Zriadenie disponenta

Majiteľ účtu si môže udelením Plnomocenstva zriadiť niekoľkých Disponentov na manipuláciu s účtom (s výnimkou majiteľa účtu mKonto pre deti, pri ktorom disponentom k účtu musí byť vždy zákonný zástupca majiteľa účtu). K účtu môžu byť ako disponenti zriadené maximálne 4 osoby (2 všeobecní disponenti a 2 špeciálni disponenti).

 

Pre poskytnutie Plnomocenstva je nevyhnutné potvrdiť totožnosť osoby Splnomocnenca. Za týmto účelom má mBank právo žiadať predloženie dokladu totožnosti potvrdzujúceho pravdivosť osobných údajov Splnomocnenca.

 

Plnomocenstvo na manipuláciu so spoločným účtom môže udeliť každý zo Spolumajiteľov účtu.

 

Plnomocenstvo na manipuláciu s účtom môže byť:

a) všeobecné, v rámci ktorého má Disponent právo na disponovanie s účtom v takom istom rozsahu ako Majiteľ účtu

b) špeciálne, v rámci ktorého má Disponent právo na disponovanie s finančnými prostriedkami dostupnými na účte mKonto výlučne použitím bankovej karty.

 

 

Všeobecné plnomocenstvo:

  • môže byť poskytnuté výlučne fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
  • je poskytované v písomnej forme využitím príslušného formulára mBank.

mBank má právo odmietnuť prijať plnomocenstvo v prípade pochybností o správnosti jeho udelenia alebo pravosti podpisu Majiteľa účtu. Majiteľ účtu je povinný oboznámiť Disponenta s ustanoveniami Obchodných podmienok zriaďovania a vedenia bežných, sporiacich účtov a účtov k hotovostnému úveru a nesie plnú zodpovednosť za príkazy zadávané Disponentom.

 

Disponent NIE JE oprávnený na:

a) udeľovanie ďalších plnomocenstiev,

b) zrušenie účtu,

c) vykonávanie zmien podmienok Zmluvy a na jej vypovedanie, predkladanie žiadosti o poskytnutie úveru a na uzatváranie úverových zmlúv,

d) zadávanie žiadosti o vydanie bankovej karty,

e) vydávanie pokynov ustanovených v predpisoch predstavujúcich prílohy k týmto OP,

f) vydávanie pokynov ustanovených v bode 1.3 Obchodných podmienok zriaďovania a vedenia bežných, sporiacich účtov a účtov k hotovostnému úveru.

Plnomocenstvo môže byť kedykoľvek odvolané Majiteľom účtu. Plnomocenstvo poskytnuté k spoločnému účtu môže byť odvolané každým zo Spolumajiteľov účtu.

 

 

Platnosť plnomocenstva končí v prípade:

a) doručenia Odvolania plnomocenstva do mBank,

b) odstúpenia od Zmluvy,

c) doručenia dôveryhodnej informácie o úmrtí Majiteľa účtu alebo Splnomocnenca do mBank.

Všeobecného a špeciálneho disponenta k účtu zriadite nasledovne:

  • vyplňte, odovzdajte na obchodnom mieste alebo odošlite do mBank Plnomocenstvo, Prehlásenie splnomocnenca a kópiu občianskeho preukazu Disponenta.
  • v prípade, že odosielate žiadosť o disponenta poštou, kópia dokladu totožnosti musí byť overená notárom

 

 

Potrebné dokumenty:

a) vyplnená Žiadosť o priradenie disponenta

b) notárom overená kópia dokladu totožnosti majiteľa a budúceho disponenta (v prípade, že odovzdávate dokumenty na obchodnom mieste, nie je potrebná overená kópia). Pravosť dokladu totožnosti a osobných údajov overuje pracovník mBank).

 

 

Vyplnené a podpísané dokumenty môžete:

a) odovzdať na ktoromkoľvek obchodnom mieste alebo

b) odoslať poštou na adresu:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
alebo
P. O. Box 372, 814 99 Bratislava

Po doručení a spracovaní správne vyplnených a podpísaných dokumentov bude disponent k účtu aktivovaný.

 

 

Ako objednať kartu pre disponenta?

Pre špeciálneho disponenta a všeobecného disponenta objednáte platobnú kartu hneď pri úkone zriaďovania disponenta k účtu.

 

 

Súvisiace informácie