nákladov na nadobudnutie týchto finančných nástrojov aj ďalšie finančné a iné záväzky vrátane prípadných podmienených záväzkov. mBank preto odporúča, aby sa klient pred investovaním do subjektov kolektívneho investovania a zadávaním pokynov oboznámil najmä s kľúčovými informáciami pre investorov, so štatútom a prospektom a prípadne ďalšími dokumentmi zverejnenými príslušným subjektom kolektívneho investovania, poradil sa so svojimi odbornými poradcami a neuskutočňoval obchody, pokiaľ úplne nerozumie ich podmienkam a rizikám s nimi spojenými, vrátane rozsahu potenciálnej straty klienta.

Investícia do finančných nástrojov zahŕňa riziká súvisiace s ich špecifickými črtami alebo činnosťami, ktoré sa majú vykonať alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré mBank nemá vplyv. mBank preto upozorňuje klienta, že ceny, úrokové miery, obchodovateľnosť, výkonnosť alebo iné parametre v minulosti dosiahnuté finančnými nástrojmi, vo vzťahu ku ktorým môže klient zadávať pokyny, žiadnym spôsobom nenaznačujú a nezaručujú hodnoty budúcich parametrov takýchto finančných nástrojov a parametre takýchto finančných nástrojov sa môžu meniť, najmä stúpať či klesať a predpokladané či možné výnosy niektorých finančných nástrojov nie sú zaručené; doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Zaručená nemusí byť ani návratnosť investovanej čiastky.

Ďalšie aspekty a riziká spojené s investovaním do subjektov kolektívneho investovania obsahujú Informácie o finančných nástrojoch a rizikách dostupné na webovom sídle mBank.
 

Kategórie:

Produkty, O investovaní