Istí vás hneď 2×

Zaplatí za vás splátku pôžičky a ešte vám na účet pošle peniaze navyše, až do výšky 200 EUR.

Zníži úrok o 1 %

Keď si dohodnete poistenie, znížime vám sadzbu úroku na mPôžičke Plus o 1 % p.a.

Kryje stratu práce aj zdravia

Či už stratíte prácu, alebo ste v pracovnej neschopnosti, o peniaze neprídete.

Získate ho raz-dva

Poistenie si pohodlne aktivujete v apke alebo v internet bankingu.

Prečo je dobré aktivovať si poistenie?

Varianty poistného krytia

Súbor A Poistné plnenie
Úmrtie Nesplatený zostatok úveru
Trvalá invalidita Nesplatený zostatok úveru
Pracovná neschopnosť
Mesačná splátka úveru + suma vo výške splátky do limitu 200 EUR mesačne
Hospitalizácia kvôli akejkoľvek príčine 10 EUR za každý deň hospitalizácie

 

Poistenie schopnosti splácať sa riadi Rámcovou poistnou zmluvou MBK2019 a Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie schopnosti splácať splátky úveru dostupnými tu.

Súbor B Poistné plnenie
Úmrtie Nesplatený zostatok úveru
Trvalá invalidita Nesplatený zostatok úveru
Pracovná neschopnosť Mesačná splátka úveru + suma vo výške splátky do limitu 200 EUR mesačne
Nedobrovoľná strata zamestnania Mesačná splátka úveru + suma vo výške splátky do limitu 200 EUR mesačne

 

Poistenie schopnosti splácať sa riadi Rámcovou poistnou zmluvou MBK2019 a Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie schopnosti splácať splátky úveru dostupnými tu.

 Vznik poistnej udalosti a poistné plnenie

Poistné krytie

Poistné plnenie

Úmrtie

Poistné plnenie bude vyplatené vo výške zostatku úveru k dátumu úmrtia poisteného, ​​príjemcom poistného plnenia je priamo banka.

Trvalá invalidita

Poistné plnenie bude vyplatené vo výške zostatku úveru k dátumu priznania trvalej invalidity poisteného, ​​príjemcom poistného plnenia je priamo banka.

Pracovná neschopnosť

V prípade, že pracovná neschopnosť poisteného bude trvať viac ako 30 kalendárnych dní, preplatí poisťovňa všetky splátky od začiatku pracovnej neschopnosti, a zároveň vyplatí poisťovňa navyše klientovi poistné plnenie vo výške splátky úveru (maximálne 200 EUR za mesiac), a to priamo na jeho účet. Poistné plnenie je vyplácané max. po dobu 12 mesiacov z jednej poistnej udalosti, max. 24 mesačných splátok po dobu úveru.

Nedobrovoľná strata zamestnania

V prípade, že strata zamestnania poisteného bude trvať viac ako 30 kalendárnych dní odo dňa registrácie na úrade práce, vyplatí poisťovňa všetky splátky odo dňa registrácie na úrade práce, a zároveň vyplatí poisťovňa navyše klientovi poistné plnenie vo výške splátky úveru (maximálne 200 EUR za mesiac), a to priamo na jeho účet. Poistné plnenie je vyplácané max. po dobu 12 mesiacov z jednej poistnej udalosti, max. 24 mesačných splátok po dobu úveru. Poistná udalosť musí nastať po uplynutí čakacej doby 90 dní od začiatku poistenia.

Hospitalizácia z akejkoľvek príčiny

V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovňa poistenému jednorazovo poistné plnenie vo výške 10 EUR denne, a to od 4. dňa hospitalizácie po maximálne 30 kalendárnych dní hospitalizácie.

 

Poistné obdobie a úhrada za poistenie

Poistným obdobím je kalendárny mesiac. Úhrada za poistenie je hradená mesačne a zodpovedá výške 0,25 % z počiatočnej výšky úveru po celú dobu splácania úveru (automaticky spolu so splátkou úveru).

Podmienky pre aktiváciu poistenia

Pre objednanie súboru poistenia A musí klient spĺňať tieto podmienky:

  • vek 18 – 65 rokov
  • nebyť poberateľom invalidného alebo starobného dôchodku
  • nebyť v pracovnej neschopnosti
  • výslovne potvrdiť/prehlásiť: beriem na vedomie, že sa poistenie nevzťahuje najmä na ochorenia a úrazy, ktoré vznikli alebo sa prejavili pred začiatkom poistenie, alebo majú príčinnú súvislosť s ochoreniami alebo úrazmi, ktoré vznikli alebo sa prejavili pred začiatkom poistenia.

V prípade súboru poistenia B so stratou zamestnania je ešte potrebné spĺňať tieto podmienky:

  • nebyť v skúšobnej dobe
  • zo strany zamestnanca ani zamestnávateľa nesmie dôjsť k právnemu konaniu smerujúcemu k rozviazaniu pracovného pomeru
  • proti zamestnávateľovi nebolo zahájené insolvenčné konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kde môžete požiadať o poistenie k pôžičke?

Online

V žiadosti o pôžičku v mobilnej aplikácii alebo v internet bankingu označte, že máte záujem o poistenie schopnosti splácať.

Obchodné miesto

Navštívte nás na ktorejkoľvek z pobočiek mBank v SR, radi vám pomôžeme a poradíme. Prosíme, prineste si so sebou občiansky preukaz.

mLinka

Zavolajte na číslo 0850 60 60 50 a naši operátori vám so všetkým pomôžu.

Ako nahlásiť škodu?

V prípade škody je potrebné vyplniť tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti. Tlačivo nájdete na webe poisťovne BNP Paribas Cardif Poisťovňa. Podpísané tlačivo aj s dokladmi potrebnými na posúdenie škody zašlite do poisťovne:

  • elektronicky (preferovaná možnosť),
  • poštou

V prípade potreby môžete kontaktovať zákaznícky servis poisťovne na telefónnom čísle +421 2 58 24 00 88, kde vám poradia, ktoré dokumenty je potrebné doložiť a ako ich vyplniť.

 

BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

Bottova 2A, 811 09 Bratislava

tel.: +421 258 240 088

https://bnpparibascardif.sk/

 

Upozornenie: Aj v prípade, že poistený nahlási poistnú udalosť, je naďalej povinný hradiť splátky úveru podľa dohodnutých podmienok. Poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania sa bude klientovi vyplácať spätne po doložení dokladov o trvaní pracovnej neschopnosti či strate zamestnania k dátumu splátky úveru.

Najčastejšie otázky