späť

Parvest Global Environment

Predpokladám, že si každý investor platformy mBank položil otázku, čo je to vlastne zač, ten fond Parvest Global Environment. Pri iných fondoch je z názvu jasné, do čoho fond investuje: bond znamená dlhopisy, equity označuje akcie, convertible bond vyjadruje niečo medzi tým, teda dlhopisy zameniteľné za akcie, o ktorých som už písal v článku Konvertibilné dlhopisy. Čo si teda predstaviť pod fondom, ktorý má v názve životné prostredie?

 

 

Fond Parvest Global Environment je akciový tematický fond, ktorý investuje do akcií spoločností, ktoré sa zaoberajú poskytovaním tovarov a služieb s väzbou na ochranu životného prostredia.

 

 

Prvou úlohou správcu je teda definovať, ktoré spoločnosti medzi všetkými verejne obchodovateľnými spoločnosťami (celosvetovo asi 60 tisíc akcií) plnia toto základné kritérium, definované ako minimálne 20 % podiel na tržbách či zisku. To sa môže zdať relatívne nízke číslo, avšak správcovský tím po 20 rokoch v tomto odbore hovorí, že 20 % podiel už nie je náhoda a spoločnosti, ktoré prekročia hranicu 20 % tržieb, prechádzajú štrukturálnou zmenou svojej ponuky a zvyčajne podiel naďalej zvyšujú.

 

 

Keď hovoríme o environmentálnych tovaroch a službách, aktuálne vidíme potenciál v 4 oblastiach:

  • Energetika (ako výroba alternatívnej energie, tak energetická účinnosť prenosových sietí, priemyselných firiem, dopravy alebo budov)
  • Vodné hospodárstvo (vodná infraštruktúra, starostlivosť o vodu, spoločnosti distribujúce vodu)
  • Udržateľná produkcia potravín, poľnohospodárstvo a lesníctvo
  • Odpadové hospodárstvo a využitie surovinového potenciálu v odpade

 

 

Vzťah medzi ponukou a dopytom po týchto oblastiach ovplyvňujú podľa nášho názoru najmä tieto faktory: na strane dopytu je to rast populácie (každý rok cca o 80 miliónov obyvateľov) a rast ich životnej úrovne. Na strane ponuky potom obmedzené prírodné zdroje, nedostatočná infraštruktúra a tiež znečistenie životného prostredia.

 

 

Metodiku správcu tohto fondu dokonca prevzala spoločnosť FTSE a využíva ju pri zostavovaní dvoch akciových indexov so zameraním na spoločnosti pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia. 

 

 

Portfólio fondu aktuálne obsahuje najväčší podiel spoločností aktívnych v oblasti energetických úspor – celých 36 % fondu je investovaných do akcií spoločností, venujúcich sa tejto téme. Príkladom môžu byť európske firmy Siemens a Schneider Electric. Ďalšou významnou oblasťou sú firmy aktívne vo vodohospodárstve, ktoré predstavujú 26 % fondu (napr. Suez, Xylem, Danaher či Ecolab). Ďalej nasleduje potravinársky komplex s cca 14 % a podobný podiel pripadá na spoločnosti aktívne v kontrole znečistenia.

 

Teraz je čas, aby som vysvetlil nový termín. V posledných rokoch sa presadzuje tzv. impact investment. Impact je anglické slovo pre dopad. Investori sa viac a viac zaujímajú o dopady svojich investícií a investujú tak, aby ich investície neškodili zbytočne životnému prostrediu.

 

 

Popularitu sledovania dopadu investícií priniesla parížska klimatická dohoda z konca roku 2015, kde sa 195 krajín sveta dohodlo na obmedzení emisií skleníkových plynov tak, aby teplota Zeme nevzrástla o viac, než 2 stupne oproti pred-industriálnej ére.

 

 

Na grafe nižšie vidíte tri stĺpce. Prvý hovorí, aké emisie skleníkových plynov spôsobí normovaná investícia (10 miliónov eur) do portfólia akcií presne zodpovedajúcemu globálnemu akciovému indexu dnes. Po prepočte na realistickejšiu investíciu drobného investora vo výške 10 tisíc eur, to každý rok vyprodukuje medzi 1 850 a 4 020 kg emisií CO2.

Druhý stĺpec hovorí to isté v situácii, kedy všetky krajiny dodržia svoje parížske záväzky, potom priemerná investícia do globálneho indexu vyprodukuje cca polovicu dnešného stavu: 920 - 2100 kg emisií CO2.

 

 

Tretí stĺpec ukazuje uhlíkovú stopu portfólia fondu Parvest Global Environment, kde sú emisie CO2 negatívne. Inými slovami, spoločnosti z portfólia fondu dokážu viac emisiám CO2 predísť (alebo prípadne ich spracovať), než iné samy vyprodukujú.

 

A ako je na tom fond Parvest Global Environment z pohľadu tradičných sektorov? Necelá polovica fondu pripadá na priemyselné podniky. Druhý najväčší podiel pripadá na materiálové spoločnosti 14%, spoločnosti zo sektoru IT reprezentujú 13 %, komunálne služby necelých 9 % a zdravotníctvo 8 %. Teritoriálne dominujú Spojené štáty s 58 % podielom.

 

 

Fond v apríli tohto roku oslávil 10 rokov svojej histórie 4 hviezdami od spoločnosti Morningstar za vynikajúcu výkonnosť. Popri tom fond drží ocenenie Lux Flag Label od tej istej nezávislej luxemburskej agentúry1.

 

 

Fond môže byť základným pilierom dlhodobého akciového portfólia klientov, ktorí chcú zlúčiť solídnu výkonnosť a zároveň požadujú, aby ich investícia mala minimum „vedľajších účinkov“ na životné prostredie alebo dokonca, aby ich fond bol životnému prostrediu prospešný. Fond investuje celosvetovo, najmä na rozvinutých trhoch.

 

 

Vzhľadom k svojmu tematickému zameraniu sú niektoré sektory zastúpené vo fonde viac, najmä priemysel (so 49 % prevyšuje o 387 % oproti indexu MSCI World) a materiály (o 10 %), naopak sektory, ktoré z definície nemajú veľa aktivít spoločných s ochranou životného prostredia sú zastúpené menej: finančné tituly majú v globálnom indexe váhu skoro 17 % a vo fonde nie sú zastúpené vôbec. Podvážené sú aj sektory cyklického a necyklického spotrebného tovaru alebo tradičná energetika. To môže viesť k veľkým odchýlkam (kladným i záporným) vo výkonnosti v porovnaní so širokými akciovými trhmi.

 

 

Domnievame sa, že faktory formujúce ako rastúci dopyt (rast populácie a zároveň rast životnej úrovne každého z nás), tak obmedzenia na strane ponuky (obmedzené prírodne zdroje, nedostatočná a zastaraná infraštruktúra, regulácia spojená s ochranou životného prostredia), sú platné dlhodobo a spoločnosti vybrané do portfólia fondu sú práve tie, ktoré ponúkajú riešenia niektorého dielčieho problému spojeného so životom 7,5 miliardy obyvateľov na planéte Zem.

 

 

Údaje uvedené v tomto článku sú platné k 28. 9. 2018.

Autor: Ján Maňák, BNP Paribas Asset Management
 

 

 

1) Kritéria agentúry na pridelenie ocenenia sú v angličtine dostupné tu: https://www.luxflag.org/media/pdf/criteria_procedures/ENV--Label-Eligibility-Criteria-16062016.pdf

 

 

 

 


 

Dôležité upozornenie:

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, investičná správcovská spoločnosť je zjednodušená akciová spoločnosť so sídlom na adrese 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, registrovaná na úrade Autorité des marchés financiers (Úrad pre dohľad nad finančnými trhmi) pod číslom GP 96002.
Tento materiál bol spracovaný a je vydávaný spoločnosťou pre správu investícií.

Tento materiál bol vyhotovený len pre informačné účely a nepredstavuje:

1.    ponuku na nákup ani dopyt na predaj, ani nebude základom pre akúkoľvek zmluvu ani na neho nebude odvolávané v súvislosti s akoukoľvek zmluvou alebo záväzkom;

2.    investičným poradenstvom.

Tento materiál odkazuje na niektoré finančné nástroje povolené a regulované v príslušnej jurisdikcii. Neboli uskutočnené žiadne opatrenia, ktoré by umožňovali verejnú ponuku finančného nástroja (nástrojov) v akejkoľvek inej jurisdikcii, s výnimkou prípadov, ktoré sú uvedené v poslednom prospekte a v KIID (Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov) príslušného finančného nástroja (nástrojov), kde by takéto opatrenia boli vyžadované, najmä v Spojených štátoch, voči americkým osobám (takýto termín je definovaný v Nariadení S zákona Spojených štátov o cenných papieroch z roku 1933). Pred upisovaním v krajine, v ktorej sú tieto finančné nástroje registrované, by si investori mali overiť všetky právne obmedzenia alebo zákazy, ktoré môžu existovať v súvislosti s upisovaním, nákupom, vlastníctvom alebo predajom finančného nástroja (nástrojov).

Investori, ktorí uvažujú o upisovaní finančného nástroja (nástrojov), by si mali pozorne prečítať najnovší prospekt a Dokument s kľúčovými informáciami pre investorov (KIID) a nahliadnuť do najnovších finančných správ finančného nástroja (nástrojov). Tieto dokumenty sú k dispozícii na webových stránkach.

Názory obsiahnuté v tomto materiáli tvoria posúdenie spoločnosti pre správu investícii v danom okamihu a môžu byť predmetom zmien bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť pre správu investícií nie je povinná aktualizovať alebo meniť informácie alebo názory obsiahnuté v tomto materiáli. Investori by sa mali pred investovaním do finančných nástrojov poradiť so svojimi právnymi a daňovými poradcami ohľadne právnych, účtovných a daňových otázok, a tiež ohľadom ich domicilu, aby získali nezávislé posúdenie vhodnosti a dôsledkov investície do týchto finančných nástrojov. Vezmete, prosím, na vedomie, že rôzne typy investícií,  pokiaľ sú obsiahnuté v tomto materiáli, zahŕňajú rôzne stupne rizika a nemôže existovať žiadna záruka, že nejaká konkrétna investícia môže byť buď vhodná, príhodná, alebo zisková pre investičné portfólio investora.

Vzhľadom na ekonomické a trhové riziká nemôže existovať žiadna záruka, že finančný nástroj alebo finančné nástroje dosiahnu svoje investičné ciele. Výnosy môžu byť ovplyvnené okrem iného investičnými stratégiami alebo cieľmi finančného nástroja a významnými trhovými a ekonomickými podmienkami, vrátane úrokových sadzieb, okolností na trhu a všeobecných trhových podmienok. Rôzne stratégie uplatňované na finančné nástroje môžu mať významný vplyv na výsledky prezentované v tomto materiáli. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti a hodnota investície do finančných nástrojov môže klesať i stúpať. Investori nemusia dostať späť čiastku, ktorú pôvodne investovali.

Údaje o výkonnosti, ktoré sa prípadne objavujú v tomto materiáli, nezohľadňujú provízie, náklady vzniknuté pri emitovaní a spätnom odkúpení a dane.

Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú k dispozícií na www.bnpparibas-am.com.