Základné pravidlá pre klienta mBank sú:
 • Nehovoriť nikomu utajené heslá a čísla
 • Neuchovávať PIN kód spolu s kartou a ani prístupové údaje (Identifikátor a heslo) spolu na jednom mieste
 • Nenosiť pri sebe utajené heslá, v krajnom prípade v zašifrovanej forme
 • Je treba sa uistiť, že nikto nepozná používané heslá a PIN kódy
 • V prípade straty hesla alebo PIN kódu je nutné čo najrýchlejšie zablokovať platobnú kartu 
 • Heslá a PIN kódy je treba pravidelne meniť
 • Chráňte si svoje prihlasovacie údaje. Heslám v mBank nevyprší platnosť.
 • mBank nežiada zaslanie  informácií o prístupových  heslách, telekóde, údajov týkajúcich sa platobných kariet, či vášho telefónu (značka, číslo, model), neoveruje stav účtu ani nekontroluje históriu transakcií prostredníctvom e-mailu. V žiadnom prípade nevyžadujeme váš PIN kód.

 

Rozoznanie klienta a podaných žiadostí 

Pri všetkých operáciách v mBank je vyžadované potvrdenie totožnosti klienta. Základom pri kontakte s bankou je osemciferné číslo klienta (Identifikátor), ktoré vám bude pridelené v okamihu otvorenia prvého účtu. Identifikátor sa používa pri transakciách v bankovom systéme – preto je nutné ho považovať za dôvernú informáciu a používať len pri elektronickom spojení s mBank.
Identifikátor (ID) sa používa na rozoznanie klienta v automatickom hlasovom systéme call centra mLinka prostredníctvom tónovej voľby a pri prihlasovaní sa do internet bankingu.
Identifikátor je citlivým údajom a preto sa nesmie v žiadnom prípade zadávať na iných internetových portáloch ako mBank a ani sprístupňovať tretím osobám.

  

Utajenie prihlasovacieho hesla overujúceho totožnosť

Utajené identifikačné údaje sa nesmú sprístupňovať tretím osobám vrátane zamestnancov banky!
Jedinou výnimkou je zadanie vybraných (nie všetkých!) číslic telekódu (prístupového hesla do call centra mLinka) počas identifikácie Klienta automatickou hlasovou službou call centra mLinka.
Postup určovania hesiel, podmienky, aké musia spĺňať a podrobné zásady používania utajených identifikátorov sa nachádzajú na zodpovedajúcich stránkach Sprievodcu:

   

Bezpečnosť vašich údajov záleží aj od vás

Nezapisujte si ID, heslá alebo ostatné údaje v textových dokumentoch – ani šifrovaných - ktoré sú uložené na počítačoch pripojených k sieti. V prípade, že takýmto spôsobom uchovávate prístupové heslá, je to rovnaké, ako napísať PIN kód na platobnú kartu.
Podobný význam ako ID majú čísla podaných žiadostí o mKonto a mHypotéku. Čísla žiadostí umožňujú, aby proces  otvorenia účtu alebo schválenia úveru prebehol hladko. Vďaka týmto číslam Klient vždy môže zistiť, v akej etape sa nachádza proces schvaľovania jeho žiadosti. Odporúčame neposkytovať čísla žiadosti tretím osobám, nakoľko predmetné číslo je bránou k získaniu dôverných informácií.
Najpohodlnejšie a najbezpečnejšie je overiť si stav schvaľovania žiadostí zadaním čísla na špeciálnej, šifrovanej stránke mBank.

 

Súčasťou postupu overovania totožnosti počas rozhovoru s operátorom call centra mLinka môžu byť:
 • otázky týkajúce sa vašich údajov, ktoré má mBank k dispozícii. 
 • mechanizmus spätného volania mBank na čísla , ktoré sú zapísané v systéme ako vaše.

Kvôli bezpečnosti vám odporúčame, aby ste mBank vždy čo najrýchlejšie nahlásili všetky zmeny osobných údajov, telefónnych čísel, e-mailovej adresy, čísel dokladov totožnosti a všetkých údajov, ktoré sa nachádzajú v bankovom systéme. Zmenu osobných údajov môžete nahlásiť pomocou špeciálneho formulára.

 

Jednorazové SMS kódy pre potvrdenie každej operácie na účte

Pri každej operácii na vašich účtoch v mBank, ako je prevodný príkaz alebo zmena dôležitých nastavení, vám bude zaslaný jednorázový kód SMS správou na číslo vášho mobilného telefónu, ktorý máte registrovaný v mBank. Následným použitím tohto kódu v internet bankingu, resp. cez call centrum mLinka, povolíte uskutočnenie práve zadávanej operácie. mBank nezasiela na mobilný telefón žiadne bezpečnostné certifikáty a nevyzýva na inštaláciu iných aplikácií. Pred potvrdením operácie si vždy overte, že SMS s heslom sa týka správnej transakcie.

 

Aktivácia prístupu ku komunikačným kanálom a identifikácia

Na získanie prístupu k účtu v mBank je nutné prejsť všetkými procedúrami aktivácie prístupu k službám mBank. Najdôležitejším elementom je spôsob aktivácie služby automatického hlasového systému. Aktivácia prístupu cez call-centrum mLinka je možná až po absolvovaní niekoľkostupňovej procedúry identifikácie klienta.

 •  Majiteľ účtu, ktorý volá do call centra mLinka, zadá tónovou voľbou svoj dočasný Identifikátor a heslo 
 • Nasleduje identifikácia zadávaním otázok týkajúcich sa skôr zadaných dát  (počas podania žiadosti o otvorenie účtu)
 • Následne systém mBank automaticky volá Klientovi na predtým zadané telefónne číslo, ktoré musí byť definované v žiadosti o účet. 

Dodatočne, aj počas rozhovoru, ktorý iniciovala mBank, pokračuje identifikácia klienta založená na otázkach týkajúcich sa osobných údajov. Vďaka tomu ak aj niekto pozná váš Identifikátor, číslo účtu a vaše osobné údaje, nebude mať prístup k vašim peniazom - lebo nemá možnosť aktivovať službu call centra mLinka, ak zavolá z iného telefónneho čísla, aké bolo registrované v žiadosti o otvorenie účtu.

 

Pre zaistenie bezpečnosti svojich klientov mBank používa niekoľkostupňový identifikačný systém, ktorý sa zakladá na:
 • dôverných prihlasovacích údajoch
 • utajených prístupových heslách a PIN kódoch na overenie totožnosti
 • zasielaní jednorazových SMS kódov, pre potvrdenie každej operácie na Vašich účtoch
 • špeciálnej procedúre aktivovania a identifikácie