Poslal som peniaze na nesprávne číslo účtu, čo teraz?

Uistite sa, či platba skutočne odišla na nesprávny účet
Skontrolujte, či údaje platby boli skutočne zadané chybne. Pokiaľ sa platba nevrátila späť na Váš účet, znamená to pravdepodobne, že platba bola na nesprávny účet pripísaná.

Pokiaľ platbu nájdete v zozname „Pohyby na účte“ – „Plánované operácie“ v stave „Čaká na vykonanie“ platba nebola ešte vykonaná.

V takom prípade môžete platbu zrušiť cez internet banking kliknutím na tlačidlo „Zrušiť“ v riadku príslušnej platby. Môžete tak vykonať aj volaním na mLinku 0850 60 60 50, identifikujte sa ako existujúci klient voľba 1 – prihlásenie – 0 a operátorovi nahláste svoju žiadosť o zrušenie platby.

Pokiaľ platbu vidíte vo výpise „Pohyby na účte“ – „Vykonané operácie“, je platba vykonaná.

 

 

Požiadajte o vrátenie platby
Podať žiadosť o vrátenie platby môžete:
- telefonicky prostredníctvom mLinky,
- elektronicky e-mailom alebo
- písomne.

Písomnú žiadosť si stiahnete tu , vyplnenú žiadosť prineste na ktorékoľvek obchodné miesto mBank, prípadne ju zašlite poštou na korešpondenčnú adresu mBank.

Pokiaľ máte k dispozícií, k žiadosti priložte doklad, z ktorého je zrejmé, že došlo k chybe (výpis z účtu na pravidelne sa opakujúce platby, faktúra, zmluvné ustanovenie).

Vašu žiadosť odošleme príjemcovi/banke príjemcu. Doporučujeme Vám počkať na vrátenie platby 15 kalendárnych dní. Pokiaľ Vám príjemca platbu nevráti, môžu Vám byť v zmysle Zákona o bankách poskytnuté údaje potrebné na identifikáciu príjemcu platby a následne vymáhať škodu, ktorá Vám vznikla.
Pred poskytnutím identifikačných údajov o príjemcovi platby je klient povinný písomne vyhlásiť, že v dôsledku chyby pri vykonávaní platobného alebo zúčtovacieho styku utrpel majetkovú ujmu, ktorá spočíva v prevode a pripísaní jemu patriacich alebo ním spravovaných peňažných prostriedkov na účet klienta, a na vymáhanie takto vzniknutého bezdôvodného obohatenia sú nevyhnutné údaje na identifikáciu tohto klienta a údaje o jeho účte, na ktorý boli pripísané peňažné prostriedky v dôsledku chyby.

mBank len sprostredkováva doručenie žiadosti neoprávnenému príjemcovi a nenesie zodpovednosť za jej vyriešenie.