Výhody

  • Poistenie úveru „Finančná istota“ slúži na ochranu Vašej finančnej situácie v prípade, že nastane udalosť, ktorá by mohla spôsobiť neschopnosť splácať úver.
  • Poistenie zabezpečí uhradenie nesplateného zostatku mHypotéky v prípade úplnej trvalej invalidity alebo smrti.
  • Poistenie je určené všetkým zákazníkom žiadajúcim o úver mHypotéka vo veku od 18 rokov, a ktorí v čase splatenia úveru nebudú starší ako 70 rokov.
  • Poistení sú všetci žiadatelia.
  • Každý žiadateľ nesie rovnakú zodpovednosť na splácaní úveru, a preto sú chránení všetci žiadatelia o úver rovným dielom. V prípade viacerých žiadateľov (spoludlžníkov) tak vyplatí poisťovňa pri poistnom plnení alikvotnú časť nesplateného úveru.

 

Aké riziká pokrýva poistenie

  • Poistenie pre prípad smrti z dôvodu úrazu alebo choroby
  • Poistenia pre prípad úplnej trvalej invalidity z dôvodu úrazu alebo choroby

 

Poistné

  • Za prvých 24 mesiacov jednorazovo vo výške 1,5% z poskytnutej sumy úveru
  • Mesačné poistné od 25. mesiaca je vo výške 0,025% z dlžnej sumy úveru
  • V prípade, že nemáte prostriedky na prvú splátku poistného, môžete požiadať o zvýšenie úveru o sumu poistného.

 

Príklad: Dvaja žiadatelia požiadajú o úver a zároveň o poistenie úveru. Za prvých 24 mesiacov zaplatia jednorazové poistné vo výške 1,5% z dlžnej čiastky úveru, čo pre porovnanie s konkurenciou predstavuje iba 0,0625% mesačne. Výška poistného je nezávislá od počtu žiadateľov.

V 25. mesiaci sa platba poistného mení. Prechádza sa na mesačné platby poistného vo výške 0,025%, ktoré sú  vypočítané z aktuálnej dlžnej čiastky úveru. Stále sú poistení obaja žiadatelia. V prípade, že u jedného z dvoch žiadateľov vznikne poistná udalosť, poisťovňa vyplatí ½ z aktuálnej dlžnej sumy úveru a druhý žiadateľ ďalej pokračuje v poistení. V prípade jedného žiadateľa by poisťovňa vyplatila celý úver. Poistenie, ako aj úver, by zanikli.

 

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

V záujme vášho pohodlia odporúčame, aby ste najskôr telefonicky kontaktovali zákaznícky servis poisťovne:

Zákaznický servis MetLife Europe d.a.c.  Tel.: +421 2 59 363 111 metlife@metlife.sk Adresa: Pribinova 10, 811 09 Bratislava