Viac informácií o PIN kóde

PIN kód pochádza z anglického „personal identification number“ a slúži ako numerický kód pre autentifikáciu užívateľa so systémom.

PIN kód, ktorý používate na overenie transakcií, sa môže nachádzať na dvoch miestach:

1. v bankovom systéme
2. na čipe platobnej karty

 

Overovanie PIN kódu

Môže prebiehať dvoma spôsobmi:
1. On-line - autorizačná požiadavka, ktorá je zasielaná do bankového systému obsahuje okrem údajov o transakcii aj overenie PIN kódu. PIN kod je overovaný priamo v bankovom systéme.
2. Offline - PIN kód sa overuje na čipe- autorizačná požiadavka sa zasiela do bankového systému iba v prípade správne zadaného kódu a neobsahuje už verifikáciu konkrétneho bezpečnostného prvku. PIN kód je overovaný priamo na karte.

 

Zjednotenie PINu na čipe s PINom v bankovom systéme:

Ak si nastavíte PIN prostredníctvom internet bankingu alebo mLinky, PIN sa nastaví v bankovom systéme. PIN sa zapíše na čip karty až vykonaním  transakcie on-line.

Ak si zmeníte PIN prostredníctvom internet bankingu alebo mLinky, zmeníte PIN v bankovom systéme, na čipe však ostáva pôvodný – v tomto prípade PIN kódy zjednotíte až vykonaním  transakcie online. Takto aktualizujete PIN na čipe- nový PIN nahradí predošlý.

On-line transakcie sú tie, ktoré ihneď overujú správnosť PIN kódu v bankovom systéme. Medzi on-line transakcie patrí použitie karty v akomkoľvek čipovom bankomate- zistenie zostatku na účte, prípadne výber z bankomatu. K nahraniu PIN kódu na čip dôjde aj pri zamietnutí transakcie (nedostatok prostriedkov na účte) pri platbe u obchodníka. PIN sa však nenahrá ak je transakcia overená pomocou magnetického pásika.

 

Aktualizovali ste si PIN, na čipe však máte pôvodný PIN a...

  • platíte na termináli s verifikáciou PINu online - terminál sa spojí s bankovým systémom, ten vyšle požiadavku o aktualizáciu PINu na čipe, nový PIN sa nahrá na čip karty
  • platíte na termináli s verifikáciou PINu offline – Na karte sa nachádza ešte pôvodný PIN kód.

Terminál  preto trikrát odmietne nový PIN, pretože overuje zadaný PIN s PINom na čipe. Po treťom zadaní nesprávneho  PINu (PINu, ktorý sa nezhoduje s PINom na čipe karty, ale je správny v bankovom systéme)  nastáva overenie PINu online, teda terminál zasiela požiadavku o autorizáciu v bankovom systéme a pôvodný PIN na čipe aktualizuje na nový.

 

Zmena PIN kódu

PIN kód si môžete zmeniť v

  • internet bankingu v sekcii Moje karty> Nastavenia> Nastavenie PIN kódu.
  • prostredníctvom bankomatu.