Informácia k exekučnému konaniu na účte

Čiastka jednorazovo nepodliehajúca exekúcii

 • Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165,00 EUR v prípade udelenia poverenia súdom na vykonanie exekúcie po 1. 4. 2017, prípadne do výšky 99,58 EUR v prípade udelenia poverenia súdom na vykonanie exekúcie do 31. 3. 2017 a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

   

  Vzor tlačiva: Žiadosť na uvoľnenie čiastky jednorazovo nepodliehajúcej exekúcii nájdete na našej webovej stránke - stiahnuť žiadosť. Na uvoľnenie predmetnej sumy nie je potrebný súhlas exekútorského/iného úradu.

   

  Spôsob podania žiadosti

  • Internet banking: po prihlásení sa vojdite do časti Supermarket -> Služby. Zvoľte možnosť Centrum žiadostí – Chcem to! a následne sa zobrazí možnosť Žiadosť týkajúca sa exekúcie:
   • žiadosť sa týka –  vyberte možnosť Uvoľnenie čiastky jednorazovo nepodliehajúcej exekúcii
   • číslo exekučného konania – doplňte číslo exekúcie, ktorej sa žiadosť týka
   • číslo účtu, ktorého sa žiadosť týka - vyberte účet, z ktorého má byť uvoľnená predmetná čiastka
   • číslo účtu na prevod (IBAN) – doplňte číslo účtu na prevod prostriedkov
   • variabilný/konštantný/špecifický symbol
   • po odoslaní vyplnenej žiadosti je žiadosť zaevidovaná a čaká na spracovanie

  •  mLinka: zavolaním na telefónne číslo 0850 60 60 50 (zo zahraničia +421 232 101 080)

  • obchodné miesto: žiadosť je potrebné vyplniť na obchodnom mieste mBank, kde bude zároveň overená Vaša totožnosť.

  • korešpondenčne: žiadosť je potrebné vyplniť a podpis úradne overiť,  žiadosť s overeným podpisom je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu mBank:
   mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
   Pribinova 10, 811 09 Bratislava
   alebo
   P. O. Box 372, 814 99, Bratislava

Mzda alebo iný príjem

 • Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená exekútorským úradom prípadne klientom po odsúhlasení exekútorským úradom. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.

   

  Vzor tlačiva: Vyhlásenie povinného o zasielaní mzdy a iných príjmov na účet blokovaný exekúciou nájdete na našej webovej stránke - stiahnuť tlačivo. Na uvoľnenie predmetnej sumy je potrebný súhlas exekútorského úradu.

   

  Pri podaní žiadosti o uvoľnenie mzdy alebo iných príjmov musí banka evidovať Súhlas exekútora s výškou uvoľnených prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii alebo Vyhlásenie povinného na uvoľnenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii potvrdené exekútorom, prípadne Vyhlásenie povinného na uvoľnenie prostriedkov nepodliehajúcich exekúcii zaslané spolu so žiadosťou o uvoľnenie prostriedkov.

   

  Spôsob podania žiadosti

  • Internet banking: po prihlásení sa vojdite do časti Supermarket -> Služby. Zvoľte možnosť Centrum žiadostí – Chcem to! a následne sa zobrazí možnosť Žiadosť týkajúca sa exekúcie:
   • žiadosť sa týka –  vyberte možnosť Uvoľnenie mzdy alebo iných príjmov
   • číslo exekučného konania – doplňte číslo exekúcie, ktorej sa žiadosť týka
   • číslo účtu, ktorého sa žiadosť týka - vyberte účet, z ktorého má byť uvoľnená predmetná čiastka
   • čiastka prevodu v EUR - doplňte sumu na uvoľnenie odsúhlasenú exekútorským úradom
   • číslo účtu na prevod (IBAN) – doplňte číslo účtu na prevod prostriedkov
   • variabilný/konštantný/špecifický symbol
   • po odoslaní vyplnenej žiadosti je žiadosť zaevidovaná a čaká na spracovanie

  •  mLinka: zavolaním na telefónne číslo 0850 60 60 50 (zo zahraničia +421 232 101 080)

  • obchodné miesto: žiadosť je potrebné vyplniť na obchodnom mieste mBank, kde bude zároveň overená Vaša totožnosť.

  • korešpondenčne: žiadosť je potrebné vyplniť a podpis úradne overiť,  žiadosť s overeným podpisom je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu mBank:
   mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
   Pribinova 10, 811 09 Bratislava
   alebo
   P. O. Box 372, 814 99, Bratislava

Splatenie exekúcie

 • Banka je povinná po doručení exekučného príkazu vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo exekútorovi. Exekučné konanie je možné realizovať aj na základe žiadosti klienta v prípade, ak banka neeviduje Exekučný príkaz v prípade, že sú splnené podmienky v zmysle § 97 Exekučného poriadku. Realizácia exekučného konania je účtovaná poplatkom v zmysle platného sadzobníka.

   

  Vzor tlačiva: Univerzálnu žiadosť na realizáciu exekučného konania nájdete na našej webovej stránke - stiahnuť žiadosť.

   

  Spôsob podania žiadosti

  • Internet banking: po prihlásení sa vojdite do časti Supermarket -> Služby. Zvoľte možnosť Centrum žiadostí – Chcem to! a následne sa zobrazí možnosť Žiadosť týkajúca sa exekúcie:
   • žiadosť sa týka -  vyberte možnosť Splatenie exekúcie
   • číslo exekučného konania - doplňte číslo exekúcie, ktorej sa žiadosť týka
   • číslo účtu, ktorého sa žiadosť týka - vyberte účet, z ktorého má byť realizovaný transfer na účet exekútora
   • číslo prevodu v EUR - doplňte výšku realizácie
   • po odoslaní vyplnenej žiadosti je žiadosť zaevidovaná a čaká na spracovanie

  •  mLinka: zavolaním na telefónne číslo 0850 60 60 50 (zo zahraničia +421 232 101 080)

  • obchodné miesto: žiadosť je potrebné vyplniť na obchodnom mieste mBank, kde bude zároveň overená Vaša totožnosť.

  • korešpondenčne: žiadosť je potrebné vyplniť a podpis úradne overiť,  žiadosť s overeným podpisom je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu mBank:
   mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
   Pribinova 10, 811 09 Bratislava
   alebo
   P. O. Box 372, 814 99, Bratislava

Konkurz vs. exekúcia

 • Zaslaním žiadosti klient informuje banku o začatí/vyhlásení/ukončení konkurzu na majetok a účty povinného blokované exekučným konaním.

   

  Vzor tlačiva: Univerzálnu žiadosť na Oznámenie o konkurze nájdete na našej webovej stránke - stiahnuť žiadosť.

   

  Spôsob podania žiadosti

  • Internet banking: po prihlásení sa vojdite do časti Supermarket -> Služby. Zvoľte možnosť Centrum žiadostí – Chcem to! a následne sa zobrazí možnosť Žiadosť týkajúca sa exekúcie:
   • žiadosť sa týka -  vyberte možnosť Konkurz
   • číslo exekučného konania - doplňte číslo exekúcie, ktorej sa žiadosť týka
   • číslo účtu, ktorého sa žiadosť týka - vyberte akýkoľvek účet
   • po odoslaní vyplnenej žiadosti je žiadosť zaevidovaná a čaká na spracovanie

  •  mLinka: zavolaním na telefónne číslo 0850 60 60 50 (zo zahraničia +421 232 101 080)

  • obchodné miesto: žiadosť je potrebné vyplniť na obchodnom mieste mBank, kde bude zároveň overená Vaša totožnosť.

  • korešpondenčne: žiadosť je potrebné vyplniť a podpis úradne overiť,  žiadosť s overeným podpisom je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu mBank:
   mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
   Pribinova 10, 811 09 Bratislava
   alebo
   P. O. Box 372, 814 99, Bratislava

Informácia o exekučnom konaní v internet bankingu

 • Informácia o zablokovanej pohľadávke a jej príslušenstve prikázaním pohľadávky z účtu v banke sa zobrazuje v Internet Bankingu v časti História - Rezervácie a nezaúčtované operácie - Rezervácie, v tejto časti sa zobrazuje informácia o výške exekučného konania, čísle exekučného konania pod ktorým eviduje banka predmetné konanie v informačnom systéme banky.