Aktivujte si poistenie a znížte si úrok na pôžičke o 2 % p.a.

Majte istotu, že aj v prípade nepriaznivých situácií, ktoré môžu mať vplyv na vašu finančnú situáciu, budete vždy môcť splácať svoje záväzky.

 • Ochránite vaše úspory pred neplánovanými výdavkami
 • Nevystavujete seba a svoju rodinu finančnej záťaži vyplývajúce zo záväzku splácať poskytnutú pôžičku
 • Jednoduché vybavenie priamo pri žiadosti o poskytnutie pôžičky

Varianty poistného krytia

Súbor A Poistné plnenie
Úmrtie Nesplatený zostatok úveru
Trvalá invalidita Nesplatený zostatok úveru
Pracovná neschopnosť
Mesačná splátka úveru + suma vo výške splátky do limitu 200 EUR mesačne
Hospitalizácia kvôli akejkoľvek príčine 10 EUR za každý deň hospitalizácie

 

Poistenie schopnosti splácať sa riadi Rámcovou poistnou zmluvou MBK2019 a Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie schopnosti splácať splátky úveru dostupnými tu.

Súbor B Poistné plnenie
Úmrtie Nesplatený zostatok úveru
Trvalá invalidita Nesplatený zostatok úveru
Pracovná neschopnosť Mesačná splátka úveru + suma vo výške splátky do limitu 200 EUR mesačne
Nedobrovoľná strata zamestnania Mesačná splátka úveru + suma vo výške splátky do limitu 200 EUR mesačne

 

Poistenie schopnosti splácať sa riadi Rámcovou poistnou zmluvou MBK2019 a Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie schopnosti splácať splátky úveru dostupnými tu.

 

Podmienky pre aktiváciu poistenia

Pre objednanie súboru poistenia A musí klient spĺňať tieto podmienky:

 • vek 18 – 65 rokov
 • nebyť poberateľom invalidného alebo starobného dôchodku
 • nebyť v pracovnej neschopnosti
 • výslovne potvrdiť/prehlásiť: beriem na vedomie, že sa poistenie nevzťahuje najmä na ochorenia a úrazy, ktoré vznikli alebo sa prejavili pred začiatkom poistenie, alebo majú príčinnú súvislosť s ochoreniami alebo úrazmi, ktoré vznikli alebo sa prejavili pred začiatkom poistenie

 

V prípade súboru poistenia B so stratou zamestnania je ešte potrebné spĺňať tieto podmienky:

 • nebyť v skúšobnej dobe
 • zo strany zamestnanca ani zamestnávateľa nesmie dôjsť k právnemu konaniu smerujúcemu k rozviazaniu pracovného pomeru
 • proti zamestnávateľovi nebolo zahájené insolvenčné konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Poistné obdobie a úhrada za poistenie

Poistným obdobím je kalendárny mesiac. Úhrada za poistenie je hradená mesačne a zodpovedá výške 0,25% z počiatočnej výšky úveru po celú dobu splácania úveru (automaticky spolu so splátkou úveru).

 

Vznik poistnej udalosti a poistné plnenie

Poistné krytie

Poistné plnenie

Úmrtie

Poistné plnenie bude vyplatené vo výške zostatku úveru k dátumu úmrtia poisteného, ​​príjemcom poistného plnenia je priamo banka.

Trvalá invalidita

Poistné plnenie bude vyplatené vo výške zostatku úveru k dátumu priznania trvalej invalidity poisteného, ​​príjemcom poistného plnenia je priamo banka.

Pracovná neschopnosť

V prípade, že pracovná neschopnosť poisteného bude trvať viac ako 30 kalendárnych dní, preplatí Poisťovňa všetky splátky od začiatku pracovnej neschopnosti, a zároveň vyplatí poisťovňa navyše klientovi poistné plnenie vo výške splátky úveru (maximálne 200 Eur za mesiac), a to priamo na jeho účet. Poistné plnenie je vyplácané max. po dobu 12 mesiacov.

Nedobrovoľná strata zamestnania

V prípade, že strata zamestnania poisteného bude trvať viac ako 30 kalendárnych dní odo dňa registrácie na úrade práce, vyplatí Poisťovňa všetky splátky odo dňa registrácie na úrade práce, a zároveň vyplatí poisťovňa navyše klientovi poistné plnenie vo výške splátky úveru (maximálne 200 Eur za mesiac), a to priamo na jeho účet. Poistné plnenie je vyplácané max. po dobu 12 mesiacov. Poistná udalosť musí nastať po uplynutí čakacej doby 90 dní od začiatku poistenia.

Hospitalizácia z akejkoľvek príčiny

V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovňa poistenému jednorazovo poistné plnenie vo výške 10 EUR denne, a to od 4. dňa hospitalizácie po maximálne 30 kalendárnych dní hospitalizácie.

 

 

Výluky z poistenia

 • Poistenie sa nevzťahuje na ochorenia a úrazy, ktoré sú pokračovaním alebo recidívou choroby alebo následkom choroby alebo úrazu, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia.
 • Poistenie sa nevzťahuje na ochorenia chrbtice a jeho priamych a nepriamych dôsledkov s výnimkou prípadov, keď poistený podstúpi v súvislosti s takýmto ochorením alebo jeho následkami operačný zákrok v zdravotníckom zariadení a tiež výnimkou prípadov, keď je z doloženej zdravotnej dokumentácie jednoznačne zrejmé, že k poškodeniu chrbtice došlo úrazom
 • Samovražda alebo pokus o samovraždu v dobe do jedného roka od dátumu dohodnutého ako začiatok poistenia
 • Duševné (psychiatrické) ochorenia, s výnimkou prípadov, keď je poistený v dôsledku takýchto porúch / v súvislosti s nimi hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení určenom na liečenie psychických porúch / ochorení, ktoré nastali v dôsledku úrazu alebo v dôsledku skutkov násilia.
 • Poistenie sa nevzťahuje na niektoré typy straty zamestnania vzniknuté ukončením pracovného pomeru (napríklad uplynutí doby určitej, ukončenie pracovného pomeru z vlastnej vôle, alebo pre porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov)

 

Kompletný zoznam a textáciu výluk nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie schopnosti splácať splátky úveru – článok 13.

 

 

Hlásenie poistnej udalosti a kontakt na poisťovňu

V záujme Vášho pohodlia odporúčame, aby ste najskôr kontaktovali telefonicky zákaznícky servis BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. tel.: +421 258 240 088, kde Vám ochotne poradia, ktoré dokumenty doložiť a ako ich vyplniť.

 

Nárok na poistné plnenie je nutné uplatniť vyplnením príslušného formulára Oznámenie poistnej udalosti, ktorý spoločne s požadovanými dokladmi zašlite na adresu poisťovne.

Kontaktné údaje poisťovne, zákaznícky servis
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.
Bottova 2A
811 09 Bratislava
tel.: +421 258 240 088

 

 

Upozornenie: Aj v prípade, že poistený nahlási poistnú udalosť, je naďalej povinný hradiť splátky úveru podľa dohodnutých podmienok. Poistné plnenie v prípade pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania sa bude klientovi vyplácať spätne po doložení dokladov o trvaní pracovnej neschopnosti či strate zamestnania k dátumu splátky úveru.

Kde môžete požiadať o poistenie k pôžičke?

Online

V žiadosti o pôžičku v mobilnej aplikácii alebo v internet bankingu označte, že máte záujem o poistenie schopnosti splácať.

Obchodné miesto

Navštívte nás na ktorejkoľvek z pobočiek mBank v SR, radi vám pomôžeme a poradíme. Prosíme, prineste si so sebou občiansky preukaz.

mLinka

Zavolajte na číslo 0850 60 60 50 a naši operátori vám so všetkým pomôžu.