Výhody

 • Poistenie úveru „Finančná istota“ slúži na ochranu Vašej finančnej situácie v prípade, že nastane udalosť, ktorá by mohla spôsobiť neschopnosť splácať úver.
 • Poistenie zabezpečí uhradenie nesplateného zostatku mHypotéky v prípade úplnej trvalej invalidity alebo smrti.
 • Poistení sú všetci žiadatelia.
 • Každý žiadateľ nesie rovnakú zodpovednosť na splácaní úveru, a preto sú chránení všetci žiadatelia o úver rovným dielom. V prípade viacerých žiadateľov (spoludlžníkov) tak vyplatí poisťovňa pri poistnom plnení alikvotnú časť nesplateného úveru.

Aké riziká pokrýva poistenie?

 • Poistenie pre prípad smrti z dôvodu úrazu alebo choroby
 • Poistenia pre prípad úplnej trvalej invalidity z dôvodu úrazu alebo choroby

Komu je určené poistenie?

 • Poistenie je určené všetkým zákazníkom žiadajúcim o úver mHypotéka vo veku od 18 rokov, a ktorí v čase splatenia úveru nebudú starší ako 70 rokov.

Poistné

Na obdobie prvých 24 mesiacov je poistné vo výške 1,5 % z výšky úveru. Uhradiť ho môžete niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • Navýšiť si požadovanú výšku mHypotéky, poplatok sa tak rozloží do pravidelných mesačných splátok
 • K dátumu prvého čerpania môže byť poistné automaticky uhradené z osobného účtu mKonto hlavného žiadateľa

 

Následne od 25. mesiaca výška poistného zodpovedá 0,025 % z nesplatenej výšky úveru

 • Poistné je z účtu automaticky uhradené v deň pravidelnej splátky mHypotéky

Poistná udalosť

 • v prípade jedného poisteného žiadateľa uhradí poisťovňa celú výšku nesplateného zostatku ku dňu poistnej udalosti
 • v prípade viacerých poistených žiadateľov uhradí poisťovňa pomernú časť nesplateného zostatku ku dňu poistnej udalosti (2 poistenia = 50 % zostatku atď.)

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

V záujme vášho pohodlia odporúčame kontaktovať zákaznícky servis MetLife Europe d.a.c. na telefónnom čísle +421 2 59 363 111, kde vám radi poradia, ktoré dokumenty doložiť a ako ich vyplniť

 • vyplňte formulár
 • zašlite formulár na adresu:

MetLife Europe d.a.c.
Pribinova 10
811 09 Bratislava
metlife@metlife.sk

Dvaja žiadatelia požiadajú o úver a zároveň o poistenie úveru. Za prvých 24 mesiacov zaplatia jednorazové poistné vo výške 1,5% z dlžnej čiastky úveru, čo pre porovnanie s konkurenciou predstavuje iba 0,0625% mesačne. Výška poistného je nezávislá od počtu žiadateľov.
V 25. mesiaci sa platba poistného mení. Prechádza sa na mesačné platby poistného vo výške 0,025%, ktoré sú  vypočítané z aktuálnej dlžnej čiastky úveru. Stále sú poistení obaja žiadatelia.
V prípade, že u jedného z dvoch žiadateľov vznikne poistná udalosť, poisťovňa vyplatí ½ z aktuálnej dlžnej sumy úveru a druhý žiadateľ ďalej pokračuje v poistení. V prípade jedného žiadateľa by poisťovňa vyplatila celý úver. Poistenie, ako aj úver, by zanikli.