Ako postupovať  v prípade úmrtia klienta

Úmrtie klienta môžu pozostalí oznámiť mBank zaslaním formuláru „Oznámenie o úmrtí“ a dokumentu „Úmrtný list“ nasledovným spôsobom:

 • doručením dokumentov osobne na obchodné miesto mBank
 • zaslaním dokumentov na emailovú adresu mBank dedicstvo@mbank.sk
 • zaslaním dokumentov (originál úmrtného list alebo overená kópia) na korešpondenčnú adresu mBank:
  mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
  Pribinova 10, 811 09 Bratislava
  alebo
  P. O. Box 372, 814 99, Bratislava

 

 

Po prijatí informácie o úmrtí klienta, banka vykoná nasledovné kroky:

 • účty poručiteľa budú blokované na prichádzajúce/odchádzajúce platby
 • budú deaktivované informačné služby poručiteľa ako email a sms
 • osobám disponujúcim s účtom poručiteľa bude plná moc s disponovaním na účtoch zrušená
 • v prípade spoločných účtov, po úmrtí jedného z majiteľov dôjde k zrušeniu trvalých príkazov zadaných zosnulým spolumajiteľom, po 14 dňoch od oznámenia úmrtia
 • v prípade spoločných účtov, po úmrtí jedného zo spolumajiteľov dôjde k zablokovaniu polovice peňažných prostriedkov evidovaných na účte ku dňu oznámenia úmrtia
 • úročenie úverových produktov bude zastavené
 • dlžná čiastka úverových produktov bude prihlásená do dedičského konania
 • po dobu trvania dedičského konania nie je možné vyplácať peniaze a zrušiť účty

 

Formulár "Oznámenie o úmrtí" (PDF)

 

 


 

 

Pre ukončenie a realizáciu vysporiadania dedičského konania je potrebné aby dedič/čia doručil mBank uvedené  dokumenty:

 1. originál alebo overenú kópiu dokumentu „Uznesenie o dedičskom konaní“
 2. vyplnený formulár „Vysporiadanie dedičstva

 

Dokumenty je možné doručiť nasledovným spôsobom:

 • doručením dokumentov osobne na obchodné miesto mBank
 • zaslaním dokumentov  na emailovú adresu mBank dedicstvo@mbank.sk
 • zaslaním dokumentov na korešpondenčnú adresu mBank:
  mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
  Pribinova 10, 811 09 Bratislava
  alebo
  P. O. Box 372, 814 99, Bratislava

Formulár "Vysporiadanie dedičstva" (PDF)

 

 

Dôležité informácie pre dediča/ov:

 • s peňažnými a sporiacimi účtami sa nakladá podľa rozhodnutia dediča/ov, uvedeného vo formulári „ Vysporiadanie dedičstva
 • v prípade viacerých dedičov je potrebné aby formulár „Vysporiadanie dedičstva“ podpísali všetci dedičia
 • Formulár „ Vysporiadanie dedičstva“ musí byť riadne vyplnený s úradne overeným podpisom dediča (podpis je možné overiť bezplatne na obchodnom mieste mBank).
 • v prípade, že je dedič spolumajiteľom účtu/ov a chce si účty ponechať, dôjde k premene účtu/ov zo spoločného/ných na individuálny/né
 • klient môže vlastniť iba jeden bežný účet mKonto
 • Všetky pohľadávky mBank, vrátane dlhu na bežnom účte, sporiacom účte a podnikateľskom účte sa riešia individuálne, v spolupráci s oddelením správy úverov - collection, emailová adresa: collection@mbank.cz
 • podnikateľské účty nie je možné previesť na inú osobu